Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Bezpečnostní inženýrství

Kredity 3
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. Ing. Milan Jahoda
Ing. Vladislav Nevoral, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základů bezpečnosti při práci (nejen) v chemickém průmyslu. Že nevhodná změna postupu při práci může vést k havárii se závažnými následky. Dále by měli zjistit, že některé hodnoty není potřeba spočítat přesně, ale že často stačí i přibližný výsledek. Z něj vyplyne, že nebezpečí hrozí nebo nehrozí. Tento předmět ze studentů nevytvoří odborníky, ale získají základní znalosti a budou vědět, že každý zásah do řízení výroby je potřeba promyslet ze všech stran.

Sylabus

1. Základní představy a pojmy analýzy rizika, klasifikace nebezpečných látek, legislativa, příklady a rozbory závažných havárií v chemickém průmyslu.
2. Základní metody hodnocení rizik: metoda Dow Fire and Explosion Index, HAZOP, Fault Tree Analysis (FTA), Failure Modes and Effects Analysis (FMEA).
3. Klasifikace hořlavých látek, požární charakteristiky hořlavých kapalin - bod vzplanutí, bod hoření, teplota samovznícení.
4. Chemické výbuchy, meze výbušnosti a jejich stanovení, diagram hořlavosti, ekvivalent TNT,výbuchy prachů.
5. Únik látek ze zásobníků - rychlost/doba výtoku kapalin a plynů.
6. Šíření škodlivých plynů v atmosféře - disperzní modely rozptylů, CFD.
7. Charakter požáru v uzavřených a otevřených prostorech, tepelné charakteristiky při požáru.
8. Zdroje vznícení, prevence a požární a výbuchová ochrana v chemických provozech.
9. Nebezpečí a prevence při ohřevu/chlazení u chemických reaktorů a exotermických procesů (absorpce, adsorpce, nitrace, chlorace).
10. Detektory požárů a senzory plynů: rozdělení, základní principy, užití.
11. Toxické látky a vliv na člověka.
12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Literatura

Z:Crowl D.A.,Louvar J.F.,Chemical Process Safety Fundamentals wih ApplicationsPrentice Hall Second Edition,New York,2002,0-13-018176-5

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi