Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Smluvní právo

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant JUDr. Helena Hrabánková

Anotace

Předmět se zabývá problematikou smluvního (závazkového) práva. Předmět je zaměřen na základní principy a pojmy smluvního práva a na seznámení studentů se základnímu smluvními typy a jejich použití v praxi. Přednášky vycházejí z nové právní úpravy soukromého práva, zejména nového občanského zákoníku (NOZ) a novelizovaného zákoníku práce (ZP).

Sylabus

(1) Principy a základní pojmy smluvního práva

(2) Vznik, změny, zánik a obsah závazků

(3) Zajištění závazků (zadržovací právo, zástavní smlouva, smlouva o zajišťovacím převodu práva, uznání dluhu, dohoda o ručení, dohoda o srážkách ze mzdy)

(4) Převedení věci do vlastnictví jiného (kupní, darovací a směnná smlouva)

(5) Přenechání věci do užití jinému I. (výprosa, výpůjčka, nájemní smlouva)

(6) Přenechání věci do užití jinému II. (pacht, zápůjčka, licenční smlouva)

(7) Smlouva o dílo (obecná ustanovení, stavba, nehmotné dílo)

(8) Schovací smlouvy a smlouvy o přepravě (úschova, skladování, přeprava osob a věcí)

(9) Bankovní smlouvy a pojištění (smlouva o úvěru, akreditiv, pojistná smlouva)

(10) Smlouvy příkazního typu (příkazní a komisionářská smlouva, zprostředkování, smlouva o obchodní zastoupení)

(11) Další vybrané smluvní typy podle NOZ (tichá společnost, společnost, veřejný příslib, slib odškodnění)

(12) Smlouvy podle zákona o obchodních korporacích (smlouva o výkonu člena statutárního orgánu a odpovědného zástupce, smlouva o převodu podílu v s.r.o., smlouva o převodu družstevního podílu, smlouva o převodu družstevního bytu, kupní smlouva na akcie)

(13) Smlouvy podle zákoníku práce (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o hmotné odpovědnosti)

(14) Závěrečné shrnutí

Literatura

R: Eliáš, K. a kol.: Občanské právo pro každého. Pohledem nejen tvůrců nového občanského zákoníku, Praha, Wolters Kluwer ČR, 2013
R: Novotný, P., Ivičičová, J., Novotná, M., Štýsová, M.: Nový občanský zákoník. Principy a základní pojmy, Praha, GRADA Publishing, 2014
R: Novotný, P., Budíková, P., Ivičičová, J., Kedroňová, K., Štrosová, I., Štýsová, M.: Nový občanský zákoník. Smluvní právo, Praha, GRADA Publishing, 2014
A: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
A: zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích
A: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práceVŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi