Posouzení zahraničního vzdělání pro přijetí na VŠCHT

Posouzení zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení na VŠCHT Praha

V rámci přijímacího řízení může uchazeč zažádat o posouzení zahraničního vzdělání za účelem studia na VŠCHT Praha. Toto posouzení provádí přímo VŠCHT Praha a je zpoplatněno. Výsledek posouzení je platný právě jen pro přijímací řízení na VŠCHT Praha. Výsledek posouzení je platný pro všechny podané přihlášky na VŠCHT Praha a to případně i v dalších letech (poplatek se tedy platí pouze jednou).

Poznámka – tato stránka pojednává o „posouzení“, které se uplatní pouze při přijímacím řízení na VŠCHT Praha. Pokud žadatel potřebuje uznání zahraničního vzdělání pro jiné účely, je nutná nostrifikace (vydaná listina platná i na jiných školách).

Žádost o posouzení se podává přímo při vyplňování elektronické přihlášky ke studiu (v přihlášce jde o položku „Ověření zahraničního vzdělání“, kde je třeba vybrat volbu „zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání / zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání“).

Ověření vzdělání na základě zahraničních dokladů o vzdělání pro všechny studijní programy zajišťuje Oddělení hodnocení kvality, které nejdříve ověří, zda instituce, která vydala Vaše dokumenty, existuje a je oprávněná k poskytování vzdělání, jež jste zde získali. Následně zkontroluje pravost předložených zahraničních dokumentů. Po registraci přihlášky vyčkejte, až budete kontaktováni pro upřesnění požadovaných dokladů, termínů a dalších náležitostí. Kontakt proběhne zpravidla do 10 dnů od registrace přihlášky.

Požadované doklady

  1. Úředně ověřená kopie vysvědčení / VŠ diplomu nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském / vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském / vysokoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední / vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu (požadované doklady musí být v českém nebo anglickém jazyce1 a ověřeny v souladu s požadavky na ověření2)
  2. Úředně ověřená kopie dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole  – přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky celého studia (požadované doklady musí být v českém nebo anglickém jazyce1 a ověřeny v souladu s požadavky na ověření2)

V případě potřeby může být uchazeč dále vyzván o doložení:

  1. Obecné informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského / vysokoškolského studia v daném státě.
  2. Potvrzení o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským / vysokoškolským vzděláním podle školského / vysokoškolského zákona.
  3. Potvrzení příslušné zahraniční střední / vysoké školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu (např. Ministerstva školství) o tom, že absolvent studia ve středoškolském / vysokoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední / vysoké školy je v uvedeném cizím státě.
  4. Absolvent dané střední / vysoké školy je oprávněn se ucházet v cizí zemi o přijetí do bakalářského / magisterského / doktorského studijního programu.

Kontaktní adresa pro zaslání dokladů

VŠCHT Praha
Oddělení hodnocení kvality
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice Česká republika

Poplatek za posouzení SŠ / VŠ vzděláni „Uznání vzdělání pro studium na VŠ“

Částka800,- Kč
Banka:ČSOB, Banskobystrická 11, Praha 6
Číslo účtu0130197294/0300
IBAN: CZ58 0300 0000 0001 3019 7294
SWIFT:CEKO CZ PP
VS:91000+registrační číslo přihlášky
SS:datum narození ve tvaru DDMMRR
Informace:Jméno uchazeče

Požadavky na ověření dokladů

Máte-li v ruce doklad o vzdělávání, který je v jiném jazyce než českém, slovenském nebo anglickém, tak nejprve od úředního překladatele získejte oficiální překlad tohoto dokladu. S tímto oficiálním překladem dále postupujte k úřednímu ověření (dle země k prostému ověření, apostile nebo superlegalizaci).

(1) Úředně ověřený překlad

Úředně ověřený překlad uvedených podkladů do českého nebo anglického jazyka, vyhotovený tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků, možno řešit i na zastupitelství České republiky v dané zemi, u dokladu vyhotoveného ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje.

(2) Úřední ověření dokladů

Úřední ověření zahraničního maturitní vysvědčení / vysokoškolského diplomu existuje ve třech úrovních (1. bez vyššího ověření, 2. apostila a 3. superlegalizace). Která úroveň je vyžadována vyplývá z toho, ve kterém státě byl příslušný doklad získán.

Bez vyššího ověření

Nejjednodušší varianta je možná se Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci – originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího vyššího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokladů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.

Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR= Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

Apostila

Formou apostily dle Haagské úmluvy (ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu vysvědčení či diplomu apostilním úřadem státu, ve kterém byl daný diplom vydán) se ověřují doklady ze států, které jsou členy Haagské úmluvy. U států, které jsou uvedeny v bodě výše („bez vyššího ověření“), je možné Appostilu také použít (pokud je stát členem Haagské úmluvy), je to ale zbytečné.

Seznam států, které jsou členy Haagské úmluvy je k dispozici na stránkách Haagské konference, včetně adres apostilních úřadů.

U dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě a.), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:

  1. zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy,
  2. oficiální internetové stránky zahraniční střední nebo vysoké školy umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče z oficiálního webu zahraniční střední nebo vysoké školy).

Superlegalizace

Ověření zahraničního maturitního vysvědčení a zahraničního diplomu formou superlegalizace tj. ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu vysvědčení nebo diplomu provedené nejprve ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má zahraniční střední a vysoká škola sídlo a následně příslušným zastupitelským orgánem České republiky pro zemi, v níž má sídlo zahraniční škola.

ostatní státy – doklady o ukončení předcházejícího zahraničního studia musí být superlegalizovány