Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Obecná pedagogika a didaktika

Kredity 4
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.

Anotace

Předmět uvede studenty do základů pedagogiky jako společenské vědy. Seznámí studenty se základními metodami vědeckého bádání v pedagogice, se základními soudobými teoriemi vzdělání a se současným školským systémem ČR.

Sylabus

1. Pedagogika jako věda
3. Metodologie pedagogiky
4. Empirický výzkum v pedagogice
5. Vzájemné působení biologických a sociálních faktorů v rozvoji osobnosti.
6. Společnost a její výchovný potenciál
7. Současný školský systém ČR. Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání (ISCED).
8.Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
9. Didaktika, její obsah a vývoj
10. Koncepce a filosofická východiska některých soudobých teorií vzdělání.
11.Cíle vyučování.
12. Modernizace vzdělávacích obsahů .
13. Systém kurikulárních dokumentů a jejich tvorba
14. Organizační formy vyučování. Metody vyučování. Podmínky vyučování
15 Komunikace učitele a žáků ve vyučování
16.Pedagogická diagnostika

Literatura

Základní literatura:
ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. Praha: VSCHT, 2005.
PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2000.
PETTY,G. Moderní vyučování. Praha: Portál,1996.
SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV,1999.
KOLÁŘ, Z.,ŠIKULOVÁ.;R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, 2005.

Doporučená literatura:
BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.
GARDNER,H. Dimenze myšlení.Teorie rozmanitých inteligencí.Praha:Portál,1999.
GAVORA, P., Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha: Portál, 2000.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.
KOUKOLÍK, F. Já. O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování. Praha: Karolinum, 2003.
KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele Praha: Portál, 1996.
LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie.
Bratislava: IRIS, 2001.
MAŇÁK, J. Alternativní metody a postupy. Brno: MU, 1997.
MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998.
PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. Praha:Portál 2004.
PRŮCHA,J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání.
RÝDL. K. Inovace školských systémů. Praha: ISV, 2003.
SKALKOVÁ, J. Za novou kvalitu vyučování. Brno: PAIDO, 1995.
ŠIMONÍK, O. Úvod do školní didaktiky. Brno: MSD, 2003.
ŠVEC, V. et al. Praktikum didaktických dovedností. Brno: PF MU,1996.
VALIŠOVÁ, A.et al. Autorita ve výchově. Praha: Karolinum, 1999.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi