Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Pedagogika chemie odborné školy

Kredity 3
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět završující profesionální přípravu učitele chemie odborné školy, zaměřený převážně na specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků: experimentování, modelování, vizualizaci, symbolizaci, elementarizaci, didaktické hry (činnostní pedagogika chemie).

Sylabus

1. Pojetí a vývoj pedagogiky chemie. Křepelkovo praktikum přednáškových experimentů s přednáškou o metodice vyučování chemie. Metodika chemie, didaktika chemie, teorie vyučování chemie, oborová didaktika, pedagogika chemie.
2. Oborová a pedagogická složka kvalifikace učitele chemie odborné školy. Bipolárnost přípravy učitele chemie: učitel chemie - pedagog nebo chemik? Profesionální kompetence učitele chemie a jeho žáků.
3. Didaktické hry s chemickou tematikou. Funkce her, jejich třídění, hra ve výuce chemie a v zájmové činnosti, mikropraktikum didaktických her chemicky zaměřených.
4. Experimentování v chemii a její výuce na odborné škole. Školní a chemický experiment - jejich divergence a konvergence, dichotomické třídění edukačních experimentů, specifika pokusů žáků a učitele.
5. Laborační a demonstrační pokusy. Měřítka a exaktnost školních pokusů, jejich instrumentace, metodiky a techniky jejich prezentace.
6. Modelování v chemii a její výuce na odborné škole. Model jako prostředek poznávání a jako výsledek poznání, model - reprezentant reality, pyramidální model modelování, obecné funkce modelů, funkční klasifikace modelů, vyučovací předmět chemie jako model chemie, poválečné modely výuky chemie.
7. Vizualizace v chemii a její výuce na odborné škole. Pojetí vizualizace v širším a užším smyslu, třídění metod a technik vizualizace, vizualizace experimentů vs. vizualizace experimenty, vizualizace modelů vs. vizualizace modelováním.
8. Elementarizace metod studia chemických látek a reakcí. Postup využívající experimentování, modelování a vizualizaci obvykle ve třech etapách: sestrojení funkčního modelu přístroje, modelové pokusy objasňující principy metody, modelové důkazy a stanovení a - podle možností - práce se skutečnými přístroji.
9. Symbolizace v chemii a její výuce na odborné škole. Značky, vzorce, rovnice, výrazy, piktogramy, matematické modely a specifika jejich použití.
10. Profesiogram, specifické kompetence a chování učitele chemie. Profesiogram učitele obecně a "chemika" speciálně, deskriptory popisující kompetence učitele chemie odborné školy a jeho žáků.
11. Pedagogické aspekty chemických výrob. Různá pojetí učiva o chemických výrobách a jejich výběru, specifické formy, metody a prostředky prezentace chemických výrob, funkce tohoto učiva ve všeobecném, preprofesionálním a profesionálním vzdělání.
12. Pedagogické aspekty metodiky chemie. Metodika chemie vs. metodika vyučování chemie, metodika chemie jako prostředek i jako předmět výuky chemie, klasifikace metod chemie vs. metod vyučování chemie.
13. Hygienické, bezpečnostní a ekologické aspekty výuky chemie. Legislativa - akcelerátor, či brzda výuky chemie (zejména forem a metod praktických). Východiska z omezujících zákonů, vyhlášek, předpisů a výkladů zneužívajících těchto dokumentů k nedělání pokusů.
14. Permanentní celoživotní vzdělávání učitelů chemie. Pedagogická a chemická složka dalšího vzdělávání učitelů chemie, postgraduální studium, magisterské a doktorské studium, manažerská studia, doplňkové pedagogické studium.

Literatura

Základní literatura :
HOLADA, K. Specifické činnosti učitele chemie a jeho žáků. Praha, UK PedF, 2000 vč. 5 příloh.
HOLADA,K.; BENEŠ, P: Speciální didaktika chemie. Antologie reprintovaných článků. Praha: SNP 1983.
HOLADA, K. Pedagogika chemie. Reprintované články. Praha :UK PedF, 2000.

Doporučená literatura:
Bude doporučována při přednáškách, popř. předávána formou xerokopií a nekomerčních CD.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi