Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Speciální didaktika chemie

Kredity 3
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant RNDr. Jan Havlík, Ph.D.
Ing. Ondřej Šimůnek, Ph.D.

Anotace

Předmět je koncipován tak, aby posluchačům poskytl ucelený přehled o metodách, formách, prostředcích i cílech výuky chemie. Pozornost je věnována pozorování i vlastnímu experimentu. Studentům jsou předkládány moderní vzdělávací teorie a postupy, jsou seznamování s moderními technologiemi a jejich využitím ve vzdělávání. V neposlední řadě je náplní kurzu i otázka kurikulárních dokumentů a pozice chemie v nich.

Sylabus

1. Vzdělávací systém v ČR. Rámcové vzdělávací programy pro střední školy a školy základní.
2. Utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti chemického poznání.
3. Kompetence k učení, pracovní, k řešení problémů, komunikativní, sociální a občanské.
4. Tvorba školního vzdělávacího programu. Učební osnovy chemického předmětu. Legislativa.
5. Strukturace učiva.Postupy logické následnosti pojmů a postupy alternativní. Výukové projekty v zahraničí.
6. Teoretické a empirické postupy ve výuce chemie.
7. Školní chemický experiment. Porovnání vědeckého a školního experimentu.
8. Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce chemie.
9. Učební úlohy. Pedagogicko-psychologické aspekty učebních úloh, jejich struktura a obsah.
10. Didaktické testy z chemie. Sebeevaluace učitele i žáků. Mezinárodní výzkumy znalostí.
11. Hodnocení a výběr učebnic.Struktura, funkce a vlastnosti učebnic chemie. Učení z textu.
12. Problémové vyučování, jeho cíle, struktura a organizace. Problémové úlohy a experimenty.
13. Interdisciplinární vztahy.Návaznost výuky chemie nejen na přírodovědně zaměřené obory.
14. Alternativní postupy výuky. Projektové vyučování. Rozvíjející vyučování.

Literatura

Základní literatura:
Z :Budiš J., Šibor J.:Vybrané přednášky a úvahy z obecné didaktiky chemie I. první.PdF MU Brno: PedF MU Brno, 2004,ISBN:80-210-3542-0.
Z :Pachmann, E.:Speciální didaktika chemie. 1. vyd.Praha: SPN, 1986.
Z :Šimoník O. :Úvod do didaktiky základní školy. 141 s. Škola v praxi, svazek 3.Brno: MSD s.r.o. Brno, 2005.ISBN:080-86633-33-0
Základní literatura bude studentům předávána rovněž formou záznamů na CD, popř. xeroxových kopií včetně odkazů na aktuální internetové adresy.
Doporučená literatura:
Doporučená literatura zahrnuje zejména u nás dostupné odborné časopisy Chemické listy, Pedagogika, Biologie, Chemie a Zeměpis, učebnice chemie pro střední odborné školy, gymnázia a základní školy.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi