Ústav učitelství chemie

O ústavu

Ústav zajišťuje výuku navazujícího magisterského studijního programu Učitelství chemie pro střední školy, programu celoživotního vzdělávání Učitelství chemie pro střední školy – studium v oblasti pedagogických věd a celoškolních volitelných předmětů. Výuka probíhá v prostorech, které umožňují začlenění chemických experimentů do přípravy pedagogů. K dispozici je moderní výuková laboratoř, laboratoř didaktiky chemie, fotolaboratoř a učebna s demonstračním stolem a digestoří.

Na VŠCHT Praha je možné studovat plnohodnotný navazující magisterský program Učitelství chemie pro střední školy (v prezenční formě), který je určen pro absolventy bakalářského studia chemie. Nabízen je také kurz celoživotního vzdělávání (CŽV), pro který se používá lidový pojem „pedagogické minimum“. Pro jeho absolvování je nutné mít magisterské vzdělání (ať již titul Ing. nebo Mgr.).

Navazující magisterské studium je plnohodnotný studijní program v prezenční (denní) formě. Pro jeho absolvování je třeba získat 120 kreditů, což odpovídá 3 600 hodin (pokud je 1 kredit = 30 hodin). To zahrnuje přímou výuku cca 14 hodin týdně + praxe s reflektivními semináři cca 6 hodin týdně. Výuka obvykle probíhá v celém týdnu a jeden den je vyhrazený na pedagogickou praxi. Ukončuje se státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolventi získají vysokoškolský diplom a titul Mgr. Absolventi mají kvalifikaci učitele 2. stupně ZŠ, učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů na SŠ a učitele odborných chemických předmětů na SŠ.

Kurz CŽV je určen pro absolventy „chemického“ magisterského studia. Rozsah je 260 hodin přímé výuky včetně 100 hodin reflektované praxe ve 3 semestrech. Výuka obvykle probíhá v pátek a k tomu jsou individuálně organizovány pedagogické praxe. Ukončuje se komisionální závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce (v rozsahu poněkud menším než bakalářská práce) před zkušební komisí. Absolventi získají osvědčení o absolvování studia. Absolventi programu CŽV, pokud absolvovali také magisterské studium chemie, mají kvalifikaci učitele chemie na 2. stupni ZŠ, učitele chemie jako všeobecně-vzdělávacího předmětu na SŠ a učitele odborných chemických předmětů na SŠ.

Kvalifikace absolventa navazujícího magisterského studia je tedy širší. Výše uvedené platí v současném (v roce 2022) znění zákona o pedagogických pracovnících, který prochází novelizací.

Činnost ústavu se zaměřuje také na další vzdělávání pedagogů a doktorandů VŠCHT, učitelů chemie (Letní a Podzimní škola a Regionální centra učitelů chemie), pořádání vzdělávacích a popularizačních akcí pro žáky základních a středních škol (Chemická olympiáda, ChemQuest, letní soustředění Běstvina a Běstvinka, laboratoře pro středoškoláky) i širokou veřejnost a výzkum související s uvedenými činnostmi. V rámci výzkumných, projektových i popularizačních aktivit na podporu přírodovědného vzdělávání ústav spolupracuje s ORLEN Unipetrol a.s. a řadou dalších partnerů.

Web ústavu

Vědci, kteří tě budou učit

Petr Holzhauser

Petr Holzhauser se dlouhodobě věnuje vzdělávání v oblasti chemie a popularizaci přírodních věd nejen na vysoké škole, ale také mezi…

Alena Vališová

Na VŠCHT vyučuje didaktiku a je garantkou magisterského studijního programu Učitelství chemie pro střední školy. Specializuje se na obecné…

Jitka Lorenzová

Jitka Lorenzová se odborně zabývá proměnou vědního a společenského paradigmatu v postmoderním období, otázkami profesní a oborové identity sociální pedagogiky, inkluzí v oblasti chemického…

Martin Čapek Adamec

Martin Čapek Adamec se zabývá využitím digitálních technologií ve výuce, zejména chemie a jiných přírodních věd. Ve studiu vás…

Studijní programy:

Navazující magisterské studium