Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Procesní a systémové inženýrství

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Martin Kohout, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět by měl být pro posluchače pokračováním základního a nadstavbových kurzů chemického inženýrství se současnou aplikací vědomostí z matematiky, fyzikální chemie a některých dalších předmětů. Lze jej chápat jako úvod do procesního (chemického) inženýrství se zaměřením na nástroje, které se v tomto oboru využívají. Zejména se jedná o systémové inženýrství jako obecnou metodiku řešení různých úloh týkajících se velkých komplexních systémů. Hlavním probíraným nástrojem jsou simulační metody, které si posluchači osvojí i prakticky při práci se špičkovými simulačními programy. V dalších tématech se jedná o dílčí nástroje, jako jsou bilance, optimalizace a syntéza procesů. V závěru se prezentují i základní představy o procesním designu, jeho náplni, fázích při designu procesu a používaných nástrojích.

Sylabus


 1. Úvod. Chemické procesní inženýrství a design. Systémové inženýrství jako nástroj pro procesní design. Teorie systémů. Týmová
  práce. Aplikace výpočetní techniky.

 2. Základy teorie grafů. Využití teorie grafů pro procesní a systémové inženýrství. Praktické kódování struktury procesu. Technologická, proudová a další schémata používaná v procesním inženýrství.

 3. Matematické modely pro chemické procesní inženýrství - obecné principy, typy modelů. Stacionární modely proudů. Stacionární modely jednotkových operací. Příklady modelů jednoduchých jednotkových operací.

 4. Simulace obecně. Stacionární simulace a simulační úlohy. Metody simulačního výpočtu pro stacionární simulaci. Sekvenčně modulární metody.

 5. Rovnicově orientovaný přístup pro stacionární simulaci. Globální rovnicově orientované metody. Numerické metody pro rovnicově orientovanou simulaci.

 6. Simulační programy a jejich architektura. Komerční simulační programy (ASPEN Plus, Aspen HYSYS, PRO/II, ChemCAD a další). Metodika pro formulaci simulační úlohy, vyhodnocení a zužitkování jejího řešení v praxi.

 7. Fyzikálně-chemické modely pro simulační a další výpočty. Stavové chování. Fázové rovnováhy. Databáze fyzikálně-chemických dat.

 8. Modely vybraných jednotkových operací pro stacionární simulaci. Prosté složkové separátory. Tepelné výměníky. Čerpadla, kompresory, turbíny, tlakové ztráty na reálném potrubí. Reaktory. Ostatní jednotkové operace.

 9. Modelování separačních kolon pro stacionární simulaci. Jednostupňové separace. Patrové separační kolony a speciální metody jejich výpočtu.

 10. Bilanční výpočty procesů v průmyslovém měřítku. Bilanční výpočty ze zadaných dat. Bilanční výpočty z měřených dat a jejich vyrovnání. Volba měřicích míst. Bilančně-informační systémy.

 11. Dynamika chemicko-technologických procesů. Dynamické bilance. Dynamická simulace. Numerické metody pro řešení dynamických modelů.

 12. Vsádkové a periodické procesy. Uspořádání výroby pro periodické procesy. Jednotkové operace pro vsádkové a periodické výroby.

 13. Optimalizace. Vybrané příklady optimalizačních úloh v chemickém procesním inženýrství. Úvod do syntézy topologie procesu. Syntéza separačních uzlů a separačních sekvencí. Návrh integrace tepla - sítě tepelných výměníků.

 14. Procesní design, typy jeho úloh. Životní cyklus procesu. Předběžný, konceptuální, základní a detailní design. Metody integrace
  procesů. Úloha a metody ekonomického vyhodnocení v jednotlivých fázích designu procesu.Literatura


 1. Z: Vaněk T., Kohout M.: Přednášky pro PSI. Elektronická forma, 2012.

 2. D: Václavek V., Eckert E., Vaněk T.: Základy chemického systémového inženýrství. Skriptum VŠCHT Praha 1990.

 3. D: Poživil J., Vaněk T., Bernauer B.: Procesní systémové inženýrství. Skriptum VŠCHT Praha, 1997, reedice 2006.

 4. D: Smith R.: Chemical Process Design and Integration. John Wiley, 2005 (ISBN 0-471-48681-7).

 5. D: Sinnot R.K.: Chemical Engineering Design. 4th ed. Elsevier, 2005 (ISBN 0-7506-6338-6).

 6. D: Peters M.S, Timmerhaus K.D., West R.E.: Plant Design and Economics for Chemical Engineers. McGraw-Hill, New York, 2003 (ISBN 0-07-119872-5).

 7. D: Walas S.M.: Chemical Process Equipment. Selection and Design. Butterworth-Heinemann Series in Chemical Engineering, 1990 (ISBN 0-7506-9385-1).

 8. D: Dimian A.C.: Integrated Design and Simulation iof Chemical Processes. Elsevier, 2003.VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi