Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Srovnávací pedagogika

Kredity 2
Rozsah 1 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje s teoretickými otázkami srovnávací pedagogiky (jejími metodami, teoriemi, funkcemi, strukturou a publikační aktivitami). Na základě analýzy a srovnání vybraných školských systémů jsou pak ukázány světové trendy ve školství, což se stává východiskem pro identifikaci a rozbor problémů českého školství.

Sylabus

1. Srovnávací pedagogika jako vědní disciplína:
Předmět a metody srovnávací pedagogiky. Cíl,funkce, oblasti bádání, publikační aktivity.
2. Analýza vzdělávacích systémů vybraných vyspělých zemí:
SRN, Rakousko, Anglie.
3. Analýza vzdělávacích systémů vybraných vyspělých zemí:
Francie, Švédsko, USA.
4. Světové trendy v oblasti školství
5. Tendence v oblasti vzdělávání osob se SVP:
Speciální a integrované vzdělávání v jednotlivých zemích.
6. Učitelské vzdělávání u nás a ve světě. Současný stav, rozdíl a trendy.
7. Analýza českého vzdělávacího systému z hlediska světových trendů.

Literatura

Z:VÁŇOVÁ, M. Srovnávací pedagogika. Praha : ÚJAK, 2009, ISBN 978-80-86723-68-6.
Z:Národní program vzdělávání v České republice : Bílá kniha. Praha : MŠMT, 2001.
Z: Zákon č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. (Školský zákon) a jeho následující dílčí novely.
D: PRŮCHA, J. Vzdělávání a školství ve světě : Základy mezinárodní komparace školských systémů. Praha : Portál, 1999, ISBN 80-7178-290-4.
D:VÁŇOVÁ, M. Příprava učitelů ve vybraných evropských zemích. Praha : ÜIV, l997, ISBN 80-211 0244-6.
D:VÁŇOVÁ, M. Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky. Praha: PedF. UK, 1998, 80-86039-51-X.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi