Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Marketing v potravinářství

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.
Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení cílů a úlohy marketingu v potravinářském podniku. Studenti se seznámí s východisky marketingu a osvojí si postupy a techniky používané při segmentaci trhu, positioningu a navrhování nástrojů marketingového mixu. Marketingový mix je představen jako soubor cílů a rozhodnutí v oblasti produktové, cenové, distribuční a komunikační politiky. Porozumění je prohloubeno souborem aplikací - příkladů a případových studií z oblasti moderních potravinářských produktů.

Sylabus

1. Současné pojetí marketingu. Úloha marketingu v řízení podniku.
2. Marketingové prostředí - zákazníci, konkurence, zprostředkovatelé, makroprostředí.
3. Kupní jednání na trhu s potravinami.
4. Segmentace trhu, hodnocení a výběr segmentů.
5. Umísťování a odlišení nabídky produktu.
6. Produkt - kvalita, balení, poradenské a aplikační služby.
7. Značka, jméno výrobku.
8. Vývoj a zavádění nových výrobků na trh.
9. Cena, metody tvorby cen, cenové nástroje.
10. Distribuce.
11. Komunikace - PR, podpora prodeje.
12. Osobní prodej. Proces prodeje.
13. Práce s klíčovými zákazníky.
14. Výzkum trhu.


Literatura

Z:Grosová S.,Marketing. Principy, postupy, metody. VŠCHT Praha, Praha 2002,8070805056
D:Baines P.,Marketing, Oxford University Press, Oxford,2008,9780199290437

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi