Kmenové předměty Bc. studia pro navazující Mgr. programy

Studium chemických programů (na fakultách)

Do navazujícího magisterského studia je přijat bez přijímací zkoušky ten, kdo absolvoval příslušný kmenový bakalářský program (obor), na který navazující magisterský program (obor) navazuje.

Kdo absolvoval jiný než kmenový bakalářský obor, může být přijat do navazujícího magisterského studia bez přijímacích zkoušek, pokud získal alespoň 100 kreditů za vybrané předměty z daného kmenového bakalářského programu (oboru).

Uchazeč, který absolvoval program s nedostatečnou příbuzností ke kmenovému bakalářskému programu (oboru) – tzn., nezískal 100 kreditů z vybraných typů předmětů, vykoná přijímací zkoušku.

Studium učitelství pro SŠ

Podmínkou pro přijetí do programu je zisk minimálně 108 kreditů z vybraných předmětů, které uchazeč absolvoval v předchozím bakalářském studiu. Bez splnění této podmínky není možné přijetí ke studiu, bez ohledu na výsledek ústní zkoušky, kterou konají všichni uchazeči.

Jak zjistit, jaké předměty potřebuji

Studenti VŠCHT Praha

Pro bakalářské studenty VŠCHT Praha je připravena aplikace přímo ve Studijním informačním systému. Ta automaticky porovnává absolvované předměty s požadavky jednotlivých navazujících magisterských oborů (programů) a zobrazuje aktuální počty dosažených kreditů.

Studenti jiných univerzit

Níže naleznete seznamy s vybranými typy předmětů pro jednotlivé studijní programy (specializace) navazujícího magisterského studia. Tyto seznamy předmětů se porovnají se skutečně absolvovanými předměty vašeho bakalářského studia. Pokud budou vaše absolvované předměty uznány (získáte 100 kreditů z vybraných typů předmětů), můžete být přijati bez přijímací zkoušky do chemických programů na fakultách. V případě učitelství chemie je přímo podmínkou přijetí získat 108 kreditů z vybraných typů předmětů, tedy v případě jiných univerzit musí být uznány jako ekvivalentní absolvované předměty za 108 kreditů.

Seznamy jsou zpracovány v excelovském souboru. Jednotlivé programy (specializace) jsou na svých listech (ty jsou pojmenovány kódem programu/specializace) – z důvodu většího počtu nejsou viditelné všechny najednou a je potřeba najít patřičný list (fakulty jsou barevně označeny).