Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si program → Bakalářské programy → Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Společná charakteristika

Fakulta technologie ochrany prostředí nabízí unikátní studium zahrnující problematiku všech čtyř živlů. Stačí si vybrat: Zajímá tě síla ohně ukrytá v palivech? Fascinuje tě voda dávající život? Chceš dýchat čistý vzduch? Chceš porozumět zemi a zachovat ji čistou?

 

Voda a prostředí

Voda a prostředí

V současnosti velmi perspektivní obor zaměřený na ochranu hydrosféry. Naučíme vás, jak se chová voda v životním prostředí a jak chránit a využívat vodní zdroje. Unikátní program otvírá cestu do navazujícího magisterského studia i mnoha profesí v úpravnách vody, laboratořích nebo inspekčních orgánech.

Základním cílem studia bakalářského programu "Voda a prostředí" je kvalitní příprava odborníků pro oblast technické péče o životní prostředí, se specifickým důrazem na ochranu hydrosféry. Program unikátním způsobem kombinuje osvědčený chemický základ s vyváženým souborem specializačních znalostí, což v důsledku absolventům otvírá buď přímou cestu do širokého spektra profesí, nebo do navazujícího magisterského studia. Program je nastaven tak, aby na osvědčený soubor základních chemických disciplín (anorganická a organická chemie, biochemie, fyzikální a analytická chemie) navázaly specializované dovednosti zprostředkované studiem hydrochemie, chemie atmosféry a chemie geosféry. Získané teoretické dovednosti jsou zde pečlivě prověřovány praktickou formou výuky, zejména v laboratořích. Bakalářský program "Voda a prostředí" dále reprezentuje první stupeň ucelené vzdělávací linie, ve které může absolvent dále pokračovat až k vědecké práci či akademické kariéře.

Uplatnění

Absolvent bakalářského programu "Voda a prostředí" ovládá dlouhodobě prověřený teoretický základ reprezentovaný matematikou a fyzikou, anorganickou a organickou chemií, biochemií, analytickou a fyzikální chemií a chemickým inženýrstvím. Takto nastavené znalosti posléze aplikuje do specializovaných dovedností zacílených na péči o životní prostředí. Mezi těmito specializovanými dovednostmi dominují poznatky zacílené na výskyt a chování vody v životním prostředí a na dopad lidské činnosti na vodní zdroje, jejich využití a ochranu. Absolventům programu se, kromě preferované návaznosti v magisterském stupni, nabízí okamžité profesní uplatnění v soukromé i státní sféře, a to zejména v úpravnách vody, čistírnách odpadních vod, analytických laboratořích, úřadech všech stupňů a specializovaných státních institucích - například inspekčních orgánech.

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 40 studentů
Kód programu B201
Studijní plán
Přihláška bude otevřena dne 10. ledna 2020
Energie a paliva

Energie a paliva

Strategický obor, který vytváří respektované odborníky pro podniky nebo státní firmy. Naučíte se, jak energie a paliva efektivně vyrábět, inovovat nebo analyzovat. Absolventi mohou pokračovat v navazujícím studiu kdekoli na světě, případně rovnou nastoupit jako technolog nebo laborant.

Studijní program je zaměřen na problematiku plynných, kapalných a pevných paliv a výrobu tepla a elektrické energie. Seznámíte se jak s výrobou, zpracováním a využitím tradičních fosilních paliv, tak i s alternativními palivy určenými pro pohon spalovacích motorů i pro energetické účely. V rámci studijního programu získáte znalosti o termodynamických a technologických základech přeměn energií z oblasti alternativních/obnovitelných energetických zdrojů i z oblasti klasických fosilních a jaderných energetických výrob. Nedílnou součástí znalostí je i základní přehled o analytických metodách používaných v oblasti paliv a energetiky a orientace v problematice dopadů výroby a používání paliv a energií na životní prostředí. Kromě základních předmětů poskytujících teoretické znalosti jsou do studijního programu zařazeny specializační předměty jako Zpracování a využití uhlí a plynu, Zpracování a využití ropy, Alternativní zdroje energie či Zdroje a přeměny energie. Teoretické znalosti si ověříte a uplatníte při praktických cvičeních a v laboratořích.

 

Tento studijní program je možné studovat také v Univerzitním centru v Litvínově.

 

Uplatnění

Absolvent může nastoupit jako kvalifikovaný odborník a technický pracovník při řízení a kontrole technologických procesů a při řízení a kontrole kvality ve společnostech zabývajících se výrobou, zpracováním a distribucí paliv a biopaliv, teplárenstvím a průmyslovou energetikou. V těchto odvětvích nalezne uplatnění jako výrobní technolog, pracovník laboratoří či odborný a technický pracovník. Svou kvalifikaci může uplatnit i ve společnostech zabývajících se projektovou činností nebo celní problematikou. Díky základnímu přehledu z oblasti všeobecné a analytické chemie nalezne uplatnění i na technických pozicích dalších chemických a průmyslových výrob a v provozních či akreditovaných laboratoří, ale i ve veřejné správě v oblastech, které se zabývají energetickými a ekologickými tématy. Absolventi, kteří se rozhodnou dále studovat, jsou připraveni pro studium příbuzných magisterských studijních programů na VŠCHT Praha nebo mohou pokračovat ve studiu na jiných tuzemských či zahraničních vysokých školách

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 40 studentů
Kód programu B202
Studijní plán
Přihláška bude otevřena dne 10. ledna 2020
Ekotoxikologie a environmentální analýza

Ekotoxikologie a environmentální analýza

Ideální program pro studenty se zájmem o studium jedů, ekologie a ochrany životního prostředí. Absolventi jsou připraveni pro navazující studium v programech jako Environmentální inženýrství a analýza, Průmyslová ekologie a toxikologie atd. Kdo nechce pokračovat magisterským studiem, uplatní se rovnou v průmyslových a zemědělských podnicích, státní správě nebo v komerčních laboratořích.

Studijní program Ekotoxikologie a environmentální analýza je určen každému zájemci o studium jedů a látek poškozujících životní prostředí. Studijní program je zaměřen na studium chování a působení cizorodých a škodlivých látek v životním prostředí, kde tyto látky mohou nepříznivě působit na člověka i na živou přírodu. Náplní studia jsou předměty jako toxikologie, ekotoxikologie, chemie životního prostředí, environmentální analýza, biochemie, ekologie, biologie či další disciplíny s úzkou vazbou na ochranu životního prostředí.

Uplatnění

Absolvent studijního programu Ekotoxikologie a environmentální analýza zná účinky toxických látek vyskytujících se v životním prostředí, umí tyto látky analyticky stanovit, toxikologicky vyhodnotit, určit jejich biologické účinky a dále dokáže sledovat jejich transport a degradaci v jednotlivých složkách životního prostředí. Absolvent programu zná souvislosti mezi lidskou činností a přírodou, ví jak předcházet poškozování životního prostředí a umí řešit ekologické katastrofy.Absolventi studijního programu Ekotoxikologie a environmentální analýza jsou připraveni tak, aby mohli pokračovat ve studiu v řadě magisterských studijních programů, jako jsou Průmyslová ekologie a toxikologie, Environmentální inženýrství a analýza, Technologie vody a další. Odborná příprava studentů je však zároveň vystavěna tak, aby se dobře uplatnili v praxi, takže najdou uplatnění v průmyslových a zemědělských podnicích, ve státní správě a v konzultačních firmách, ve výzkumných a vývojových organizacích, v komerčních laboratořích, v útvarech záchranného systému a v řadě dalších organizací.

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 40 studentů
Kód programu B203
Studijní plán
Přihláška bude otevřena dne 10. ledna 2020
Aktualizováno: 6.11.2018 16:13, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi