Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Mnohorozměrná analýza dat

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D.
Mgr. Jana Šnupárková, Ph.D.
Mgr. Markéta Zikmundová, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je nastínit základní principy různých statistický metod pro analýzu mnohorozměrných dat. Důraz
bude kladen na ověřování předpokladů jednotlivých metod a interpretaci jejich výsledků. Studenti si vyzkouší
řešení konkrétních úloh pomocí programu R.

Sylabus

1. Datový vektor, datová matice a maticová algebra (násobení, inverze matice, vlastní čísla a vektory), kovarianční matice.
2. Vizualizace vícerozměrných dat.
3. Průzkumová analýza dat.
4. Shluková analýza.
5. Analýza hlavních komponent.
6. Multidimensional scaling.
7. Odhady a testy hypotéz, bayesovská statistika.
8. Vícerozměrná analýza rozptylu (MANOVA).
9. Regresní metody 1 - vícenásobná lineární regrese.
10. Regresní metody 2 - principal component regression (PCR), zobecněné lineární modely (GLM).
11. Diskriminační analýza.
12. Kanonická korelační analýza.
13. Faktorová analýza.
14. Doplňky a shrnutí vícerozměrných statistických metod, ev. rezerva pro odpadlé přednášky.

Literatura

Meloun M., Militký J., Hill M.: Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech, Academia, Praha 2005.

Hendl J.: Přehled statistických metod, Portál, Praha 2012.

Härdle W. K., Simar L.: Applied Multivariate Statistical Analysis, Springer 2012.

Rencher A. C., Christensen W. F.: Methods of Multivariate Analysis, John Wiley & Sons 2002.

Varmuza K., Filzmoser P.: Introduction to Multivariate Statistical Analysis in Chemometrics, CRC Press 2009.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi