Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si program → Doktorské studium

Doktorské studium

Seznam doktorských studijních programů otevřených pro přijímací řízení do doktorského studia od akademického roku 2020/2021 (zjednodušený). Charakteristiky jednotlivých doktorských studijních programů naleznete dole na stránce.

V souvislosti s pandemií COVID19 a vyhlášením nouzového stavu bylo rozhodnuto o posunu lhůt v přijímacím řízení. Sledujte informace na stránce Nouzový stav a podání přihlášky.

Nabídka témat dizertačních prací 

Přijímací řízení do akademického roku 2020/2021 je otevřeno ve dvou kolech podle harmonogramů přijímacích řízení.

Přihlášku je nutno podat pomocí elektronického systému .

Před podáním přihlášky kontaktujte školitele uvedeného u vybraného tématu dizertační práce. Podávaná přihláška musí být školitelem podepsána.

VŠCHT Praha nabízí studium v akreditovaných doktorských studijních programech (DSP):

  1. uskutečňovaných VŠCHT Praha ,
  2. typu double degree, nebo-li "dvojí diplom" (zkr. DD pro program v ČJ na VŠCHT a v AJ na partnerské univerzitě;  zkr. ADD pro program výhradně v AJ hrazený uchazečem) uskutečňované ve spolupráci VŠCHT Praha s akreditovanými partnerskými zahraničními univerzitami - více informací o double degree programech

Všechny doktorské studijní programy typu double degree (DD) jsou uskutečňovány prezenční formou studia. Ostatní DSP jsou uskutečňovány prezenční formou nebo kombinací prezenční a distanční formy. Standardní doba studia v DSP v prezenční formě je čtyři roky. Student v českém studijním programu může studovat s podporou stipendia po celou standardní dobu studia.

Harmonogram přijímacího řízení

V souvislosti s pandemií COVID19 a vyhlášením nouzového stavu bylo rozhodnuto o posunutí lhůt v přijímacím řízení. Sledujte informace na stránce Nouzový stav a podání přihlášky.

Double degree programy

1. kolo do DD DSP:

 

Veřejné vyhlášení a zveřejnění rámcových témat dizertačních prací

do  30. 11. 2019

Odevzdání přihlášek 1. kolo

do  31. 12. 2019

Sdělení data pohovoru uchazečům

do 31. 1. 2020

Přijímací pohovory

leden / únor 2020

Oznámení výsledku uchazečům

do  28. 2. 2020*

2. kolo do DD DSP:

 

Veřejné vyhlášení a zveřejnění rámcových témat dizertačních prací

do  15. 2. 2020

Odevzdání přihlášek 2. kolo

do  15. 4. 2020

Sdělení data pohovoru uchazečům

do  11. 5. 2020

Přijímací pohovory

květen / červen 2020

Oznámení výsledku uchazečům

do  30. 6. 2020*

 

 

Zápis do studia

září 2020 - nastavení termínů v kompetenci děkanátů fakult

*Oznámení výsledku přijímacího řízení může být ovlivněno harmonogramem přijímacího řízení a správními lhůtami podle právních předpisů partnerské zahraniční univerzity. V takovém případě bude v tomto termínu dotčeným uchazečům tato skutečnost oznámena.  

Doktorské programy uskutečňované plně na VŠCHT Praha: 

Veřejné vyhlášení a zveřejnění rámcových témat dizertačních prací

do  15. 2. 2020

Odevzdání přihlášek

do  15. 4. 2020

Sdělení data pohovoru uchazečům

do  11. 5. 2020

Přijímací pohovory

květen / červen 2020

Oznámení výsledku uchazečům

do  30. 6. 2020

 

 

Zápis do studia

září 2020 - nastavení termínů v kompetenci děkanátů fakult

 

Studijní programy

Doktorské studijních programy uskutečňované na základě akreditací udělených fakultám VŠCHT Praha. Zde se zobrazují programy akreditované v českém jazyce. Takové programy jsou pro studenty zdarma, studenti v ve standardní době prezenční formy studia obdrží každý měsíc doktorské stipendium.

Jazykem práce může být čeština nebo angličtina (záleží na volbě vedoucího práce).

VŠCHT Praha nabízí také doktorské studium v anglickém jazyce (v anglicky akreditovaných studijních programech). Za studium v takových programech se platí poplatek. 

Fakulta chemické technologie

Studijní program Místo studia Počet vypsaných témat
Bioinformatika Praha 12
Chemie Praha 75
Chemie (double degree) Praha + partnerská univerzita 4
Chemie a chemické technologie Praha 33
Chemie a chemické technologie (double degree) Praha + partnerská univerzita 5
Chemie a technologie materiálů Praha 55
Chemie a technologie materiálů (double degree) Praha + partnerská univerzita 9
Syntéza a výroba léčiv - Léčiva a biomateriály Praha 22

Fakulta technologie ochrany prostředí

Studijní program Místo studia Počet vypsaných témat
Chemie a technologie ochrany životního prostředí Praha 29
Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree) Praha + partnerská univerzita 11
Energie a paliva Praha 17

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Studijní program Místo studia Počet vypsaných témat
Biochemie a bioorganická chemie Praha 51
Biochemie a bioorganická chemie (double degree) Praha + partnerská univerzita 2
Biotechnologie Praha 19
Biotechnologie (double degree) Praha + partnerská univerzita 1
Chemie a technologie potravin Praha 27
Mikrobiologie Praha 9
Potraviny a přírodní produkty Praha 20

Fakulta chemicko-inženýrská

Studijní program Místo studia Počet vypsaných témat
Chemické a procesní inženýrství Praha 48
Chemické a procesní inženýrství (double degree) Praha + partnerská univerzita 4
Chemie Praha 42
Chemie (double degree) Praha + partnerská univerzita 9
Molekulární chemická fyzika a senzorika Praha 29
Měření a zpracování signálů v chemii Praha 8
Syntéza a výroba léčiv - Léčiva a biomateriály Praha 10
Aktualizováno: 6.4.2020 15:30, Autor: Veronika Popová

Přihláška

Elektronický přihlašovací systém je otevřen v období mezi zveřejněním témat dizertačních prací a termínem pro odevzdání přihlášek.

Nejpozději do termínu pro podání přihlášky daného harmonogramem vyplňte do elektronického informačního systému přihlášku, vložte povinné přílohy a na děkanát fakulty přineste :

  • Formulář přihlášky vytisknutý z elektronického přihlašovacího systému a opatřený podpisem školitele, který téma dizertační práce vypsal,
  • posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu (formulář ke stažení je v elektronickém systému),
  • životopis,
  • doklady o dosaženém vzdělání a o dosavadní praxi,
  • soupis publikovaných prací,
  • ostatní výsledky odborné činnosti,
  • doklad o úrovni angličtiny min. B2 (v případě přihlášky do DSP typu double degree),
  • motivační dopis (v případě přihlášky do DSP typu double degree).

V případě nejasností kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

Podrobné informace →

×

V rámci OP VVV došlo k akreditaci níže uvedených doktorských studijních programů u projektu MEDOK VŠCHT Praha  č. reg.:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/ 16_018/0002730 a  MOST DSP č. reg.:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/ 16_018/0002732:

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi