Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Odborný jazyk I

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant

Anotace

Cílem předmětu je rozvíjet komunikační dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka.
Tématické oblasti zahrnují akademické prostředí, obecnou chemii, práci v laboratoři, technologie v oboru
životního prostředí.

Sylabus

Odborný anglický jazyk I
1. Úvod so studia předmětu
2. Univerzitní studium : Historie a současnost VŠCHT Praha. Větná skladba
3. Univerzitní studium: Yalle College. Fakulta chemie. Tvoření slov, slovní druhy
4. Univerzitní studium: Biochemie
5. Chemie: Základy chemie. Hmota, skupenství hmoty, atom. Trpný rod
6. Chemie: Periodická tabulka prvků a prvky. Vztažné věty
7. Chemie: Základy anglického názvosloví anorganické chemie; základní matematické symboly
8. Chemická laboratoř: Laboratorní vybavení. Tvoření slov
9. Chemická laboratoř: Práce a bezpečnost v laboratori. Infinitiv a jeho použití
10.Chemická laboratoř: Chemické pokusy, chemické sloučeniny a jejich vlastnosti
11.Životní prostředí: Podnebí a klimatické změny.Zdroje energie. Slovesné vazby
12.Životní prostředí: Vodní zdroje, oceán a desalinizace. Vedlejší účelové věty
13.Životní prostředí: Biopaliva a jejich výroba. Gerundia a participia
14.Shrnutí a opakování

Odborný německý jazyk I
1.Úvodní hodina, opakování gramatiky.
2.Gramatika: Spojky, slovosled, podmínkové věty. Text: Naše vysoká škola.
3.Gramatika: Preteritum, Perfektum.
4.Gramatika: Trpný rod. Text: Nositel Nobelovy ceny Prof. Dr. Ing. Dr.h.c. Vladimír Prelog.
5.Gramatika: Věty s trpným rodem, trpný infinitiv.
6.Gramatika: Přícestí minulé a přítomné. Text: ABC vitaminu.
7.Gramatika: Gerundivum, vedlejší věty vztažné.
8.Gramatika: Rozšířený přívlastek, participální větné celky. Text: Získávání kovů z průmyslových odpadních vod.
9.Gramatika: Zkracování vedlejších vět infinitivem.
10.Gramatika: Vedlejší věty a jejich zkracování (dass, damit, ohne dass, statt dass. Text: Jak zušlechtit bahno.
11.Gramatika: Modální slovesa (subjektivní výpověd).
12.Gramatika: Konjunktiv II (přítomný čas), podmínkové věty. Text: Jak řeší velký chemický koncern problém odpadních vod.
13.Gramatika: Konjunktiv II (minulý čas),podmínkové věty. Text: Alkohol jako pohonná látka.
14.Shrnutí a opakování

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi