Vědci, kteří tě budou učit

Prof. František Štěpánek

Fakulta chemicko-inženýrská

Vede Laboratoř chemické robotiky, zkráceně CHOBOTIX. Umělé částice o velikosti buněk, v nichž by probíhaly řízené chemické reakce, by v budoucnu mohly znamenat revoluci v medicíně, ochraně životního prostředí i v dalších oborech. Chemičtí roboti by měli chovat podobně na nějaké obtížně dostupné místo, například do tkáně v lidském těle nebo do porézní zeminy, dopravit […]

Doc. Milena Stránská

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Její hlavní vědecká činnost je zaměřena na výzkum přírodních látek a hodnocení bezpečnosti a kvality potravin. Konkrétně se zabývá přírodními toxiny, jejich metabolismem, a interakcemi s pozitivně působícími bioaktivními látkami. Za současný trend považuje zejména analýzu a interpretaci celkového metabolomu přírodních surovin pomocí necílových přístupů vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie, díky níž lze např. charakterizovat vztahy mezi rostlinou […]

Prof. Vladimír Kočí

Fakulta technologie ochrany prostředí

Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA se ve své odborné činnosti věnuje environmentálním dopadům lidské činnosti, environmentálním vědám a především produktové ekologii. Je odborníkem na metodu posuzování životního cyklu produktů, kterou v České republice rozvíjí. Ve svých projektech rozvíjí ekodesign a další nástroje snižování nepříznivých dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Kromě práce na řadě […]

Doc. Kateřina Rubešová

Fakulta chemické technologie

Docentka Kateřina Rubešová je akademickým pracovníkem Ústavu anorganické chemie, který zajišťuje výuku několika základních předmětů, včetně Obecné a anorganické chemie – společně s matematikou největšího předmětu prvního ročníku. Ve výuce i při přípravě studijních materiálů se snaží usnadnit studentům přechod ze středoškolského způsobu výuky na ten vysokoškolský. Ve své vědecké práci se zabývá přípravou a studiem […]

Prof. Tomáš Ruml

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Zabývá se vývojem nových postupů pro funkční nahrazení poškozených tkání (např. při popáleninách). Výzkumníci na ústavu se také snaží objasnit mechanismus transportu strukturních molekul (bílkovin), ze kterých se skládá retrovirová částice (mezi retroviry patří např. HIV způsobující AIDS). Toto studium má význam pro vývoj nových antivirotik a vývoj vektorů využitelných pro genové terapie (cílení terapeutických […]

Prof. Jan Bartáček

Fakulta technologie ochrany prostředí

Zabývá se různými procesy recyklace zdrojů z odpaní vody. Jedná se o energeticky pozitivní nebo úsporné procesy (anaerobní fermentace, bioflokulace, nitritace-anammox), recyklaci šedých vod popř. produkci specifických organických látek. V posledních letech se intenzivně věnuje také tzv. epidemiologii odpadních vod (Wastewater-Base Epidemiology). Především jde o šíření antibioticky rezistentních bakterií v odpadní vodě a v čistírenských kalech a o […]

Dr. Pavla Šmejkalová

Fakulta technologie ochrany prostředí

Pavla Šmejkalová, laureátka ceny Vitriol roku 2022 pro nejlepšího pedagoga FTOP, usměvavá, trpělivá a vždy ochotná nabídnout pomocnou ruku komukoliv, kdo ji potřebuje. Na ústavu technologie vody a prostředí učí například Ochranu vodních zdrojů, Úpravu vody, Vodárenství, či Vodu v krajině. Ve své výzkumné činnosti se věnuje vývoji technologií pro eliminaci vnosu mikropolutantů do pitné vody […]

Prof. Petr Slavíček

Fakulta chemicko-inženýrská

Víte, co to je nic? Profesor Petr Slavíček se mimo jiné zabývá vakuem, jak si můžete poslechnout a přečíst na webu Českého rozhlasu Leonardo.

Doc. David Kubička

Fakulta technologie ochrany prostředí

Zabývá se využitím heterogenní katalýzy pro přeměnu látek získaných zpracováním biomasy na cenné chemikálie a pokročilá biopaliva. To zahrnuje selektivní hydrogenaci fenolických a furanických látek na potenciální monomery použitelné ve výrobě bioplastů a deoxygenaci (totální hydrogenaci) fenolických a furanických látek na komponenty budoucích leteckých biopaliv. Předmětem výzkumu je vývoj, charakterizace a testování katalyzátorů v těchto reakcích. […]

Doc. Michael Pohořelý

Fakulta technologie ochrany prostředí

Vede Ústav energetiky a předsedá České asociaci pro pyrolýzu a zplyňování. Vnímá energetiku v širších souvislostech – proto se věnuje nejen energetickému, ale i materiálovému využití biomasy, odpadů a tuhých alternativních paliv. Pro pochopení procesů spalování, zplyňování a pyrolýzy studuje jejich chemizmus. Zabývá se velmi aktuálními tématy, jako jsou negativní emise CO2 nebo recyklace fosforu. Díky […]