Podmínky přijetí k magisterskému studiu

VŠCHT Praha přijímá k navazujícímu magisterskému studiu uchazeče s ukončeným bakalářským vzděláním.

Každý bakalářský studijní program má na VŠCHT Praha přímé pokračování v navazujícím magisterském studiu. Výjimkou je čtyřletý profesní bakalářský studijní program Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl.

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek pro uchazeče-absolventy bakalářského programu, na který daný magisterský studijní program navazuje. Uchazeči, kteří neabsolvovali vybrané studijní předměty, vykonají přijímací zkoušku.

Termíny

15. 1. 2022 – K dispozici elektronická přihláška
31. 3. 2022 – Poslední den přijímání přihlášek (chemické programy)
2. polovina května 2022 (dle pozvánky) – Termín přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří je konají
8. 7. 2022 – Stanovení pořadí a zveřejnění výsledků přijímacího řízení
15. 7. 2022 – Termín pro předložení dokladů o bakalářském studiu (možné žádat o výjimku)

Podání přihlášky 

Uchazeči se hlásí prostřednictvím elektronické přihláškykterá bude k dispozici na adrese http://student.vscht.cz/ od 15. 1. 2022 do 31. 3. 2022.

V přihlášce volí uchazeč vybranou kombinaci – fakulta, studijní program, případně specializace, vyplňuje kontaktní údaje a uchazeči z jiných vysokých škol dokládají jako součást přihlášky potvrzený výpis zkoušek z bakalářského studia.

Uchazeči jsou dále povinni k přihlášce nahrát ve formátu pdf doklady o řádném ukončení bakalářského studia, tj. diplom a dodatek k diplomu společně s přihláškou, nebo dodatečně nejpozději do 15. 7. 2022. V případě, že bude uchazeč konat státní závěrečnou zkoušku v pozdějším termínu, nahraje do tohoto termínu výpis zkoušek z bakalářského studia a potvrzení o datu konání státní závěrečné zkoušky. Konečný termín pro předložení dokladů o řádném ukončení bakalářského studia je pro tyto uchazeče 12. 9. 2022.

Absolventi vysokých škol v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky a států, s nimiž má naše republika uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání) jsou povinni společně s přihláškou nebo dodatečně do 15. 7. 2022 popř. 12. 9. 2022 nahrát nostrifikaci bakalářského vzdělání spolu s úředně ověřenou kopií překladu výpisu zkoušek (viz nostrifikace Bc./Mgr. diplomů na VŠCHT Praha). Nostrifikaci lze nahradit žádostí o posouzení vzdělání pro studium na VŠCHT Praha. Výpis zkoušek musí obsahovat stejné údaje jako dodatek k diplomu, minimálně však název absolvovaného předmětu, jeho hodinový rozsah a klasifikaci, název bakalářské práce a klasifikaci státní závěrečné zkoušky.

Součástí elektronické přihlášky musí být potvrzení lékaře (formulář ke stažení) o zdravotní způsobilosti (s datem ne starším než je prosinec 2021). Pro studium na ústavu Ekonomiky a managementu se způsobilost nevyžaduje.

Po uzavření přihlášky je nutné bez zbytečného odkladu zaplatit administrativní poplatek 400,- Kč za přijímací řízení. Platba může být provedena kartou nebo bankovním převodem. Platební údaje/platební příkaz je součástí přihlášky.

Přijímací řízení se zahajuje uzavřením a elektronickým odesláním přihlášky. V případě neuhrazení poplatku za přijímací řízení bude přijímací řízení zastaveno.

Nezapomeňte si všechny originály nahrávaných dokumentů uschovat. Ověření pravosti dokumentů bude probíhat nejpozději při zápisu do studia.

Zkouška z českého jazyka

Pro zahraniční uchazeče, kteří nesložili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka či neabsolvovali vysokoškolské vzdělání v českém nebo slovenském jazyce, je podmínkou stanovenou pro přijetí ke studiu úspěšné vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazyků VŠCHT Praha (podrobnosti o zkoušce na webu ústavu).

Součástí této zkoušky je písemný test a ústní zkouška ze znalostí základní terminologie, která je nutná pro Vaše studium (jedná se hlavně o pojmy z matematiky, případně chemie) obojí na úrovni B2 podle SERR. Uchazeči, kteří doloží složení zkoušky, ne starší než 1 rok, z českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK nebo na Ústavu pro jazyk český AV ČR na jazykové úrovni B2 s hodnocením minimálně 70 %, skládají pouze ústní část zkoušky. Zkoušku zajišťuje Ústav jazyků VŠCHT Praha a její úspěšné složení je podmíněno ziskem minimálně 70% (průměr výsledku písemné a ústní zkoušky).

Zkouška z českého jazyka proběhne na konci května. O konkrétním termínu konání zkoušky budou uchazeči vyrozuměni do 30. dubna na kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvedli do přihlášky ke studiu.

Náhradní termín, nikoliv však opravný, proběhne v srpnu.

Přijímací odborná zkouška

Studium chemických programů (na fakultách)

Zda uchazeč bude konat odbornou přijímací zkoušku, rozhoduje typ a rozsah předmětů, které uchazeč absolvoval v bakalářském studijním programu. Rozhodnutí o vykonání příjímací zkoušky vychází z porovnání absolvovaných předmětů s předměty kmenového bakalářského programu, na který daný magisterský program (specializace) navazuje.

Uchazeč, který absolvoval program s nedostatečnou příbuzností ke kmenovému bakalářskému programu (tzn., nezískal 100 kreditů z vybraných typů předmětů), vykoná přijímací zkoušku. Zkušební okruhy a formu zkoušky stanovuje děkan po dohodě s garantem magisterského programu (specializace) a jsou zveřejněny na webových stránkách fakult.

Přijímací odborná zkouška se koná v druhé polovině května 2022, o konkrétním termínu konání budou uchazeči vyrozuměni do 30. 4. 2022 na kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvedli do přihlášky ke studiu.

Studium na Ústavu ekonomiky a managementu

Ke studiu programu Odvětvový management ve specializacích Projektové řízení inovací nebo Řízení chemického průmyslu se přijímá na základě přijímací zkoušky z aplikované matematiky a angličtiny. Z každé části přijímací zkoušky musí uchazeč získat minimálně 30 %.

Informace o přijímací zkoušce (pozvánka) budou uchazečům zaslány do 30. dubna 2022. Samotné zkoušky se uskuteční v druhé polovině května 2022 a informace o výsledku budou sděleny do 10 dnů od konání zkoušky.

Uchazeč může zažádat o prominutí přijímací zkoušky nebo její části, jestliže jestliže splňuje nějakou z následujících možností:

  1. absolvoval vysokoškolský studijní program, kde byl celkový povinný rozsah výuky předmětů matematiky a aplikované matematiky (včetně statistiky) minimálně 18 ECTS kreditů, a současně z těchto předmětů neměl vážený studijní průměr horší než 2,0;
  2. má mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka s hodnocením minimálně 70 % na úrovni B2 evropského referenčního rámce nebo vyšší;
  3. úspěšně složil přijímací zkoušku na jiné veřejné vysoké škole v České republice, a to takovou, jejíž náročnost a způsob vyhodnocení odpovídá přijímací zkoušce do tohoto studijního programu, a to ne dříve než 6 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu;
  4. jestliže úspěšně absolvoval minimálně jeden semestr srovnatelného studijního programu na veřejné vysoké škole, pokud bylo podmínkou přijetí do příslušného programu prokázání znalostí matematiky, ekonomie a/nebo anglického jazyka a současně nebylo studium příslušného programu ukončeno dříve než 12 měsíců před předpokládaným zápisem ke studiu.

Kritéria pro přijetí uchazeče

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a v pořadí nejlepších se umístili do stanoveného nejvyššího počtu přijímaných uchazečů.

U uchazečů, kteří skládají na VŠCHT Praha zkoušku z českého jazyka, jsou při sestavování pořadí nejlepších bráni v úvahu pouze ti, kteří úspěšně složili zkoušku z českého jazyka.

Studium chemických programů (na fakultách)

Pro stanovení pořadí nejlepších uchazečů v magisterském studijním programu (specializaci) je kritériem řazení vážený průměr známek z vybraných studijních předmětů v bakalářském studijním programu absolvovaných ke dni podání přihlášky, na které magisterský studijní program navazuje. Váhu tvoří počet kreditů daného studijního předmětu.

Uchazeči prokazují získané kredity dodatkem k diplomu nebo výpisem zkoušek ověřeným fakultou, na níž studovali. Pokud u předmětů bakalářského studia na jiných vysokých školách nebyl využit kreditní systém nebo je použit kreditní systém výrazně odlišný od systému ECTS (30 kreditů na semestr), přiřadí fakulty předmětům kredity podle pravidel, která jsou používána na VŠCHT Praha.

U uchazečů, kteří neabsolvovali kmenový nebo alespoň příbuzný bakalářský program, je vážený průměr známek nahrazen výsledkem přijímací zkoušky. Zkušební komise může podmínit přijetí uchazeče ke studiu povinností absolvovat v rámci magisterského studia předměty bakalářského studia, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí studia v magisterském studijním programu (specializaci).

Studium na Ústavu ekonomiky a managementu

Kritériem pro stanovení pořadí nejlepších uchazečů přijímaných ke studiu ve studijním programu je bodový výsledek přijímací zkoušky.

V případě prominutí přijímací zkoušky nebo její části se pro stanovení pořadí za prominutou část započítává maximální počet bodů.

Výsledky

Na adrese http://student.vscht.cz budou od 8. 7. 2022 průběžně zveřejňovány výsledky přijímacího řízení v závislosti na tom, jak budou uchazeči předkládat doklady o řádném ukončení bakalářského studiaKonečný termín pro zveřejnění je 27. 7. 2022. Pro uchazeče s pozdějším uzavřením přijímacího řízení budou výsledky přijímacího řízení k dispozici od 14. 9. 2022. Uchazeči, kteří byli přijati ke studiu, obdrží současně informaci o termínu konání zápisu do studia.

Po vydání rozhodnutí

Uchazeč má právo nahlédnout do spisu až po vydání Rozhodnutí v úředních hodinách na děkanátu fakulty, která uskutečňuje studijní program/specializaci, k jehož studiu se uchazeč hlásí.

Uchazeč se může odvolat proti rozhodnutí do 30 dnů ode dne jeho doručení k rektorovi VŠCHT Praha prostřednictvím děkana.

Uchazečům, kteří splní podmínky pro přijetí, ale v pořadí nejlepších se umístí za stanoveným nejvyšším počtem přijímaných uchazečů ke studiu v příslušném studijním programu (specializaci), může být nabídnuto přijetí ke studiu v jiném studijním programu (specializaci).

DĚKANÁTY FAKULT
(a další pracoviště)

Kontakty na referentky, které provází studenty magisterským studiem na daném pracovišti.

FCHT

magisterské studium

Klára Voltrová
Klara.Voltrova@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 767


FTOP

magisterské studium

Šárka Dintarová
Sarka.Dintarova@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 276


FBPT

magisterské studium

Veronika Gřundělová
Veronika.Grundelova@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 890


FCHI

magisterské studium

Jana Nývltová
Jana.Nyvltova@vscht.cz
Tel.: +420 220 443 891


Ekonomické
programy

magisterské studium

Jaroslava Bradáčová
Jaroslava.Bradacova@vscht.cz
Tel.: +420 220 444 311


Litvínov 

(Univerzitní centrum
VŠCHT Praha – Unipetrol)

PEDAGOGICKÉ ODDĚLENÍ

Kontaktní e-mail: ped@vscht.cz

Osobní konzultace přihlášek

Po–Čt   9:00–12:00  13:00–15:00

Pá   9:00–12:00  


Výnos rektora

Kompletní znění právně závazného předpisu VŠCHT Praha (č. A/V/961/15/2021)