Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Profesní rozvoj učitelů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Kurz poskytuje základní orientaci v problematice profesního rozvoje a dalšího vzdělávání učitelů. Studenti se
seznámí se základními pojmy a teoretickými východisky profesního rozvoje učitelů a se současným stavem
dalšího vzdělávání učitelů v České republice a ve vybraných evropských zemích. Budou se zabývat kritérii kvality,
která jsou kladena na programy profesního rozvoje, seznámí se s vybranými typy programů profesního rozvoje a
se zdroji pro samostudium. V centru pozornosti bude problematika začínajících učitelů a jejich profesní podpory a
rozvoje.

Sylabus

1. profesní rozvoj a další vzdělávání učitelů: základní pojmy, teoretická východiska
2. profese učitele: požadavky na profesi, modely vývoje profese a výzkumná zjištění
3. institucionální struktura a současný stav problematiky v ČR, legislativa
4. typy dalšího vzdělávání učitelů, formy a zaměření
5. další vzdělávání učitelů ve vybraných zahraničních zemích
6. metody dalšího vzdělávání učitelů, principy vzdělávání dospělých
7. management programů profesního rozvoje
8. kritéria kvality vzdělávacího programu
9. problematika začínajícího učitele, nejčastější profesní obtíže
10. diagnostika vzdělávacích potřeb a plán profesního rozvoje
11. nástroje pro hodnocení kvality výuky, pozorovací protokoly
12. sebevzdělávání učitelů: vybrané zdroje a metody
13. mentoring a supervize ve vzdělávání učitelů
14. individuální a institucionální podpora učitele ve škole

Literatura

Eurydice (2006). Quality Assurance in Teacher Education in Europe. Brusel: Eurydice. Překlad: Zajišťování kvality vzdělávání učitelů v Evropě. (2007). Praha: ÚIV.
Píšová, M., Duschinská, K. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: UK PedF.
Průcha, J. (2002). Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha: Portál.
Starý, K., Dvořák, D., Greger, D., Duschinská, K. (2012). Profesní rozvoj učitelů. Podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků. Praha: Karolinum.
Urbánek, P. (2005). Vybrané problémy učitelské profese. Liberec:TUL PF.
Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu.
Brno: Paido.
Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi