Studijní plán B104B

Studijní plán - Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů (B104B)

1. ročník

Zimní semestr
Společné předměty

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B101003
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3
Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí základních chemicko-inženýrských výpočtů nutných pro absolvování laboratorních cvičení a dalších navazujících kursů. Jeho obsahem jsou mj. výpočty založené na stechiometrii chemických reakcí (množství reaktantů a produktů), vyjadřování a přepočty složení směsí, výpočty založené na stavové rovnici ideálního plynu a materiálové bilance jednoduchých procesů (separátor, mísič aj.).
KÓD
Název předmětu
B101010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
4
Anotace:
Přednášky jsou určeny pro posluchače bakalářského oboru "Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl" na FCHT. Cílem je především oživit a rozumně rozšířit základní znalosti z obecné a anorganické chemie, které jsou nezbytné pro návazné studium na VŠCHT. Přednášky jsou doplněny cvičením s důrazem na chemické názvosloví, vyčíslování oxidačně redukčních rovnic a vlastnosti a výrobu frekventovaných anorganických sloučenin.
KÓD
Název předmětu
B101011
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/3
KZ
3
V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se zásadami bezpečnosti práce v laboratoři, laboratorním vybavením a základními laboratorními postupy. Laboratorní práce zaměřené na kvalitativní reakce a přípravu chemických látek doplní teoretické znalosti o chemických vlastnostech prvků a sloučenin.
KÓD
Název předmětu
B148008
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Z
2
Studenti se seznámí se základními uměleckými slohy v Evropě a jejich hlavními představiteli. Přenášky jsou zaměřeny na umění pravěku, vybrané starověké kultury a evropské umění středověku. Pozornost je věnována jak evropskému umění, tak uměleckým projevům v českých zemích.
KÓD
Název předmětu
B148032
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem přednášek je seznámit posluchače s metodou, pojmoslovím a postupy klasické ikonografie a ikonologie a následně se základními ikonografickými náměty antického a křesťanského umění, včetně profánního umění evropského kulturního okruhu. Pozornost bude věnována pramenům ikonografie (mytologie, řecké a římské báje, Homér, Ovidius, biblické texty, apokryfy, legendy o světcích, ikonografické příručky novověku) a uplatnění jejich znalosti při určování námětů uměleckých děl. Metoda bude demonstrována na dílech českého a světového umění od antiky po 20. století, ovšem s důrazem na středověké a raně novověké příklady.
KÓD
Název předmětu
B148037
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/2/0
KZ
3
Předmět je zaměřen na efektivní využití programů souboru Microsoft Office. Cílem je naučit studenta kvalitně zpracovat, s využitím automatizačních prostředků, rozsáhlý textový dokument (např. restaurátorskou zprávu atd.) obsahující grafické informace, plně využívat tabulkový procesor a vytvořit smysluplnou prezentaci. Velký prostor je věnován technickému zpracování fotografií v prostředí programu Adobe Photoshop. Dále je kladen důraz na práci s informačními databázemi a správu bibliografických informací.
KÓD
Název předmětu
B240001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Toxikologie se zabývá vzájemným působením chemických látek a živého organismu, je předmětem shrnujícím základní informace o látkách, které poškozují živý organismus. Předmět obecně seznamuje s osudem látek v organismu a jejich účinky na něj, se způsobem zjišťování jejich toxicity. Několik přednášek se věnuje podrobněji vybraným anorganickým a organickým toxickým látkám a některým jejich skupinám. Jedna přednáška je věnována prevenci a následkům nehod, tedy zásadám bezpečné práce s toxickými látkami, likvidaci požáru a základům první pomoci. Další přednášky stručně popisují životní prostředí, tok látek a energie v něm. Závěrečné přednášky pak navazují s tématem toxických látek v životním prostředí a problémů s nimi spojených.
KÓD
Název předmětu
B413007
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
2
Předmět je určen studentům 1. ročníku bakalářského studia restaurátorských oborů.
Jeho cílem je zopakovat a prohloubit základní znalosti z matematiky, především
v oblasti úprav výrazů, řešení jednoduchých rovnic a nerovnic, práce s funkcemi a základů geometrie.

Specializace: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B700002
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/10
Z
6
Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a předmět slouží k výuce a rozvíjení řemeslných dovedností potřebných pro konzervování - restaurování.

*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:
Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby kovů a jejich dalšího řemeslného zpracování. Předmět je zaměřen na restaurování jednodušších kovových předmětů s důrazem na využití řemeslných technik zpracování kovů (např. odlévání chybějících dílů podle dochovaných předloh, pájení, využití kovotlačitelských, kovotepeckých, ryteckých a jiných technik zpracování kovů, metod povrchových úprav kovů např. zlacením nebo stříbřením aj.)
KÓD
Název předmětu
B700014
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
1
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických studiích objektů a jejich detailů podle specializace studenta.
Letní semestr
Společné předměty

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B110003
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/2/0
Z+Zk
6
V rámci koncepce struktura - reaktivita je moderním způsobem systematicky probírána struktura a reaktivita alkanů, alkenů, alkynů a jejich monofunkčních derivátů: halogenderivátů, alkoholů a fenolů, karbonylových sloučenin a karboxylových kyselin a jejich funkčních derivátů. Pozornost je kladena na pochopení základních principů a mechanismů, které se uplatňují v organických reakcích.
KÓD
Název předmětu
B148001
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
4
Předmět poskytuje přehled o základních anorganických materiálech památek - kameni, stavebních pojivech, sklu, keramice, kovech a pigmentech. Jsou podány základní informace o struktuře, původu, surovinách a výrobě materiálů a jejich základních vlastnostech. U každé skupiny materiálů je kladen důraz na vysvětlení vztahů mezi strukturou, vlastnostmi a použitím materiálů.
KÓD
Název předmětu
B148009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
4
Studenti se seznámí se základními uměleckými slohy v Evropě a jejich hlavními představiteli. Přenášky jsou zaměřeny na umění vrcholného a pozdního středověku. Pozornost je věnována jak evropskému umění, tak uměleckým projevům v českých zemích.
KÓD
Název předmětu
B148038
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/3/0
Z
3
Cílem předmětu je seznámit studenty teoreticky i prakticky se základy technické fotografie, které je nezbytná pro dokumentaci restaurátorských a konzervátorských postpů a je tedy nedílnou součástí konzervátorských-restaurátorských zpráv.
KÓD
Název předmětu
B413008
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Předmět je určen pro studenty 1. ročníku restaurátorských studijních oborů. Cílem je prohloubit
základní znalosti z matematiky, se zaměřením na funkce, limity, derivace funkce jedné proměnné,
pojem primitivní funkce a určitý integrál. Studenti se seznámí i s aplikacemi těchto pojmů ve fyzice a chemii.

KÓD
Název předmětu
B834001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
1
Cílem předmětu je rozvíjet všechny jazykové dovednosti se zvláštním zaměřením na oblast odborného jazyka a jeho specifika.
Tematické oblasti zahrnují univerzitní prostředí, obecnou chemii, práci v laboratoři a technologie ve vztahu k
životnímu prostředí.

Specializace: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B700003
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/10
Z
6
Náplň předmětu je volena dle studijního zaměření. Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností, které student potřebuje k restaurování-konzervování.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů: Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby kovů a jejich dalšího řemeslného zpracování. Předmět je zaměřen na restaurování jednodušších historických kovových předmětů s důrazem využití historických řemeslných technik zpracování kovů (např. plátování, nielování, smaltování, taušírování aj.)

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky: Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů: Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností v ručních technikách textilní tvorby - v šité a paličkované krajce, výšivce a tkaní. Odborně praktický charakter je zaměřený na rozvíjení řemeslných dovedností, potřebných pro konzervování - restaurování objektů z textilních materiálů. Součástí práce jsou rozbory vazeb, vypracování technické dokumentace s využíváním AVT, práce s odborným textem.
KÓD
Název předmětu
B700015
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
1
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických, malířských a fotografických studiích objektů a jejich detailů podle oboru studenta. Náplň předmětu je volena dle specializace.

2. ročník

Zimní semestr
Společné předměty

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B148002
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
4
Předmět poskytuje přehled o možných poškozeních základních anorganických materiálů památkových objektů - kameni, stavebních pojivech, sklu, keramice a kovech. Jsou podány základní informace o korozi kovových a korozi a degradaci anorganických nekovových materiálů. U každé skupiny anorganických materiálů jsou uvedeny metody jejich konzervace a restaurování s ukázkami z praxe.
KÓD
Název předmětu
B148010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Z
2
Studenti se seznámí s uměleckými slohy v Evropě a jejich hlavními představiteli. Přenášky jsou zaměřeny na umění renesance v Itálii a Zaalpí.
KÓD
Název předmětu
B148033
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/5
KZ
3
Laboratorní práce seznámí studenty prakticky zaměřených oborů se základními laboratorními postupy využitelnými při průzkumu a restaurování předmětů ze skla, keramiky, kovů a textilních vláken.
KÓD
Název předmětu
B444011
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na pochopení základních fyzikálních jevů a na rozvoj technického myšlení. Jsou probírány fyzikální zákony a vysvětlovány fyzikální principy, které jsou nezbytné pro návazné předměty v bakalářském studiu.
KÓD
Název předmětu
B834002
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z+Zk
2
Cílem předmětu je rozvíjet komunikativní dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka, zdokonalit již osvojené gramatické a lexikální jazykové prostředky. Tematické okruhy zahrnují potraviny a jejich zpracování, výrobu a použití léčiv, vlastnosti materiálů.

Specializace: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B106013
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět podává ucelený přehled o kovových materiálech využívaných v současné době. V úvodní části je popsána struktura kovů a slitin a rovněž nejvýznamnější mechanické vlastnosti kovových materiálů. Z konkrétních slitinových systémů je hlavní pozornost věnována slitinám železa, tzn. ocelím a litinám. Popsány jsou rovněž významné neželezné kovy a jejich slitiny.
KÓD
Název předmětu
B700004
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/6
Z
4
Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností dle oboru studenta.
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností v ručních technikách textilní tvorby - v šité a paličkované krajce, výšivce a tkaní. Odborně praktický charakter je zaměřený na rozvíjení řemeslných dovedností, potřebných pro konzervování - restaurování objektů z textilních materiálů. Součástí práce jsou rozbory vazeb, vypracování technické dokumentace s využíváním AVT, práce s odborným textem.
KÓD
Název předmětu
B700006
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/5
KZ
4
Náplní semestrálních prácí je restaurování (konzervování) zadaného objektu, jeho průzkum a pořízení veškeré potřebné dokumentace pro vypracování restaurátorské (konzervátorské) zprávy. Semestrální práce slouží ke zdokonalování dovedností v řemeslných technikách a k osvojení specializovaných řemeslných postupů souvisejících s konzervováním-restaurování konkrétních objektů.
KÓD
Název předmětu
B700016
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
1
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných, grafických a fotografických dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Náplň je volena dle specializace studenta.

Specializace: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Povinně volitelné A

Minimalni pocet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B108001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na studium struktury, vlastností a výskytu minerálů. Studenti se seznámí se základními pojmy - mineralogie, petrologie, geologie, geochemie, následující blok je věnován krystalografii - zařazení minerálů do krystalografických soustav, symetrii krystalů, reálnému krystalu. Jsou probírány chemické a fyzikální vlastnosti krystalů z hlediska jejich výskytu, vlastností a možného využití jako nerostných surovin. Součástí předmětu je mineralogický systém, zařazení minerálů do mineralogických tříd, identifikace důležitých průmyslově využitelných minerálů.
KÓD
Název předmětu
B700021
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/5
KZ
3
Předmět je určen pro individuální zdokonalení řemeslných dovedností studenta, které jsou nezbytné pro restaurování.
Letní semestr
Společné předměty

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B148011
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
4
Studenti se seznámí s uměleckými slohy v Evropě a jejich hlavními představiteli. Přenášky jsou zaměřeny na umění evropského baroka a umělecké projevy tohoto období v českých zemích.
KÓD
Název předmětu
B148027
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
4
Přednášky předmětu jsou zaměřeny na historii užití, výrobya zpracování, strukturu, názvosloví a vlastnosti vybraných přírodních (bílkoviny, polysacharidy, terpenoidy), semi-syntetických (nitrocelóza, galalit. přírodní kaučuk) a syntetických polymerních materiálů. Studenti se seznámí s polymerními materiály a jejich strukturou a vlastnostmi, se kterými se mohou setkat jak v muzejních a historických sbírkách, tak polymerními materiály využívanými k restaurování a konzervaci historických předmětů a objektů (lepidla, nátěrové hmoty, konsolidanty).
KÓD
Název předmětu
B403016
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
5
Předmět zahrnuje základní témata fyzikální chemie (základní pojmy a veličiny, stavové chování, základy termodynamiky), na která navazují témata z oblastí fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybraná témata z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty, problematika popisu rychlosti chemických reakcí a základy popisu koloidních soustav.

Specializace: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B106006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Absolvováním tohoto předmětu získá student ucelené znalosti o běžně používaných metodách a technologiích zpracování kovových materiálů od slévárenských technologií až po technologie tváření. Zmíněny jsou rovněž možnosti dělení a spojování materiálu.
KÓD
Název předmětu
B148042
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
1
Studenti absolvují v období letních prázdnin 2-týdenní praxi na restaurátorských a konzervátorských pracovištích organizací nebo soukromých restaurátorů, či na pracovištích zaměřených na produkci materiálů a technologií pro ochranu a konzervování památek. Náplň praxe konkrétního studenta je volena dle jeho studijního oboru či zaměření. Cílem praxe je totiž nejen se podívat na některá pracoviště, ale hlavně se seznámit se současnou konzervátorskou praxí.
KÓD
Název předmětu
B700005
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/4
Z
2
Náplň předmětu je volena dle studijního zaměření a slouží k získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností potřebných pro konzerování-restaurování.

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností v ručních technikách textilní tvorby - v šité a paličkované krajce, výšivce a tkaní. Odborně praktický charakter je zaměřený na rozvíjení řemeslných dovedností, potřebných pro konzervování - restaurování objektů z textilních materiálů. Součástí práce jsou rozbory vazeb, vypracování technické dokumentace, práce s odborným textem.
KÓD
Název předmětu
B700007
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/6
KZ
4
Náplní semestrálních prácí je restaurování (konzervování) zadaného objektu, jeho průzkum a pořízení veškeré potřebné dokumentace pro vypracování restaurátorské (konzervátorské) zprávy. Semestrální práce také slouží k ke zdokonalování dovedností v řemeslných technikách a k osvojení specializovaných řemeslných postupů souvisejících s konzervováním-restaurování konkrétních objektů.
KÓD
Název předmětu
B700017
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
1
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných, grafických a fotografických dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví.

3. ročník

Zimní semestr
Společné předměty

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B148003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět má za cíl seznámit studenty se základními analytickými a zkušebními metodami, které mohou využívat při průzkumu jejich restaurovaných objektů a se správnou interpretací získaných výsledků.
KÓD
Název předmětu
B148012
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Studenti se seznámí se základními tendencemi vývoje evropské výtvarné kultury od počátků klasicismu až po umělecké projevy druhé poloviny 20. století. Důraz bude kladen na vývoj v českých zemích a jeho evropské souvislosti.
KÓD
Název předmětu
B148028
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět seznamuje studenty s vlastnostmi základních organických materiálů památkových objektů - dřeva, papíru, usně, pergamenu a textilních materiálů, pojiv a polymerů ve sbírkách, záznamových prostředků, fotografických masteriálů a pojiv bafevné vrstvy, s jejich poškozením a možnostmi konzervace.
KÓD
Název předmětu
B148030
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/4/0
KZ
4
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických studií objektů a jejich detailů.

Specializace: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B106014
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
V kurzu jsou prezentovány základní informace o historickém vývoji získávání či výroby lidstvem nejdéle používaných kovů: zlata, stříbra, mědi a slitin mědi, olova, cínu a železa, včetně vývoje základních technik zpracování kovů: odlévání, tváření za studena a za tepla, tepelného zpracování kovů. Zmíněny jsou i nejběžnější postupy restaurování objektů z uvedených kovů.
KÓD
Název předmětu
B106015
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět podává základní přehled o mechanismech poškozování kovů, ke kterému dochází během jejich používání. Hlavní pozornost je věnována degradačním procesům nastávajícím působením mechanických sil (deformace, lomy, únava, opotřebení) a fyzikálně-chemickou interakcí s prostředím - korozí. Pro výběr správného postupu obnovy a konzervace kovových památek jsou nezbytné znalosti o mechanismech korozních dějů a o způsobech protikorozní ochrany kovů.
KÓD
Název předmětu
B106016
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět popisuje možnosti vytváření ochranných a estetických povrchových vrstev a povlaků, především se zaměřením na konzervování a restaurování historických předmětů vyrobených z kovů a jejich slitin. Zmiňované technologie povrchových úprav zahrnují přípravu kovových, anorganických nekovových a organických povlaků a difúzních vrstev. Dále technologie odmašťování, deionizace korozních produktů a odstraňování povlaků. Součástí přednášek je rovněž popis hodnocení struktury, chemického a fázového složení, mechanických a korozních vlastností vrstev a povlaků.
KÓD
Název předmětu
B700008
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/10
KZ
7
Náplní semestrálních prácí je restaurování (konzervování) zadaného objektu, jeho průzkum a pořízení veškeré potřebné dokumentace pro vypracování restaurátorské (konzervátorské) zprávy. Semestrální práce také slouží k ke zdokonalování dovedností v řemeslných technikách a k osvojení specializovaných řemeslných postupů na konkrétních objektech.
KÓD
Název předmětu
B700018
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
1
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických studií objektů a jejich detailů,včetně technického výkresu.
Letní semestr
Společné předměty

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B148004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými fázemi vývoje uměleckého řemesla od starověku po současnost, v širším kulturně historickém a kulturně antropologickém rámci společenských souvislostí střední a západní Evropy.
KÓD
Název předmětu
B148013
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/4/0
KZ
4
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují grafických studií figury a jejích detailů (hlavy, ruky apod.)
KÓD
Název předmětu
B148034
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Kurz seznámí studenty se základními metodami archeologické práce v terénu, datovacími postupy a právními podmínky provádění archeologických výzkumů. Budou přestaveny hlavní vývojové fáze pravěku a protohistorie na území České republiky a vybrané příklady výjimečných evropských archeologických nálezů. Hlavní důraz bude kladen na poznání struktury významných archeologických lokalit, typických movitých nálezů. Zvláštní pozornost bude věnována technologickým postupům, které byly využívány v jednotlivých obdobích k získávání základních surovin a jejich zpracování.
KÓD
Název předmětu
B148036
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem je seznámit studenty s postupy při průzkumu a konzervování archeologických nálezů z kovových i nekovových materiálů. Přednášky jsou také věnovány problematice předmětů vyrobených kombinací různých materiálů, rekonzervaci, výrobě kopií a preventivní konzervaci.
KÓD
Název předmětu
B402001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
V rámci přednášek se posluchači seznámí s principy analytických metod, které jsou běžně využívány v kontrolních i vývojových analytických laboratořích. Spektrum probíraných metod zahrnuje jak metody klasické analýzy, tak i metody instrumentální, které tvoří většinu náplně předmětu. Z instrumentálních technik se posluchači seznámí s metodami elektrochemickými (potenciometrie, voltametrie, polarografie, coulometrie), s metodami separačními (plynová a kapalinová chromatografie) i s metodami atomové a molekulové spektroskopie (atomová absorpční a emisní spektrometrie, absorpční spektrometrie v infračervené, viditelné a ultrafialové oblasti spektra, spektrometrie nukleární magnetické rezonance). Zvláštní přednáška je věnována hmotnostní spektrometrii a přesnosti a správnosti analytických měření.
V seminářích jsou probírány výpočty z vážkové a titrační stechiometrie, výpočty rovnováh, aplikace Nernstovy rovnice a Lambertova-Beerova zákona a charakteristiky separačních procesů.
Laboratorní cvičení jsou vyučovány jako samostatný předmět "Laboratoř analytické chemie I".
Na předmět Analytická chemie I navazuje v dalším semestru Analytická chemie II, kde jsou probrané principy dále prohloubeny, značně se rozšíří spektrum probraných technik a velká pozornost je věnována aplikacím jednotlivých metod.

Specializace: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B148043
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
1
Studenti absolvují v období letních prázdnin 2-týdenní praxi na restaurátorských a konzervátorských pracovištích organizací nebo soukromých restaurátorů, či na pracovištích zaměřených na produkci materiálů a technologií pro ochranu a konzervování památek Náplň praxe konkrétního studenta je volena dle jeho studijního oboru či zaměření.
KÓD
Název předmětu
B700009
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/10
KZ
7
Náplní semestrálních prácí je restaurování (konzervování) zadaného objektu, jeho průzkum a pořízení veškeré potřebné dokumentace pro vypracování restaurátorské (konzervátorské) zprávy. Semestrální práce také slouží k ke zdokonalování dovedností v řemeslných technikách a k osvojení specializovaných řemeslných postupů na konkrétních objektech.
KÓD
Název předmětu
B700019
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
1
Cílem předmětu je, aby studenti zdokonalili své výtvarné, grafické a modelační dovednosti. Studenti procvičují plošnou a prostorovou dokumentaci objektů a jejich tvarů ve spojitost s rekonstrukcí a doplňováním restaurovaných objektů.

4. ročník

Zimní semestr
Společné předměty

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B148023
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/4/0
KZ
4
Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v plastických studií objektů a jejich detailů.
KÓD
Název předmětu
B148029
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
KZ
2
Předmět seznamuje studenty se základními principy a pravidly živnostenského podnikání, obchodního práva a financí.
KÓD
Název předmětu
B148031
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Památková péče je respektovaný komplexní interdisciplinární obor vnímaný v převaze jako praktická činnost, který však má podstatu v kulturně hodnotovém utváření společnosti. Absolventi/tky by měli být schopni porozumět základním východiskům památkové péče, interpretovat vývoj oboru, umět charakterizovat a klasifikovat strukturu památkového fondu, aplikovat oborovou terminologii, analyzovat a používat kategorii památkové hodnoty a chápat principy autenticity. Přednášky umožní studentům získat nezbytný přehled o institucionální struktuře české státní památkové péče a pomůžou jim orientovat se právních i oborových předpisech věnujících se ochraně hmotného kulturního dědictví na národní i mezinárodní úrovni. Po absolvování přednášek získá student představu o procesu projednávání obnovy kulturní památky, včetně restaurátorského zásahu. Komplementárním doplňkem je pohled do základů muzeologie, historického vývoje a současných trendů v muzeologii v oblasti ochrany, evidence a využití sbírek, muzejní legislativy a muzejního managementu. Seznamuje se zásadami osvětové a vědecké práce v muzeu a s přípravou výstav a expozic.

KÓD
Název předmětu
M148001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět seznamuje studenty se základy preventivní péče o sbírkové předměty. Studenti budou seznámeni s vybranými materiály sbírkových předmětů a příčinami jejich rozpadu, s vhodnými podmínkami jejich dlouhodobého uložení a způsoby jejich dosažení, problematikou vystavování, ochranou před krádežemi a požárem a také se zásadami krizového plánování.

Specializace: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B148006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět navazuje na Řemeslné techniky a Dějiny uměleckých řemesel. V jednotlivých kapitolách se studenti seznamují se specifičností uměleckořemeslného zpracování kovů v různých historických obdobích. Pozornost je věnována technikám a materiálům se kterými se restaurátor a konzervátor setkává v praxi.
KÓD
Název předmětu
B700010
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/12
KZ
9
Náplní semestrálních prácí je restaurování (konzervování) zadaného objektu, jeho průzkum a pořízení veškeré potřebné dokumentace pro vypracování restaurátorské (konzervátorské) zprávy. Semestrální práce také slouží k ke zdokonalování dovedností v řemeslných technikách a k osvojení specializovaných řemeslných postupů na konkrétních objektech.
KÓD
Název předmětu
B700020
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
1
Cílem předmětu je, aby studenti zdokonalili své výtvarné, grafické a modelační dovednosti. Studenti procvičují plošnou a prostorovou dokumentaci objektů a jejich tvarů ve spojitost s rekonstrukcí a doplňováním restaurovaných objektů.
Letní semestr

Specializace: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Povinné předměty

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B700001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/20
Z
20
Obsahem bakalářské práce je restaurování konkrétního předmětu včetně jeho přírodovědného a historického průzkumu.
KÓD
Název předmětu
B963002
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/3/0
Z
3
Cílem semináře je poskytnout studentům znalosti a naučit je dovednostem potřebným při vypracovávání bakalářské práce a při presentování jejich výsledků. V rámci semináře se studenti naučí komunikovat o pracovních problémech a naučí se je řešit. Dále budou poučeni o způsobech presentace výsledků a pravidelně budou před svými kolegy podávat přehled dosažených výsledků a diskutovat s nimi. Naučí se též využívat informační zdroje a rozborem prací z předchozích let se naučí, jak správně napsat bakalářskou práci a jak se vyvarovat chyb.

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.