Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Sociální psychologie

Kredity 4
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Kurz Sociální psychologie představuje základní témata sociální psychologie relevantní pro aplikaci v prostředí pedagogické a školní praxe. Vybraná témata sociální psychologie jsou představena jako produkt základního výzkumu v psychologii a následně vykreslena jako součást reality výukové praxe i každodenního života v prostředí základní a střední školy.

Sylabus

1.Sociální psychologie
Předmět sociální psychologie a její klíčová témata; stručný pohled do historie sociální psychologie; metody výzkumu v sociální psychologii; sociálně-psychologický experiment.
2.Člověk v sociálních souvislostech
Sociální realita; význam vývojové psychologie pro sociální psychologii; vztah mezi kulturní a sociální psychologií.
3. Postoje
Vymezení postojů a jejich zasazení do běžného života a vyučovacího procesu; objekt postoje; charakteristika a složky postojů; vnitřní konzistence postoje; příčiny rozporů mezi postojem a chováním; funkce postojů; možnosti měření postojů - ukázka projektivních technik a hodnotících škál a možnosti jejich využití ve školní praxi; změny postojů - kognitivní disonance, balanční teorie, persuase, psychologická reaktance, efekt dvojí odměny.
4. Prosociální chování
Vymezení a ukázky prosociálního chování; důvody prosociálního chování - sociální výměna, sociální normy, emaptie, teorie spravedlivého světa; motivace prosociálního chování; prosociální chování v krizových situacích - efekt přihlížejícího, rozptýlená odpovědnost; pedagogická aplikace tématu
5. Agresivní chování
Vymezení a terminologické ukotvení - agrese, agresivita, hostilita, násilí; typy agrese; příčiny agrese - teoretické koncepty vysvětlující původ agresivního chování; masová média a agrese; skupinová agrese; pedagogická aplikace - antisociální poruchy v dětství a dospívání; poruchy chování a jejich příčiny; šikana
6. Sociální kognice
Vymezení pojetí sociální kognice; základní komponenty sociálního myšlení; schémata: self schéma, schéma lidí, schéma události, schémata rolí; atribuce - vznik atribucí, Kellyho atribuční teorie, základní atribuční chyba, osobnost a atribuční styl; sociální percepce - formování dojmu, efekt primárnosti, sebenaplňující proroctví
7. Sociální vlivy
Přítomnost druhých a její vliv na naše chování, vliv skupiny na výkon jedince - sociální inhibice, sociální facilitace, sociální zahálka; vliv skupiny na chování jedince - kompliance, konformita; poslušnost vůči autoritě - Milgramovy experimenty, fenomén odosobnění a síla anonymizace (Zimbardo), Stanfordský vězeňský experiment.
8. Sociální skupiny, struktura a dynamika skupiny
Vymezení sociální skupiny a základní druhy skupin; vlivy sociální skupiny na jednotlivce; vliv velké skupiny - davové a masové chování, vliv malé sociální skupiny - stádní chování, konformita - Aschovy a Scheriffovy experimenty, inovace, kompliance a její techniky; dynamika malé sociální skupiny - kooperace a kompetice; struktura sociální skupiny - sociální pozice
9. Školní třída jako sociální skupina
Členství ve třídě jako sociální skupině; struktura třídy; role učitele; vliv skupiny na školní výkon; vliv skupiny na chování; možnosti diagnostiky školní třídy

Literatura

Z: HEWSTONE, Miles a Wolfgang STROEBE. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.
Z: HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1168-3.

D: VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociální psychologie: 2. přepracované a rozšířené vydání. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8.
D: PENNINGTON, Donald C., Kate GILLEN a Pam HILL. Social psychology. Routledge, 1999. ISBN 978-0340548462.
D: ZIMBARDO, Philip G, Jiří FIALA a Martina KLICPEROVÁ-BAKER. Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět. Praha: Moraviapress, 2005, 199 s. ISBN 80-86181-80-4 (brož.)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi