Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Objektové programování v Javě

Kredity 7
Rozsah 2 / 5 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Miroslav Balík, Ph.D.

Anotace

Předmět Programování v Javě uvede studenty do objektově orientovaného programování v programovacím jazyku Java. Kromě samotného jazyka budou probrány základní knihovny pro práci se soubory, proudy, sítěmi, kolekcemi, databázemi a vícevláknové programování.

Sylabus

1. Primitivní datové typy a operace s nimi, úvod do OOP.
2. OOP, třídy, objekty, konstruktory, popis API základních tříd a jednoho rozhraní.
3. Výjimky, jejich šíření a ošetření, Autoclosable v Javě 7 a vylepšení příkazu try, příkaz assert, polymorfismus a RTTI ( Run Time Type Identification ).
4. Pole a API třídy java.util.Arrays, kolekce - taxonomie, implementace, časové složitosti operací, vhodná nasazení, související API, utility.
5. Vstup, výstup: základní pricipy pro ukládání dat, znakové x bytové proudy, vstupní x výstupní proudy, třída File, proudění rourou, serializace a deserializace objektů, komprese dat, třída RandomAccessFile, knihovny java.io a java.nio.
6. Vlákna a procesy, jejich interakce, synchronizace. Programování vícevláknových aplikací na vícejádrových procesorech.
7. Síť a java.net, Java a Internet, základní pojmy (IP, TCP, URL, port DNS), socketové x datagramové spojení, klient - server architektura.
8. Knihovny pro práci s GUI, AWT, SWING, SWT, události: zásady návrhu grafického uživatelského rozhraní, knihovna java.awt, správci rozvržení, metrika, kontejnery a komponenty, Graphics, Font a Color. Delegační model zpracování událostí, Listenery a Adaptery, zdroje událostí, obslužné metody, Focus a MVC,
9. Swing, aplety a obrázky: řídící komponenty, informační komponenty, kontejnery, aplety, životní cyklus apletu, včlenění apletu do HTML stránky, předávání parametrů apletům, komunikace apletů mezi sebou, obrázky, vykreslení, transformace.
10. Databáze: připojení k databázím, typy připojení, JDBC, rozhraní Connection, Statement a ResultSet, vybrané příkazy SQL, datové typy SQL vs. datové typy Javy. Návrhový vzor DAO.
11. RMI = Remote Method Invocation, vnitřní a vnořené třídy, lokální třídy.
12. Odlišné vlastnosti Javy 5, Javy 7 a starších verzí, pokročilé využití Enum, generika, použití, definice vlastních generických tříd a metod.
13. Dokumentace, JAR, logování, regulární výrazy a jejich využití při vyhledávání, JNI.

Literatura

Z:Bruce Eckel. "Myslíme v jazyku Java (originál Thinking in Java 2nd edition) - knihovna programátora, knihovna zkušeného programátora" Grada Publishing, 2001. 80-247-0027-1
Z:Pavel Herout. "Učebnice jazyka Java" Kopp, České Budějovice, 2000. 80-7232-115-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi