Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Didaktika chemie

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Bohuslav Dušek, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen zejména na základní témata z obecné didaktiky chemie a aplikaci didaktických zásad na výuku chemických předmětů. Zvýšená pozornost je věnována problematice školních chemických pokusů.

Sylabus

1. Postavení chemie jako vyučovacího předmětu.Historie chemie a historie výuky chemie. RVP a ŠVP pro chemii.
2. Didaktické zásady ve výuce chemie. Systém didaktických zásad.
3. Faktory ovlivňující vyučovací proces: Cíle a měření výkonu, učivo,psychostruktura, sociostruktura.
4. Vyučovací prostředky a jejich rozdělení. Organizační formy vyučování chemie.
5. Didaktické metody verbální, názorně-demonstrační (demonstrační pokus) a praktické (žákovský pokus).
6. Školní chemický pokus. Rozdělení, organizace třídy, bezpečnost práce, hodnocení žáků v laboratořích.
7. Zařízení k výuce chemie. Výukové a pomocné prostory.
8. Pomůcky k výuce chemie. Rozdělení. Vizualizace.
9. Chemikálie ve výuce (ukázkové, spotřební a odpadní). Současná legislativa a školní pokus.
10. Modely. Vztah modelu a reality. Funkce modelu. Třídění modelů podle různých kritérií.
11. Obrazové pomůcky ve výuce chemie. Rozdělení. Přednosti a nedostatky některých obrazových pomůcek.
12. Vyučovací proces. Tradiční výuka a její nedostatky. Programované vyučování. E-learning.
13. Příprava učitele na výuku. Pracovní plán. Písemná příprava na vyučovací hodinu chemie.
14. Další vzdělávání učitelů chemie. Informační zdroje pro učitele chemických předmětů.


Literatura

Z: DUŠEK B. Kapitoly z didaktiky chemie. Praha:VŠCHT, 2009.ISBN 978-80-7080-736-1

D: ČTRNÁCTOVÁ, H.; HALBYCH J. Didaktika a technika chemických pokusů. Praha: Karolinum, 1997.
D: PROKŠA, M. Technika a didaktika školských pokusov z chemie. Bratislava:UK, 2005.ISBN 80-223-1943-0.
D: Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích.
D: Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (díl 8: Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami).

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi