Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Sociální pedagogika

Kredity 4
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na zkoumání různých sociálních problémů, které ohrožují zdárný vývoj dětí a mládeže, jako jsou návykové látky, sekty, patologické hráčství a podobně. V seminární části výuky posluchači prezentují své vlastní zkušenosti a stanoviska k řešeným problémům.

Sylabus

Sociální vztahy v procesu vzdělávání
Lidská práva a práva dítěte
Děti a mládež v ohrožení
Mládež a drogy. Patologické hráčství, gamblerství . Sekty a manipulativní religiozita
Ochrana dětí a mládeže před sexuálním zneužíváním
Týrání a zanedbávání dítěte (syndrom CAN)
Šikanování a jeho projevy. Agrese a manipulace. Prevence šikanování ve škole

Literatura

R:
ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. Praha: VŠCHT, 2005
KOLÁŘ,M.Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001.

A:
BENDL, S. Školní kázeň, metody a strategie.Praha: ISV 2002.
HAVLÍK,R., KOŤA,J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál 2002.
KELLER,J. Úvod do sociologie.Praha: SLON, 2002.
KOPŘIVA,K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.
KOUKOLÍK,F.; DRTILOVÁ,J.Vzpoura deprivantů. Praha: Makropulos, 1996.
KRATOCHVÍL,S.Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997.
NEŠPOR,K. Kouření, pití, drogy. Praha: Portál 1995.
POTHE,P. Dítě v ohrožení. Praha, G plus G 1999.
ŠVARCOVÁ,I. Mentální retardace. Praha:Portál, 2003.
TRAIN,A. Nejčastější poruchy chování u dětí. Praha: Portál, 2001.
VOJTÍŠEK, Z.Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha: Portál, 2004.
VALIŠOVÁ,A.et al. Autorita v edukační a sociální práci.Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi