Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Úvod do speciální pedagogiky

Kredity 2
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na vytváření správných postojů k lidem se zdravotním a sociálním postižením, na získávání základních poznatků o možnostech a potřebách dětí a žáků s jednotlivými druhy postižení a způsobech jejich vzdělávání.

Sylabus

1. Speciální pedagogika a její podobory. Možnosti vzdělávání žáků a studentů se speciálními potřebami, druhy speciálních škol a školských zařízení
2. Integrace žáků se zdravotním postižením do hlavního proudu vzdělávání. Inkluzivní školství
3. Vzdělávání žáků a studentů se specifickými poruchami učení. SPU a jednotlivé druhy, projevy SPU ve škole a v oboru chemie, sekundární projevy SPU, Příběhy lidí s SPU
4. Práce se žáky a studenty s poruchami chování. Typy problematického chování žáků na střední škole, problematické situace se žáky s poruchami chování ve škole, síť podpůrných opatření, kyberšikana jako nový fenomén
5. Vzdělávání žáků a studentů se zrakovým postižením. Typy poruch zrakového vnímání, hlavní oblasti omezení, kompenzační pomůcky, nácvik pomoci lidem se zrakovým postižením, způsoby komunikace, podmínky pro úspěšnou integraci
6. Vzdělávání žáků a studentů se sluchovým postižením. Typy poruch a jejich hlavní úskalí, hlavní oblasti potíží lidí s poruchami sluchu, potíže v běžné škole, integrace vs. separace, příprava na integraci, zásady práce se žáky se sluchovým postižením
7. Vzdělávání žáků a studentů s tělesným postižením a zdravotním znevýhodnění. Nejčastější typy tělesného postižení u integrovaných studentů, hlavní překážky při integraci a návrhy úprav, úpravy výuky v laboratořích, tělesná oslabení - omezení, která s sebou přináší, postup učitele při práci se žáky s tělesným oslabením
8. Vzdělávání žáků a studentů s narušenou komunikační schopností. Podstata narušené komunikační schopnosti a její příčiny, omezení v běžném životě a ve výuce, hlavní rizika v oblasti sociálních vztahů, Příprava integrace řáka s NKS
9. Vzdělávání žáků a studentů s poruchami autistického spektra. Dětský autismus - hlavní oblasti poškození, psychologickjý rozměr postižení autismem, možnosti vzdělávání - integrace vs. separace, Aspergerův syndrom - typické projevy, projevy ve výuce, úprava výuky chemie pro žáky s Aspergerovým syndromem
10. Vzdělávání žáků a studentů s národnostních a etnických menšin. Jazyková bariéra studentů - cizinců, interkulturní rozdíly mezi studenty, největší národnostní menšiny na českých školách, postoj českého školství k národnostním menšinám, vzdělávání žáků odlišního etnika v ČR
11. Vzdělávání žáků a studentů s mentálním postižením. Systém vzdělávání v ČR, možnosti integrace, specifika práce se studenty s mentálním postižením
12. Práce se žáky nadanými a mimořádně nadanými. Ientifikace nadaných studentů v chemii, specifika motivace nadaných žáků, možnosti vzdělávání a mimoškolní aktivity pro nadané v oboru chemie.Literatura

Základní literatura:
ŠVARCOVÁ, Iva. Úvod do speciální pedagogiky. 1. Praha: VŠCHT Praha, 2015.
ŠVARCOVÁ,I.Základy speciální pedagogiky. Praha: PARTA, 2012.
Výuka k různosti: učební opora pro 2. stupeň základních škol, gymnázia a střední odborné školy, vč. škol speciálních, dostupnéna: http://www.nejsmevsichnistejni.cz/

Rozšiřující literatura:
Můj spolužák... se specifickými potřebami. Vydání první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014, 216 stran. ISBN 978-80-7435-479-3.
JACOVIČOVÁ, Drahomíra. Specifické poruchy učení a chování: studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ, Učitelství v ZUŠ, SOŠ a konzervatoři ; kurz: Uvedení do speciální pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 68 s. ISBN 978-80-7290-657-4.
KIMPLOVÁ, Tereza. Ztráta zraku: úvod do psychologické problematiky. Vyd. 1. Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, 120 s. ISBN 978-80-7368-917-9.
THOROVÁ, Kateřina. Poruchy autistického spektra: dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom, dezintegrační porucha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006, 453 s. ISBN 80-7367-091-7.
HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení: úvod do surdopedie. Vydání první. Praha: Portál, 2012, 159 stran. ISBN 978-80-262-0084-0.
NOVOSAD, Libor. Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 166 s. ISBN 978-80-7367-873-9.
Koktavost v kazuistikách: úspěchy a nezdary terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. ISBN 9788024724782. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/200806/contents/nkc20081796159_1.pdf
BENDOVÁ, Petra. Dítě s narušenou komunikační schopností ve škole. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3853-6.
BITTNEROVÁ, Dana a Mirjam MORAVCOVÁ. Etnické komunity: Romové. Vydání první. Praha: FHS UK, 2013. ISBN 978-80-87398-45-6.
LHOŤAN, Lukáš. Rozmanitostí proti předsudkům: Romové, Vietnamci, Muslimové a Ukrajinci v České republice. 1. vyd. V Pstruží: Lukáš Lhoťan, 2012. ISBN 978-80-904932-2-3.
HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní: Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1998-6.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi