Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Vyber si program → Magisterské programy → Ekonomické programy (Ing.)

Ekonomické programy (Ing.)

Studium na VŠCHT

Přihlásit se ke studiu

VŠCHT Praha se rozhodla navázat na předchozí zkušenosti a připravila nabídku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v oblasti vzdělávání Ekonomické obory. V červnu úspěšně akreditovala nový bakalářský studijní program Ekonomika a management a navazující magisterský studijní program Odvětvový management (s volbou mezi specializacemi Projektové řízení inovací a Řízení chemického průmyslu). Výuka začne v září 2020.

Kdo jste vy

Chcete studovat kvalitní, náročný a prestižní ekonomicko-manažerský studijní program s perspektivou dobrého pracovního uplatnění nebo dalšího studia na škole podle svého výběru v tuzemsku i v zahraničí. Víte, že management není jen o tom dobře mluvit, ale i dobře počítat. Za nedílnou součást svých kompetencí považujete schopnost studovat a pracovat v mezinárodním prostředí a v cizím jazyce.

Kdo jsme my

Jsme tým kvalitních profesorů, docentů a odborných asistentů, kteří už v praktickém životě leccos dokázali, máme zkušenosti s vysokoškolskou výukou ekonomických studijních programů a od roku 2020 jsme posílili pedagogický sbor VŠCHT Praha. Chceme vás dovést k úspěšnému absolutoriu, a proto pro vás již připravujeme témata diplomových prací.

 

profesor Pavel Matějka, rektor VŠCHT Praha (výška 215px)

Jsem rád, že výuku ekonomických programů zahájíme již v září, říká rektor Matějka

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spustí od září 2020 výuku nových ekonomických programů. Po souhlasném stanovisku Rady Národního akreditačního úřadu z červnového zasedání se dokončují formální procedury, takže uchazeči o bakalářský program Ekonomika a management a magisterský program Odvětvový management budou moci podávat přihlášky již v létě.

 

Celý rozhovor na Universitas.cz

 

Jak spolu začít

Podívejte se na zaměření nabízených specializací včetně skladby předmětů. Hlásit do programu se lze vyplněním elektronické přihlášky do 31. srpna. Pokud vás nabídka zaujala, ale potřebujete další informace, ozvěte se nám mailem na studuj.byznys@vscht.cz nebo pomocí kontaktního formuláře ↓, rádi vám odpovíme.


Odvětvový management

Navazující magisterský studijní program

Program Odvětvový management je určen zejména absolventům bakalářských studijních programů ekonomického, technického nebo přírodovědného směru. Připravuje vysoce kvalifikované odborníky pro pozice středního a vyššího managementu nebo manažery velkých a komplexních projektů, a to zejména v tuzemských i zahraničních průmyslových podnicích, podnicích obchodu, výzkumných a vývojových organizacích, a také národních i nadnárodních orgánech a organizacích tvořících a vyhodnocujících průmyslovou a inovační politiku. Je rovněž připraven pokračovat ve vzdělávání v odpovídajících doktorských studijních programech. Standardní doba studia jsou dva roky. Připravili jsme dvě specializace, Projektové řízení inovací a Řízení chemického průmyslu.

Další informace o programu

Podmínkou přijetí je zkouška z aplikované matematiky a z angličtiny. Zkoušku z aplikované matematiky nepožadujeme, pokud uchazeč absolvoval v bakalářském programu předměty z oblasti matematiky (včetně statistiky) v rozsahu minimálně 18 kreditů s průměrným prospěchem minimálně 2,00. Zkoušku z angličtiny nepožadujeme, pokud uchazeč prokáže její znalost na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce.

Všichni posluchači absolvují dvě třetiny předmětů společného základu, kde získají pokročilé znalostí v základních oblastech jako jsou projektové řízení, marketingové řízení, finanční řízení, strategické řízení nebo manažerské rozhodování. Schopnost odborné práce v cizím jazyce rozvíjejí zapisováním předmětů v angličtině nebo studiem v zahraničí v rámci výměnných studijních výjezdů.

Vedoucí diplomových prací a navržená témata
 • Ing. Mgr. Marek Botek, Ph.D.
  • Moderní formy podnikového vzdělávání
  • Inovace systému rozvoje pracovníků
  • Metody hodnocení pracovníků
  • Methods of Employees’ Evaluation
 • Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.
  • Stanovení hodnoty firmy
  • Stanovení hodnoty inovační firmy nebo projektu
  • Ekonomické dopady product placementu ve filmové tvorbě
  • Firm Assessment
  • Value Assessment of an Innovation Company or Project
 • prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
  • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
  • Tvorba a implementace mzdového systému v průmyslových firmách
  • Tvorba a implementace personální strategie
  • Design and Implementation of HR Strategy
 • Ing. Petr Fanta, Ph.D.
  • Postimplementační analýzy projektů
  • Post-implementation Project Analyses
 • doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.
  • Strategie řízení vztahů se zákazníky ve vybraném podniku
  • Návrh a testování nového produktu
  • Corporate Social Responsibility
 • doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
  • Plány udržitelnosti (např. mobilita, odpadové hospodářství, zelené střechy, kvalita života …)
  • Podnikání měst a obcí v České republice
  • Resilience měst v České republice
  • Sustainability Planning
 • Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
  • Tvorba systému pro hodnocení výkonnosti pracovníků
 • Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Human Centered Design produktové inovace
  • Produktová inovace ve vybraném podniku
  • Tvorba komunikační kampaně
  • Human Centered Design of Product Innovation
  • Business Development Campaign
 • Ing. Jiří Kaiser, Ph.D.
  • Optimalizace podnikových procesů
  • Design a tvorba softwarové aplikace pro podporu procesů vybrané organizace
  • Tvorba informačního systému
  • Business Process Optimization
  • Software development for business processes support in a selected organization
  • Information System Design
 • Ing. Jiří Klečka, Ph.D.
  • Zvyšování podnikové produktivity
 • Ing. Josef Košťálek, Ph.D.
  • Procesní optimalizace
 • Ing. Pavla Koťátková Stránská, Ph.D.
  • Analýza dopadu investičních pobídek
  • Analýza nákladů a užitků vybraného investičního projektu
 • Mgr. Jana Krajčová, Ph.D., M.A.
  • Aplikace statistických metod v řízení podniku
  • Aplikace ekonometrických metod v projektovém managementu
  • Prognózování vnějších makroekonomických vztahů v řízení vybraného podniku
  • Using Statistical Methods in Corporate Management
  • Forecasting Macroeconomic Impacts on Management
 • Ing. Petra Králová, Ph.D.
  • Komunikační strategie podniku
 • Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.
  • Tvorba a implementace marketingové strategie
 • Ing. Robin Maialeh, Ph.D.
  • Agentní a dynamické modely v ekonomii
  • Vztah finančních trhů a reálné ekonomiky
  • Agent-based and Dynamic Models in Economics
  • Financial Market and the Real Economy
 • doc. Ing. et Ing. Renata Myšková, Ph.D.
  • Tvorba finanční strategie podniku
 • Ing. Iveta Němečková, Ph.D.
  • Souvislost pracovní motivace a kreativity zaměstnanců
  • Rozvoj a řízení talentů v konkrétní společnosti
  • Společenská odpovědnost v konkrétní společnosti
  • Vstup firmy na zahraniční trhy
  • Foreign Market Entry
 • doc. Dr. phil. Mgr. Lukáš Novotný, MA
  • Revitalizace areálů po těžbě uhlí v ČR - hodnocení a perspektivy
  • Koncept shrinking cities v prostředí českých měst
  • Aplikace regionální politiky ve vybraném městě: vybrané projekty
  • Image vybraného města a její dopad na rozvoj města
 • doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.
  • Vliv digitální transformace na nákupní proces průmyslových podniků
  • Projekt využití sociálních sítí pro marketingové účely
  • Projekt zvýšení loajality a spokojenosti zákazníků ve vybraném internetovém obchodě
  • Projekt účinné internetové reklamní kampaně
  • Efficient E-marketing Strategy for a Company
  • Affiliate Marketing Project for a Company
  • Project of Marketing Communication Campaign for a Company
  • Project of Social Networks Usage for Marketing Purposes
  • Application Project of Electronic Marketing Forms in a Company
 • doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
  • Analýza ekonomického okolí firmy
  • Business Environment Analysis
 • doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D.
 • Mgr. Elena Říhová, Ph.D.
  • Aplikace statistických metod v řízení podniku
 • doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D.
  • Stanovení hodnoty firmy nebo inovačního projektu
  • Postinvestiční audity
  • Hodnocení efektivnosti investice
 • Ing. Ivan Souček, Ph.D.
  • Řízení inovací v chemickém průmyslu
 • Ing. Dana Strachotová, Ph.D.
  • Optimalizace procesů
 • prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
  • Tvorba a implementace finanční strategie
  • Design and Implementation of Financial Strategy
 • Ing. Karel Šteker, Ph.D.
  • Hodnocení efektivnosti investice
 • Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.
  • Dopady Průmyslu 4.0
  • Indikátory udržitelného rozvoje ve vybraném odvětví
  • Inovační procesy v průmyslovém designu
 • doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D.
  • Analýza dopadů investičních pobídek
 • doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
  • Projektové řízení
  • Implementace informačních systémů
  • Řízení produktových či procesních inovací
  • Strategický plán rozvoje firmy
  • Rizikový management
  • Project Management
  • Implementation of Information System
  • Product and Process Innovation Management
  • Strategic Business Development
  • Risk Management
 • prof. Ing. Emil Vacík, Ph.D.
  • Strategický plán rozvoje firmy
  • Balanced Scorecard
  • Strategic Business Development
 • PhDr. Jan Vašek, MSc.
  • Řízení inovací v podniku
  • Řízení nákupu a dodavatelského řetezce
  • Strategické řízení a plánování
  • Procurement and Supply chain management
  • Strategic Management and Planning
  • Innovation Management in Companies
 • prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
  • Diagnostika výkonnosti organizace
  • Digitální transformace organizace
  • Řízení procesních inovací
 • doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.
  • Analýza nákladů životního cyklu produktu
  • Finanční analýza podnikatelského záměru za podmínek nejistoty
  • Analýza finančních rizik a návrh zajišťovací strategie
  • Řízení rizika dopadu krize COVID-19 na dodavatelské řetězce
  • Product Life Cycle Cost Analysis
  • Business Case Assessment under Uncertainty
  • Financial Risk Analysis and Hedging Strategy
  • Managing the Risks of COVID-19 Crisis Impacts on Supply Chains
 • Ing. Mgr. Pavla Vozárová, Ph.D., M.A.
  • Ekonometrické metody v analýza tržního prostředí
  • Econometric Methods in Business Environment Analysis
 • doc. Ing. Dalibor Vytlačil, Ph.D.
  • Řízení projektů
  • Studie proveditelnosti

Specializace Projektové řízení inovací

Přihlásit se ke studiu

Ve specializaci Projektové řízení inovací studenti prohlubují své kompetence zejména v oblastech všeobecného, projektového, výrobního či finančního managementu. Tomu odpovídají povinné předměty specializace, a také povinně-volitelné předměty, zapisované podle individuálního zaměření, které jsou vyučovány v angličtině. Student si tak v odborných předmětech osvojí mezinárodní standardy i anglickou terminologii. Specializaci Projektové řízení inovací je možné studovat i v blokové formě, kde se cvičení konají o víkendech a pro přednášky jsou k dispozici rozšířené studijní opory včetně audio/videozáznamů. Tuto organizaci studia ocení především zájemci, kteří již pracují nebo například pečují o děti.

Podrobnosti o blokové formě

Organizace výuky pro studenty, kteří si zvyšují kvalifikaci odbornou praxí

Akreditovaný studijní program Odvětvový management ve specializaci Projektové řízení inovací bude organizačně řešen následujícím způsobem.

Prezenční přednášky budou rozvrhovány v blocích tak, aby na sebe navazovaly, například jeden den v týdnu dopoledne či odpoledne. Tyto přednášky budou přímo nahrávány nebo bude existovat zvukový záznam přednášky. V závislosti na charakteru předmětu může být také organizována večerní paralelní přednáška přes MS Teams.

Volbou studijní skupiny bude student dále zařazen do týdenní nebo víkendové výuky. Obsah výuky, časový rozsah i požadavky ke zkoušce jsou v obou případech stejné.

Pro studenty preferující týdenní výuku budou cvičení rozvrhována blokovým způsobem v minimálně půldenních blocích během pracovního týdne. Pokud nedojde k druhé vlně COVID-19, tak nepředpokládáme nahrávání cvičení (z podstaty to ztrácí smysl). Pro studenty preferující víkendovou výuku budou cvičení rozvrhována pravidelně každé dva týdny v blocích od pátku do neděle, a to tak, aby se plně pokryl stejný časový rozsah jako u běžné výuky.

Studijní plán

Studijní plán programu Projektové řízení inovací

Studijní plán v PDF

Specializace Řízení chemického průmyslu

Přihlásit se ke studiu

Specializace Řízení chemického průmyslu je vhodná zejména pro studenty, kteří se chtějí uplatnit v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém, potravinářském nebo gumárenském odvětví či ochraně proti dopadům průmyslu na životní prostředí. Její součástí jsou dva povinné předměty specializace a odborná praxe, dále studenti zapisují odborné povinně-volitelné předměty, které zpravidla studují společně s posluchači technických programů univerzity; to vše z nich činí vysoce poptávané kandidáty managementu v daných odvětvích.

Studijní plán

Studijní plán programu Řízení chemického průmyslu

Studijní plán v PDF

Podmínky přijímacího řízení

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Odvětvový management je bakalářské nebo magisterské vzdělání a písemná zkouška z aplikované matematiky a z angličtiny a ověření dalších předpokladů ke studiu.

Podrobné informace o přijímacím řízení

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří dosáhli ve vysokoškolském studijním programu, kde byl celkový povinný rozsah výuky předmětů matematiky a aplikované matematiky (včetně statistiky) minimálně 18 ECTS kreditů, a současně z těchto předmětů neměli vážený studijní průměr horší než 2,0.

Další podmínkou pro přijetí ke studiu je prokázání znalosti anglického jazyka na úrovni minimálně B2 Evropského referenčního rámce.

Obě nebo každou jednotlivou podmínku může student splnit též následujícími způsoby:

 • Složením přijímací zkoušky z aplikované matematiky a/nebo z anglického jazyka na VŠCHT Praha. Za úspěšné složení se považuje získání minimálně 30 % z každé zkoušky.
 • Složením zkoušky z aplikované matematiky a/nebo z anglického jazyka na VŠCHT Praha nebo na jiné veřejné vysoké škole v České republice, jejíž věcný obsah a způsob vyhodnocení odpovídá přijímací zkoušce do tohoto studijního programu.

Splnění jedné nebo obou podmínek může být nahrazeno také absolvováním minimálně jednoho semestru srovnatelného studijního programu na veřejné vysoké škole, pokud bylo podmínkou přijetí do příslušného programu prokázání znalostí aplikované matematiky a/nebo anglického jazyka obdobným způsobem, a současně nebylo studium příslušného programu ukončeno dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Cizinci (kromě občanů Slovenské republiky) dále stanoveným způsobem prokáží znalost českého nebo slovenského jazyka.

Online přijímací zkoušky

Přijímací zkouška proběhne plně online.

Podrobné informace o online zkoušce

Forma:

 • on-line prostřednictvím aplikace MOODLE VŠCHT
 • uchazeči obdrží odkaz a přihlašovací údaje emailem
 • za úspěšné složení se považuje dosáhnutí minimálně 30% úspěšnosti ve skládané zkoušce

Termín:

 • 13. - 15. 8. 2020
 • 20. - 22. 8. 2020
 • 3. - 5. 9. 2020

Uchazeč vykoná zkoušku v termínu dle svého výběru.

Obsah:

Aplikovaná matematika

Absolvování testu v MOODLE VŠCHT. Na vyplnění testu je pouze jeden pokus. Časový limit je 45 minut.

Vzorový test z matematiky

Angličtina

Uchazeči nahrají motivační dopis v angličtině. Zadání a pokyny budou uvedeny v pozvánce k přijímací zkoušce a v MOODLE VŠCHT.  

Uchazeči budou v MOODLE VŠCHT zpřístupněny pouze ty části zkoušky, které se ho týkají.

Zápis do studia

Každý přijatý student obdrží před zápisem emailovou pozvánku s detailní informací.

25. 8. 2020 v 16:30 v posluchárně BIII

4. 9. 2020 v 10:00 v posluchárně BII

11. 9. 2020 ve 14:00 v posluchárně  BI - úvod do studia pro všechny Mgr. studenty, po kterém bude následovat zápis dosud nezapsaných studentů.

 

Mám zájem o studium

Ke studiu se přihlásíte vyplněním elektronické přihlášky, kterou přijímáme do 31. srpna.

Podání přihlášky je zdarma (přestože v průběhu podání elektronické přihlášky se zobrazuje informace o neuhrazení poplatku, nenechte se zmást, skutečně nemusíte žádné peníze posílat).

Během vyplňování přihlášky budete požádáni o vložení několika příloh:

 

Přihlásit se ke studiu

 

V případě jakýchkoli dotazů zkuste otázky a odpovědi nebo nás kontaktujte na studuj.byznys@vscht.cz či formulářem níže. 

Těšíme se na vás

Ekonomové na VŠCHT Praha - Otázky a odpovědi 

Ekonomové na VŠCHT Praha - Otázky a odpovědi

 

 

Aktualizováno: 1.9.2020 23:12, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi