Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Environmentální manažerské systémy

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními přístupy k environmentálnímu managementu a jeho významem pro řízení podniku. Předmětem zájmu jsou základní normy a normativní doporučení pro oblast environmentálního managementu a postup implementace systému environmentálního managementu podle norem ISO řady 14 000 a programu EMAS. Pozornost je věnována i dalším nástrojům, využívaným podnikovou sférou pro řízení dopadů jejich činností, výrobků a služeb na životní prostředí, vzájemným vazbám systémů environmentálního managementu, managementu kvality a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich integraci.

Sylabus

1. Životní prostředí, ochrana životního prostředí, koncepce udržitelného rozvoje
2. Nástroje na ochranu životního prostředí - jejich členění a význam, možnosti jejich využití
3. Dobrovolné nástroje na ochranu životního prostředí - jejich klasifikace, využívání podnikatelskou sférou
4. Systémy environmentálního managementu - definice, popis, funkce, typy, přínosy
5. Systémy environmentálního managementu podle ISO 14001, ISO 14001:2015
6. Systémy environmentálního managementu budované podle programu EMAS
7. Proces implementace systémů environmentálního managementu (podle ISO 14001 i EMAS)
8. Legislativa v environmentální oblasti (odpady)
9. Legislativa v environmentální oblasti (voda)
10. Proces certifikace systémů environmentálního managementu - podmínky, možnosti, důvody, náklady, akreditace certifikačních orgánů, ověřování, kvalifikační požadavky pro environmentální ověřovatele
11. Vývoj implementace systémů environmentálního managementu podle ISO 14001 v ČR a ve světě
12. Proces implementace systémů environmentálního managementu podle programu EMAS v rámci EU a v ČR
13. Environmentální účetnictví a účetnictví udržitelného rozvoje jako informační podpora environmentálního managementu
14. Metoda MFCA jako podpora řízení materiálových toků v podniku, její využití v praxi

Literatura

Z: Majereník, M., Chovancová, J., Hodolič, J.: Enviromentálne manažérské systémy,SEVŠ v Skalici, 2009, ISBN 978-80-89391-05-9
Z: Příručka programu systému environmentálního řízení a auditu (EMAS), MŽP, Praha, 2007, 18016898
Z: EMAS, CEMC, Praha, 085990016
Z: ISO 14001, Český normalizační institut Praha, Praha, 2004
Z: Rikhardson P.M., Bennett M., Bouma J.J., Schaltegger S. (eds.), Implementing environmental management accounting: status and challenges,Springer, 2005, 1402033710
D: Baran D. a kol.: Application of business process reengineering in the company practice, 2005, ISBN 80-227-0070-7
D: Kramer M., Brauweiler J., Ritschelová I. a kol., Mezinárodní management životního prostředí, Nástroje a systémy environmentálního managementu, C.H. Beck, Praha, 2005, 8071799203
D: Kramer M., Strebel H., Jílková J., Mezinárodní management životního prostředí, Operativní environmentální management v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu, C.H. Beck, Praha, 2005, 8071799211
D: Remtová K., Strategie podniku v péči o životní prostředí, VŠE Praha, Praha, 2006, 8024510863

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi