Studium v českém jazyce pro cizince

Cizinci se hlásí do českých studijních programů společně se všemi uchazeči a prochází stejným přijímacím řízením. Mají pouze některé povinnosti navíc (posouzení zahraničního studia/nostrifikace, zkouška z českého jazyka).

U uchazečů, kteří skládají na VŠCHT Praha zkoušku z českého jazyka, jsou při sestavování pořadí nejlepších bráni v úvahu pouze ti, kteří úspěšně složili zkoušku z českého jazyka.

Bakalářské studium

Uchazeči, kteří neabsolvovali střední školu v ČR nebo v SR (nebo ve státech, s nimiž má naše republika uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání), musí jako součást přihlášky zajistit:

 1. Ověřený překlad známek za poslední 4 roky studia.
 2. Ověření dosaženého středoškolského vzdělání jedním ze dvou možných způsobů:
  1. obecným uznáním středoškolského vzdělání – nostrifikací; tu vydává krajský úřad (v Praze tedy magistrát) – obvykle její vyřízení trvá déle, je ale možné ji použít (opakovaně) pro různé školy. Nostrifikaci lze nahrát až po uzavření přihlášky – nejpozději do 17. 6.
  2. posouzením vzdělání pro studium na VŠCHT Praha – stačí požádat v rámci přijímacího řízení a dodat požadované dokumenty. Tato možnost je obvykle rychlejší, týká se ale pouze přijímacího řízení na VŠCHT Praha.

Kompletní informace o přihlášce do bakalářského studia.

Magisterské studium

Absolventi vysokých škol v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky a států, s nimiž má naše republika uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání) jsou povinni společně s přihláškou nebo dodatečně, nejpozději v den zápisu do studia, zajistit:

 1. Ověřený překlad výpisu zkoušek v bakalářském studiu. Výpis zkoušek musí obsahovat stejné údaje jako dodatek k diplomu, minimálně však název absolvovaného předmětu, jeho hodinový rozsah a klasifikaci, název bakalářské práce a klasifikaci státní závěrečné zkoušky.
 2. Ověření dosaženého bakalářského vzdělání jedním ze dvou možných způsobů:
  1. obecným uznáním vysokoškolského vzdělání – nostrifikací; tu vydávají veřejné vysoké školy (viz nostrifikace Bc./Mgr. diplomů na VŠCHT Praha) – obvykle její vyřízení trvá déle, je ale možné ji použít (opakovaně) pro různé školy. Nostrifikaci bakalářského studia lze nahrát společně s přihláškou nebo dodatečně, nejpozději v den zápisu do studia.
  2. posouzením vzdělání pro studium na VŠCHT Praha – stačí požádat v rámci přijímacího řízení a dodat požadované dokumenty. Tato možnost je obvykle rychlejší, týká se ale pouze přijímacího řízení na VŠCHT Praha.

Kompletní informace o přihlášce do magisterského studia.

Zkouška z českého jazyka

Pro uchazeče, kteří nesložili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka či neabsolvovali vysokoškolské vzdělání v českém nebo slovenském jazyce v Česku nebo na Slovensku, je podmínkou stanovenou pro přijetí ke studiu úspěšné vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka. Zkouška probíhá ústně a uchazeč při ní prokazuje znalosti obecného jazyka na úrovni B2 podle SERR a osvojení odborné terminologie. Složení zkoušky je podmíněno ziskem minimálně 70 %.

O konkrétním termínu a času konání zkoušky budou uchazeči vyrozuměni do 30. dubna na kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvedli do přihlášky ke studiu. Zkouška se uskuteční prezenčně (v Praze) a to jak řádný, tak náhradní termín.

Zkouška z českého jazyka pro uchazeče o bakalářské studium proběhne na přelomu května a června. Náhradní termín, nikoliv však opravný, proběhne v druhé polovině srpna.

Zkouška z českého jazyka pro uchazeče o navazující magisterské studium proběhne společně s příslušnou odbornou přijímací zkouškou v druhé polovině května.

Chemické studijní programy

Odbornou terminologií je terminologie v chemii a matematice na úrovni znalostí střední školy.

Ekonomické studijní programy

Odbornou terminologií je terminologie z oblasti ekonomiky a managementu.

Absolventi přípravných kurzů ÚEM VŠCHT, kteří složí zkoušku B2 v rámci kurzu, budou přezkoušeni pouze z odborné terminologie.

Pobyt v České republice za účelem studia

Občané ze zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska pro studium v České republice povolení k pobytu/vízum nepotřebují. Po příjezdu do ČR mají studenti ohlašovací povinnost, kterou však může zajistit ubytovatel (v případě ubytování na koleji VŠCHT Praha ji zajišťuje Správa účelových zařízení VŠCHT Praha).

Občané z ostatních zemí (takzvaní občané třetích zemí) pro studium v České republice potřebují dlouhodobá víza/povolení k pobytu. Vyřízení vízové povinnosti probíhá paralelně s přijímacím řízením a je odpovědností studenta. Pro možnost získat povolení k pobytu/vízum pro účely studia v České republice je nutné být úspěšně přijat ke studiu. Občané vybraných zemí mohou pro studium na VŠCHT Praha využít při žádosti o vízum zjednodušený režim student.  Po příjezdu do ČR mají studenti z třetích zemí také ohlašovací povinnost.

Upozorňujeme, že zápis ke studiu lze uskutečnit jen prezenčně a bude umožněn nejpozději v 1. týdnu měsíce září. Výuka je na VŠCHT Praha pouze prezenční a začíná již 16. září 2024.

Válka na Ukrajině

Občané Ukrajiny mají v současné chvíli z důvodu války nárok na vízum za účelem strpění, na základě kterého mohou studovat v České republice.

VŠCHT Praha vychází vstříc uchazečům z Ukrajiny. Přihlášku je třeba podat ve standardním termínu (tedy do 31. 3. pro studium v českém jazyce). Vzhledem k válečné situaci je možné v odůvodněných případech nahradit některé požadované dokumenty čestným prohlášením. Pro aktuální podrobné informace sledujte speciální webovou stránku, kde jsou uvedeny i další související informace.

VŠCHT Praha umožňuje uchazečům z Ruska a Běloruska podat si přihlášku ke studiu v českém jazyce ve standardním termínu (tedy do 31. 3.). Upozorňujeme však, že vydávání víz je v současnosti na příslušných zastoupeních České republiky pozastaveno. Bez včasného získání víz a příjezdu do ČR nejpozději do termínu zápisu ke studiu, není možné zahájit studium.

Další informace

V případě nejasností a dalších dotazů kontaktujte pedagogické oddělení.

PEDAGOGICKÉ ODDĚLENÍ

Kontaktní e-mail: ped@vscht.cz

Osobní konzultace přihlášek

Po–Čt   9:00–12:00  13:00–15:00

Pá   9:00–12:00