Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Psychologie mládeže

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení vývojových zákonitostí a specifických změn v psychice i chování lidí v období dospívání. Hlavním cílem je osvojení si poznatků z jednotlivých oblastí vývoje se zaměřením na období dospívání, chápání tohoto období v celém kontinuu vývoje a schopnost aplikace těchto poznatků ve specifických situacích ve školním prostředí v roli učitele.

Sylabus

1.Periodizace vývoje: klasické rozlišování jednotlivých období, psychoanalytické pojetí vývoje S. Freuda, Eriksonova periodizace vývoje, Teorie attachementu a její význam pro období dospívání.

2.Období dospívání: časové vymezení, rozlišení jednotlivých etap dospívání, specifika tohoto období v jednotlivých oblastech (přehled), hlavní znaky dospívání, Eriksonův pohled na dospívání, Arnettův koncept Emerging adulhood

3.Identita a sebepojetí v dospívání: Pojetí identity ve vývojové psychologii, počátky vývoje identity v raném dětství a další vývoj v průběhu života, sebepojetí a identita v dospívání, Eriksonův a Marciův přístup, identita jako příslušnost ke skupině, novodobý fenomén virtuální identity

4.Sociální vývoj, vztah k dospělým: charakteristické znaky vztahu k dospělým, vztah k rodičům, vztah k učitelům a mentorům, možnosti ovlivnění vztahu dospívajících k dospělým

5.Sociální vývoj, vztah k vrstevníkům: význam vrstevníků v dospívání, vývoj kamarádských vztahů, vliv internetu na kamarádské vztahy, příslušnost ke skupině vrstevníků jako specifická oblast identity, subkultury mládeže a jejich rizika a dopady na školní prostředí

6.Sociální vývoj, rané partnerské vztahy: vlivy působící na první partnerské vztahy, subjektivní důležitost partnerských vztahů pro dospívající a jejich chápání vztahu, měnící se chápání vztahů v průběhu dospívání, Arnettův pohled, vliv internetu na vztahy

7.Specifický význam mobilních telefonů pro dospívající

8.Emoční vývoj v období dospívání, typické charakteristiky, důsledky pro školu, specifické strachy období dospívání, důvody emočních změn

9.Tělesné změny v období dospívání: specifika chlapců a dívek, dopady na psychiku dospívajícího, důsledky pro školní prostředí a chování učitele, význam tělesného vzhledu, oblékání jako součást identity

10.Kognitivní vývoj v adolescenci, Piagetova periodizace, stádium formálních myšlenkových operací a možnosti využití v učebním procesu

11.Životní perspektivy a profesní orientace dospívajících: determinanty profesní orientace, role učitele, vliv rodiny, Arnettův pohled na hledání pracovní identity ve vynořující se dospělosti, nestabilita v rozhodování a dopad na působení učitele.

Literatura

Základní literatura
THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vydání první. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0714-6.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0.
LANGMEIER, Jiří a Dana Krejčířová. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-195-X.
ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem: vývojová psychologie. Vyd. 2., přepracované. Praha: Portál, 2006, 390 s. ISBN 80-7367-124-7.

Rozšiřující literatura
TYRLÍK, Mojmír, Petr MACEK a Jan ŠIRŮČEK. Sebepojetí a identita v adolescenci: Sociální a kulturní kontext. Brno: MAsarykova Univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5107-2.
SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2907-7.
MACEK, Petr a Lenka LACINOVÁ. Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, o.s., 2012. ISBN 978-80-87474-46-4.
HAVLÍČKOVÁ, Hana. Analýza seznamování na internetu v kontextu konceptu vynořující se. Brno, 2007. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně. Vedoucí práce David Šmahel.
VAVRDA, Vladimír. Otázky soudobé psychoanalýzy: tradice a současnost. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, 223 s. ISBN 80-7106-672-9.
VAŠUTOVÁ, Maria a Michal PANÁČEK. Mezi dětstvím a dospělostí: vybrané kapitoly z psychologie adolescence. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, 137 s. ISBN 978-80-7464-125-1.
SMÉKAL, V.; LACINOVÁL.; KUKLA, L. a kol. Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister &Principal, 2004
BLOS, P. The adolescent passage: Developmental issues. New York: International Universities Press, 1979.
KATRŇÁK, T. a kol. Na prahu dospělosti. Praha: Dokořán, 2010
MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003.
ARNETT, Jeffrey Jensen. Adolescense and emerging adulthood: a cultural approach. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, c2009, xvii, 558 s. ISBN 978-0-13505-258-7.
ARNETT, Jeffrey Jensen. Emerging adulthood: the winding road from the late teens through the twenties [online]. New York: Oxford University Press, 2004, viii, 270 p.

Další literatura dostupná v e-learningové části.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi