Vědci, kteří tě budou učit

Prof. František Štěpánek

Fakulta chemicko-inženýrská

Vede Laboratoř chemické robotiky, zkráceně CHOBOTIX. Umělé částice o velikosti buněk, v nichž by probíhaly řízené chemické reakce, by v budoucnu mohly znamenat revoluci v medicíně, ochraně životního prostředí i v dalších oborech. Chemičtí roboti by měli chovat podobně na nějaké obtížně dostupné místo, například do tkáně v lidském těle nebo do porézní zeminy, dopravit […]

Doc. Kateřina Rubešová

Fakulta chemické technologie

Docentka Kateřina Rubešová je akademickým pracovníkem Ústavu anorganické chemie, který zajišťuje výuku několika základních předmětů, včetně Obecné a anorganické chemie – společně s matematikou největšího předmětu prvního ročníku. Ve výuce i při přípravě studijních materiálů se snaží usnadnit studentům přechod ze středoškolského způsobu výuky na ten vysokoškolský. Ve své vědecké práci se zabývá přípravou a studiem […]

Doc. Vladimír Kočí

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vladimír Kočí se ve své odborné činnosti věnuje environmentálním dopadům lidské činnosti, environmentálním vědám a především produktové ekologii. Je odborníkem na metodu posuzování životního cyklu produktů, kterou v České republice rozvíjí. Ve svých projektech rozvíjí ekodesign a další nástroje snižování nepříznivých dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Kromě práce na řadě vědeckých projektů spolupracuje s […]

Prof. Jana Hajšlová

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Profesorka Jana Hajšlová je vedoucí laboratoře akreditované dle ISO 17025 zaměřené na kontrolu chemické bezpečnosti a autenticity potravin. Současný výzkum Prof. Hajšlové je se zabývá využitím vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie, jak pro účely cílového screeningu, např. pesticidů a jejich metabolitů, tak i pro necílový screening (fingerprinting) v rámci metabolomických studií. Příkladem aplikací je odhalování falšování potravin, […]

Doc. Jan Vlachý

Celoškolská pracoviště

Velkou část své profesní dráhy zasvětil Jan Vlachý oblasti financí, která pro něj vždy představovala především tvůrčí řešení širokého spektra interdisciplinárních problémů, ať už se jí věnoval v řídících pozicích, v projektech nebo na akademické půdě. Tento svůj přístup a bohaté zkušenosti se snaží zprostředkovat i studentům. Jeho vědeckou a publikační činnost také často charakterizují […]

Prof. Petr Slavíček

Fakulta chemicko-inženýrská

Víte, co to je nic? Profesor Petr Slavíček se mimo jiné zabývá vakuem, jak si můžete poslechnout a přečíst na webu Českého rozhlasu Leonardo.

Doc. Tomáš Hudeček

Celoškolská pracoviště

Tomáš Hudeček se zabývá řízením, správou a plánováním velkých měst. Využívá k tomu jak vzdělání a letité akademické praxe v oborech regionálního rozvoje, sociální geografie, geoinformatiky a městského stavitelství, tak i několikaleté zkušenosti z postu primátora hl. m. Prahy.

Radek Cibulka
Prof. Radek Cibulka

Fakulta chemické technologie

Pedagog a vědec prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D. přednáší na VŠCHT Praha organickou chemii a předměty zaměřené na organickou syntézu. Ve své vědecké činnosti se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti využití flavinů, derivátů vitaminu B2, jako katalyzátorů organických reakcí.

Lenka McGachy, Ph.D.

Fakulta technologie ochrany prostředí

„Chemické látky přinášejí společnosti mnohá pozitiva, ovšem je velmi důležité s nimi odpovědně zacházet“ Zabývá se možnostmi odstraňování kontaminantů z podzemních a odpadních vod pomocí jak abiotických, tak biotických metod, a to s důrazem na šetrnost těchto metod vůči životnímu prostředí. Během studia budete mít možnost se s ní shledat v kurzu Toxikologie a ekotoxikologie I, kde vám představí jak […]

Prof. Kateřina Demnerová

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Její specializací je mikrobiologie, hlavně potravinářská a mikrobiologie životního prostředí. Projekty, které řeší se svým týmem, jsou zaměřeny na současnou aktuální problematiku např. na sledování tvorby biofilmů tvořených patogenními mikroorganismy, přenos genů resistence k antimikrobiálním látkám a stanovení virů v odpadním vodách a kalech. Vedle toho se v laboratoři testuje propustnost funkčních nanomateriálů s antimikrobiálními […]