Vědci, kteří tě budou učit

Prof. František Štěpánek

Fakulta chemicko-inženýrská

Vede Laboratoř chemické robotiky, zkráceně CHOBOTIX. Umělé částice o velikosti buněk, v nichž by probíhaly řízené chemické reakce, by v budoucnu mohly znamenat revoluci v medicíně, ochraně životního prostředí i v dalších oborech. Chemičtí roboti by měli chovat podobně na nějaké obtížně dostupné místo, například do tkáně v lidském těle nebo do porézní zeminy, dopravit […]

Doc. Kateřina Rubešová

Fakulta chemické technologie

Docentka Kateřina Rubešová je akademickým pracovníkem Ústavu anorganické chemie, který zajišťuje výuku několika základních předmětů, včetně Obecné a anorganické chemie – společně s matematikou největšího předmětu prvního ročníku. Ve výuce i při přípravě studijních materiálů se snaží usnadnit studentům přechod ze středoškolského způsobu výuky na ten vysokoškolský. Ve své vědecké práci se zabývá přípravou a studiem […]

Prof. Vladimír Kočí

Fakulta technologie ochrany prostředí

Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA se ve své odborné činnosti věnuje environmentálním dopadům lidské činnosti, environmentálním vědám a především produktové ekologii. Je odborníkem na metodu posuzování životního cyklu produktů, kterou v České republice rozvíjí. Ve svých projektech rozvíjí ekodesign a další nástroje snižování nepříznivých dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Kromě práce na řadě […]

Prof. Jana Hajšlová

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Profesorka Jana Hajšlová je vedoucí laboratoře akreditované dle ISO 17025 zaměřené na kontrolu chemické bezpečnosti a autenticity potravin. Současný výzkum Prof. Hajšlové je se zabývá využitím vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie, jak pro účely cílového screeningu, např. pesticidů a jejich metabolitů, tak i pro necílový screening (fingerprinting) v rámci metabolomických studií. Příkladem aplikací je odhalování falšování potravin, […]

Doc. Jan Vlachý


Velkou část své profesní dráhy zasvětil Jan Vlachý oblasti financí, která pro něj vždy představovala především tvůrčí řešení širokého spektra interdisciplinárních problémů, ať už se jí věnoval v řídících pozicích, v projektech nebo na akademické půdě. Tento svůj přístup a bohaté zkušenosti se snaží zprostředkovat i studentům. Jeho vědeckou a publikační činnost také často charakterizují […]

Prof. Petr Slavíček

Fakulta chemicko-inženýrská

Víte, co to je nic? Profesor Petr Slavíček se mimo jiné zabývá vakuem, jak si můžete poslechnout a přečíst na webu Českého rozhlasu Leonardo.

Doc. Tomáš Hudeček


Tomáš Hudeček se zabývá řízením, správou a plánováním velkých měst. Využívá k tomu jak vzdělání a letité akademické praxe v oborech regionálního rozvoje, sociální geografie, geoinformatiky a městského stavitelství, tak i několikaleté zkušenosti z postu primátora hl. m. Prahy.

Radek Cibulka
Prof. Radek Cibulka

Fakulta chemické technologie

Pedagog a vědec prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D. přednáší na VŠCHT Praha organickou chemii a předměty zaměřené na organickou syntézu. Ve své vědecké činnosti se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti využití flavinů, derivátů vitaminu B2, jako katalyzátorů organických reakcí.

Lenka McGachy, Ph.D.

Fakulta technologie ochrany prostředí

„Chemické látky přinášejí společnosti mnohá pozitiva, ovšem je velmi důležité s nimi odpovědně zacházet“ Zabývá se možnostmi odstraňování kontaminantů z podzemních a odpadních vod pomocí jak abiotických, tak biotických metod, a to s důrazem na šetrnost těchto metod vůči životnímu prostředí. Během studia budete mít možnost se s ní shledat v kurzu Toxikologie a ekotoxikologie I, kde vám představí jak […]

Prof. Kateřina Demnerová

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Její specializací je mikrobiologie, hlavně potravinářská a mikrobiologie životního prostředí. Projekty, které řeší se svým týmem, jsou zaměřeny na současnou aktuální problematiku např. na sledování tvorby biofilmů tvořených patogenními mikroorganismy, přenos genů resistence k antimikrobiálním látkám a stanovení virů v odpadním vodách a kalech. Vedle toho se v laboratoři testuje propustnost funkčních nanomateriálů s antimikrobiálními […]