Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si program → Doktorské studium

Doktorské studium

Seznam doktorských studijních programů otevřených pro přijímací řízení do doktorského studia od akademického roku 2020/2021 (zjednodušený). Charakteristiky jednotlivých doktorských studijních programů naleznete dole na stránce.

Nabídka témat dizertačních prací pro přijímací řízení do akademického roku 2020/2021 je otevřena ve dvou kolech podle harmonogramů přijímacích řízení viz níže.

Přihlášku je nutno podat pomocí elektronického systému .

Elektronický přihlašovací systém bude otevřen spolu se zveřejněním témat dizertačních prací podle harmonogramu přijímacího řízení.

Před podáním přihlášky kontaktujte školitele uvedeného u vybraného tématu dizertační práce. Podávaná přihláška musí být školitelem podepsána.

VŠCHT Praha nabízí studium v akreditovaných doktorských studijních programech (DSP):

  1. uskutečňovaných VŠCHT Praha ,
  2. typu double degree, nebo-li "dvojí diplom" (zkr. DD pro program v ČJ na VŠCHT a v AJ na partnerské univerzitě;  zkr. ADD pro program výhradně v AJ hrazený uchazečem) uskutečňované ve spolupráci VŠCHT Praha s akreditovanými partnerskými zahraničními univerzitami - více informací o double degree programech

Všechny doktorské studijní programy typu double degree (DD) jsou uskutečňovány prezenční formou studia. Ostatní DSP jsou uskutečňovány prezenční formou nebo kombinací prezenční a distanční formy. Standardní doba studia v DSP v prezenční formě je čtyři roky. Student v českém studijním programu může studovat s podporou stipendia po celou standardní dobu studia.

Harmonogram přijímacího řízení do DSP typu double degree (DD DSP):

1. kolo do DD DSP:

 

Veřejné vyhlášení a zveřejnění rámcových témat dizertačních prací

do  30. 11. 2019

Odevzdání přihlášek 1. kolo

do  31. 12. 2019

Sdělení data pohovoru uchazečům

do 31. 1. 2020

Přijímací pohovory

leden / únor 2020

Oznámení výsledku uchazečům

do  28. 2. 2020*

2. kolo do DD DSP:

 

Veřejné vyhlášení a zveřejnění rámcových témat dizertačních prací

do  15. 2. 2020

Odevzdání přihlášek 2. kolo

do  15. 4. 2020

Sdělení data pohovoru uchazečům

do  11. 5. 2020

Přijímací pohovory

květen / červen 2020

Oznámení výsledku uchazečům

do  30. 6. 2020*

 

 

Zápis do studia

září 2020 - nastavení termínů v kompetenci děkanátů fakult

*Oznámení výsledku přijímacího řízení může být ovlivněno harmonogramem přijímacího řízení a správními lhůtami podle právních předpisů partnerské zahraniční univerzity. V takovém případě bude v tomto termínu dotčeným uchazečům tato skutečnost oznámena.  

Harmonogram přijímacího řízení do DSP uskutečňovaných na VŠCHT Praha: 

Veřejné vyhlášení a zveřejnění rámcových témat dizertačních prací

do  15. 2. 2020

Odevzdání přihlášek

do  15. 4. 2020

Sdělení data pohovoru uchazečům

do  11. 5. 2020

Přijímací pohovory

květen / červen 2020

Oznámení výsledku uchazečům

do  30. 6. 2020

 

 

Zápis do studia

září 2020 - nastavení termínů v kompetenci děkanátů fakult

 

Studijní programy

Zaměření dizertačních prací v doktorských studijních programech uskutečňovaných na základě akreditací udělených fakultám VŠCHT Praha.

Aktualizováno: 16.1.2020 18:22, Autor: Veronika Popová

Přihláška

Elektronický přihlašovací systém bude otevřen vždy v období mezi zveřejněním témat dizertačních prací a termínem pro odevzdání přihlášek.

Nejpozději do termínu pro podání přihlášky daného harmonogramem vyplňte do elektronického informačního systému přihlášku, vložte povinné přílohy a na děkanát fakulty přineste :

  • Formulář přihlášky vytisknutý z elektronického přihlašovacího systému a opatřený podpisem školitele, který téma dizertační práce vypsal,
  • posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu (formulář ke stažení je v elektronickém systému),
  • životopis,
  • doklady o dosaženém vzdělání a o dosavadní praxi,
  • soupis publikovaných prací,
  • ostatní výsledky odborné činnosti,
  • doklad o úrovni angličtiny min. B2 (v případě přihlášky do DSP typu double degree),
  • motivační dopis (v případě přihlášky do DSP typu double degree).

V případě nejasností kontaktujte přímo děkanát příslušné fakulty dle nabídky tématu dizertační práce.

Podrobné informace →

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi