Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Mnohorozměrná analýza dat

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D.
Mgr. Jana Šnupárková, Ph.D.
Mgr. Markéta Zikmundová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je nastínit základní principy různých statistický metod pro analýzu mnohorozměrných dat. Důraz
bude kladen na ověřování předpokladů jednotlivých metod a interpretaci jejich výsledků. Studenti si vyzkouší
řešení konkrétních úloh pomocí programu R.

Sylabus

1. Datový vektor, datová matice a maticová algebra (násobení, inverze matice, vlastní čísla a vektory), kovarianční matice.
2. Vizualizace vícerozměrných dat.
3. Průzkumová analýza dat.
4. Shluková analýza.
5. Analýza hlavních komponent.
6. Multidimensional scaling.
7. Odhady a testy hypotéz, bayesovská statistika.
8. Vícerozměrná analýza rozptylu (MANOVA).
9. Regresní metody 1 - vícenásobná lineární regrese.
10. Regresní metody 2 - principal component regression (PCR), zobecněné lineární modely (GLM).
11. Diskriminační analýza.
12. Kanonická korelační analýza.
13. Faktorová analýza.
14. Doplňky a shrnutí vícerozměrných statistických metod, ev. rezerva pro odpadlé přednášky.

Literatura

Meloun M., Militký J., Hill M.: Počítačová analýza vícerozměrných dat v příkladech, Academia, Praha 2005.

Hendl J.: Přehled statistických metod, Portál, Praha 2012.

Härdle W. K., Simar L.: Applied Multivariate Statistical Analysis, Springer 2012.

Rencher A. C., Christensen W. F.: Methods of Multivariate Analysis, John Wiley & Sons 2002.

Varmuza K., Filzmoser P.: Introduction to Multivariate Statistical Analysis in Chemometrics, CRC Press 2009.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi