Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Obecná pedagogika a didaktika

Kredity 4
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc.

Anotace

Předmět uvede studenty do základů pedagogiky jako společenské vědy. Seznámí studenty se základními metodami vědeckého bádání v pedagogice, se základními soudobými teoriemi vzdělání a se současným školským systémem ČR.

Sylabus

1. Pedagogika jako věda
3. Metodologie pedagogiky
4. Empirický výzkum v pedagogice
5. Vzájemné působení biologických a sociálních faktorů v rozvoji osobnosti.
6. Společnost a její výchovný potenciál
7. Současný školský systém ČR. Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (ISCED).
8.Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
9. Didaktika, její obsah a vývoj
10. Koncepce a filosofická východiska některých soudobých teorií vzdělání.
11.Cíle vyučování.
12. Modernizace vzdělávacích obsahů .
13. Systém kurikulárních dokumentů a jejich tvorba
14. Organizační formy vyučování. Metody vyučování. Podmínky vyučování
15 Komunikace učitele a žáků ve vyučování
16.Pedagogická diagnostika

Literatura

Základní literatura:
ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. Praha: VSCHT, 2005.
PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2000.
PETTY,G. Moderní vyučování. Praha: Portál,1996.
SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV,1999.
KOLÁŘ, Z.,ŠIKULOVÁ.;R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, 2005.

Doporučená literatura:
BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.
GARDNER,H. Dimenze myšlení.Teorie rozmanitých inteligencí.Praha:Portál,1999.
GAVORA, P., Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2000.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.
KOUKOLÍK, F. Já. O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum, 2003.
KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele Praha: Portál, 1996.
LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie.
Bratislava: IRIS, 2001.
MAŇÁK, J. Alternativní metody a postupy. Brno: MU, 1997.
MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. Praha:Portál 2004.
PRŮCHA,J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání.
RÝDL. K. Inovace školských systémů. Praha: ISV, 2003.
SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitu vyučování. Brno: PAIDO, 1995.
ŠIMONÍK, O. Úvod do školní didaktiky. Brno: MSD, 2003.
ŠVEC, V. et al. Praktikum didaktických dovedností. Brno: PF MU,1996.
VALIŠOVÁ, A.et al. Autorita ve výchově. Praha: Karolinum, 1999.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi