Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Fyzika III

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Jaroslav Hofmann, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Náplní přednášek jsou vybrané partie z akustiky, impedanční spektroskopie, optické a elektronové mikroskopie,
fyziky plazmatu, fotoniky a optoelektroniky. Dále jsou vysvětleny mechanismy vedení elektrického proudu v
plynech, kapalinách a pevných látkách se speciálním zaměřením na organické látky a nanostruktury. Vedle
fyzikálních principů jsou uvedeny aplikace, které jsou důležité pro přípravu chemického inženýra a inženýra
zaměřeného na nanotechnologie. Úkolem seminářů je přiblížit probíranou látku formou výpočetních cvičení,
měření laboratorních úloh, exkurzí do výzkumných pracovišť a řešením samostatného projektu.

Sylabus

1. Aplikovaná akustika I: Zvuk a jeho šíření v látkách, akustické jevy na rozhraní prostředí, energiové akustické veličiny a jejich hladiny.
2. Aplikovaná akustika II: Ultrazvuk, ultrazvuková kavitace, aplikace ultrazvuku v technologiích.
3. Impedanční spektroskopie: Impedance a zobrazení impedančního spektra, interpretace dat, využití impedanční spektroskopie v kvantitativní chemické analýze.
4. Aplikovaná optika I: Postuláty paprskové a vlnové optiky a vyplývající důsledky, Rayleighův rozptyl, evanescentní vlna.
5. Aplikovaná optika II: Optické vlnovody, optické vláknové senzory, optická mikroskopie, druhy mikroskopů a princip jejich funkce.
6. Elektronová mikroskopie: Elektron jako vlna, konstrukce a typy elektronových mikroskopů, tvorba obrazu, příprava vzorků.
7. Elektrické vlastnosti látek I: Vedení elektrického proudu v plynech, kapalinách a pevných látkách.
8. Elektrické vlastnosti látek II: Mechanismus vodivosti organických látek, zdroje nosičů elektrického náboje a mechanismy jeho přenosu, molekulární elektronika, organické materiály ve fotovoltaice.
9. Elektrické vlastnosti látek III: Princip elektrické vodivosti v nízkodimenzionálních strukturách, kvantový Hallův jev, tunelování elektronů.
10. Fyzika plazmatu I: Plazma, koronový a dielektrický bariérový výboj, srážky v plazmatu, chemie plazmatu.
11. Fyzika plazmatu II: Aplikace nízkoteplotního plazmatu v mikrobiologii, medicíně a biotechnologiích.
12. Fotonika: Interakce světla s látkou, absorpce, spontánní a stimulovaná emise, luminiscence.
13. Lasery: Konstrukce a funkce laseru, typy laserů, nelineární optické jevy, aplikace laserů.
14. Optoelektronika: Vlastnosti polovodičů, polovodičové zdroje záření, polovodičové fotodetektory, matice detektorů CCD a CMOS

Literatura

Z: Doleček J.: Optoelektronika a optoelektronické prvky. BEN-technická literatura, Praha 2005.
Z: B.E.A. Saleh, M.C. Teich: Fundamentals of photonics. New York: Wiley, 1991. (Z)
Z: Kubínek, R.; Šafářová, K.; Vůjtek, M. Elektronová mikroskopie; Univerzita Palackého v Olomouci: Olomouc, 2011.
D: Švehla Š., Figura Z.: Ultrazvuk v technológii. ALFA Bratislava, SNTL Praha 1984.
D: Y. P. Raizer: Gas Discharge Physics; Springer, 1991.
D: Karlík, M. Úvod do transmisní elektronové mikroskopie; České vysoké učení technické v Praze: Praha, 2011.
D: Lasia, A. Electrochemical Impedance Spectroscopy and its Applications; Springer, 2014.
D: Epstein A.J.: Electrical conductivity in conjugated polymers in Conductive polymers and plastics in industrial applications, editor: L. Rupprecht, Wiliam Andrew Publishing (1999).
D: Bass M. a kol.: Handbook of Optics. McGraw-Hill Education, 3 edition, 2009.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi