Studijní plán B902

Studijní plán - Ekonomika a management (B902)

Informace o studijním plánu

Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat). Studijní plán je také zpracovaný ve vizuální podobě na webu Ústavu Ekonomiky a managementu.

1.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B501001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501002
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501008
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/1/0
KZ
3
KÓD
Název předmětu
B501094
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/4/0
Z+Zk
8

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B501050
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/4/0
Z
6
Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2 evropského referenčního rámce; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují Corporate culture, Finance, Human Resources, Negotiating strategies, Production, Digital Technologies, aj. Funkční jazyk zahrnuje Describing events occurring across various moments in time, Responding to good and bad news, Balancing positive and negative, Requesting, Clarifying, Reporting, and Speculating. Projektová práce (s možností telekolaborace) zahrnuje moduly orientované např. na Organizing an international seminar nebo Study abroad. Cíl předmětu Na konci semestru studenti budou umět přesněji využívat škálu gramatických nástrojů a jejich funkcionality v kontextu lépe se orientovat v odborně zaměřených textech a cizojazyčných informacích mít širší odbornou slovní zásobu lépe rozumět různým mluvčím zvládat ústní interakci s větší jistotou a přesností uvědomovat si kulturní a jazykové rozmanitosti
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501051
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/4/0
Z
6

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
V827001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
1
Povinný předmět Tělesná výchova jasně definuje svůj kladný postoj ke spojení duševní a fyzické zdatnosti studenta.Podporuje aktivní a zdravý životní styl. Výuka má nenahraditelný význam pro zapojení studentů do tělesné výchovy a ostatních pohybových aktivit.Předmět se zaměřuje na rozvoj fyzické kondice, techniky a taktiky řady sportovních disciplín,koriguje svalové nerovnováhy vzniklé jednostranným zatěžování některých svalů při sportovní i běžné každodenní činnosti, podporuje správné držení těla a zlepšuje koordinaci pohybu.Nezanedbatelný je též také sociální rozměr předmětu-týmová spolupráce,vzájemná komunikace, navazování přátelství, společné vzpomínky.VŠCHT Praha nabízí pestrou paletu sportů, sportovních aktivit, soutěží,podporuje reprezentanty školy, snaží se vyplňovat volnočasové aktivity a tím se v konečném důsledku vytváří prostor pro větší integritu studenta se "svou školou".
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
V827002
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/1/0
Z
1
Předmět základní kurz rozšiřuje sportovní život studenta na vysoké škole. V pravidelné semestrální nabídce je celá řada různě zaměřených kurzů. Rozmanitá je také délka kurzů- od jednodenních sportovních akcí až po týdenní kurzy.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B445001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/3/0
KZ
3
Předmět Počítačové praktikum poskytuje základní přehled o informačních technologiích pro oblast moderní chemie. Důraz je kladen na orientaci v síti VŠCHT, na sjednocení úrovně základních znalostí z oblasti informatiky zahrnující především efektivní využívání editorů pro tvorbu technických a odborných dokumentů, prezentací výsledků, vyhledávání informačních zdrojů, úvod do počítačové grafiky a vědecko-technické výpočty v prostředí tabulkových kalkulátorů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
B501006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Cílem kursu je seznámit studenty se základními účetními kategoriemi, s procesem zaznamenávání hospodářských transakcí a s jejich řádným zobrazením v účetních výkazech obchodní korporace. Po úspěšném absolvování tohoto kursu budou studenti schopni (i) rozlišit základní kategorie účetních výkazů, (ii) posoudit informace, které účetnictví poskytuje, (iii) vysvětlit základní aspekty harmonizace účetnictví v evropském a světovém kontextu, (iv) řešit a zaznamenávat hospodářské transakce firmy, a (v) vysvětlit a interpretovat finanční pozici firmy na základě účetních výkazů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501095
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/3/0
Z+Zk
7

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B501052
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/4/0
Z
6
Anotace Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2 evropského referenčního rámce; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují Corporate culture, Finance, Digital business, Performance, Services, and Time management. Funkční jazyk zahrnuje Describing challenges, Cause and effect, Responding to positive criticism, Balancing positive and negative, Discussing priorities. Projektová práce (s možností telekolaborace) zahrnuje moduly orientované např. na Customer profile, nebo Doing business abroad. Cíl předmětu Na konci semestru studenti budou umět přesněji využívat škálu gramatických nástrojů a jejich funkcionality v kontextu efektivněji se orientovat v odborně zaměřených textech a cizojazyčných informacích mít širší odbornou slovní zásobu aktivně uplatňovat více strukturovaný písemný projev zvládat ústní interakci s větší jistotou a přesností uvědomovat si kulturní a jazykové rozmanitosti
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501053
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/4/0
Z
6

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
V827001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
1
Povinný předmět Tělesná výchova jasně definuje svůj kladný postoj ke spojení duševní a fyzické zdatnosti studenta.Podporuje aktivní a zdravý životní styl. Výuka má nenahraditelný význam pro zapojení studentů do tělesné výchovy a ostatních pohybových aktivit.Předmět se zaměřuje na rozvoj fyzické kondice, techniky a taktiky řady sportovních disciplín,koriguje svalové nerovnováhy vzniklé jednostranným zatěžování některých svalů při sportovní i běžné každodenní činnosti, podporuje správné držení těla a zlepšuje koordinaci pohybu.Nezanedbatelný je též také sociální rozměr předmětu-týmová spolupráce,vzájemná komunikace, navazování přátelství, společné vzpomínky.VŠCHT Praha nabízí pestrou paletu sportů, sportovních aktivit, soutěží,podporuje reprezentanty školy, snaží se vyplňovat volnočasové aktivity a tím se v konečném důsledku vytváří prostor pro větší integritu studenta se "svou školou".
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
V827002
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/1/0
Z
1
Předmět základní kurz rozšiřuje sportovní život studenta na vysoké škole. V pravidelné semestrální nabídce je celá řada různě zaměřených kurzů. Rozmanitá je také délka kurzů- od jednodenních sportovních akcí až po týdenní kurzy.
Detail předmětu

2.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B501003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět se zabývá základy personalistiky. Zahrnuje výklad základních přístupů, pojmů a vztahů, jaké využívají manažeři a personalisté při výkonu své funkce. Jedná se o vysvětlení modelů řízení lidských zdrojů a jejich uplatnění při výkonu personálních procesů/činností. Jde o personální plánování, získávání, výběr a orientaci zaměstnanců, řízení pracovního výkonu, organizaci práce a pracovní podmínky, odměňování a benefity, podnikové vzdělávání a rozvoj, řízení kariéry.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
B501009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
V předmětu Statistika I se studenti seznámí se základy teorie pravděpodobnosti a statistiky a procvičí si teoretické koncepty na různých praktických problémech. Studenti se také seznámí se základy zpracování, prezentace a interpretace dat. Kurz je přípravou na další zkoumání statistických metod pro elementární analýzu ekonomických a sociálních jevů. Studenti se naučí rozlišovat situace a vhodné metody pro dané okolnosti a typy dat. Bude poskytnut také návod na správnou prezentaci a interpretaci dat a jejich výsledků. Vybraná témata budou prezentována ve výpočetním prostředí MS Excel a Gretl.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Kurz se soustředí na standardní mikroekonomickou analýzu cen na trzích výstupu a vstupů. Pozornost je rovněž věnována problematice tržních selhání.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501012
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
B501013
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B501054
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/4/0
Z
6
KÓD
Název předmětu
B501055
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
3
Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2/B2+ evropského referenčního rámce s přihlédnutím k diagnostickému testu; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují Marketing, Financial matters, Environmental challenges. Funkční jazyk zahrnuje Summarizing findings, Changing agreements, Proposals and recommendations, formal and informal styles in writing. Projektová práce (s možností telekolaborace) zahrnuje moduly orientované např. na Business people, Sustainability nebo Dealing with International Consumers Cíl předmětu Na konci semestru studenti budou umět přesněji využívat škálu gramatických nástrojů a jejich funkcionality v kontextu efektivněji se orientovat v odborně zaměřených textech a cizojazyčných informacích využívat odbornou slovní zásobu aktivně volit ze škály výrazových prostředků lépe rozumět různým mluvčím uplatňovat strukturovaný písemný projev zvládat ústní interakci a přizpůsobit svůj jazykový projev konkrétní dané situaci uvědomovat si kulturní a jazykové rozmanitosti umět autonomně sledovat a řídit svůj vlastní jazykový rozvoj
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501058
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
3
KÓD
Název předmětu
B501060
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
3
Obchodní španělština 1 se zaměřuje na rozvoj a upevnění jazykových a komunikačních dovedností v pracovním kontextu, především v oblasti pracovních zkušeností a uplatnění se na trhu práce. Kurz je určený pro studenty s jazykovou úrovní B1 evropského referenčního rámce.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501062
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
3
V rámci tohoto předmětu si studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu; výuka je zaměřena na německý jazyk související s oborem ekonomika a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují např. uplatnění se na trhu práce, obchodní online komunikaci, psaní životopisu nebo základní ekonomickou terminologii. Kurz je určen pro studenty se znalostí němčiny minimálně na úrovni B1 evropského referenčního rámce.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501064
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
3

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
V827001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
1
Povinný předmět Tělesná výchova jasně definuje svůj kladný postoj ke spojení duševní a fyzické zdatnosti studenta.Podporuje aktivní a zdravý životní styl. Výuka má nenahraditelný význam pro zapojení studentů do tělesné výchovy a ostatních pohybových aktivit.Předmět se zaměřuje na rozvoj fyzické kondice, techniky a taktiky řady sportovních disciplín,koriguje svalové nerovnováhy vzniklé jednostranným zatěžování některých svalů při sportovní i běžné každodenní činnosti, podporuje správné držení těla a zlepšuje koordinaci pohybu.Nezanedbatelný je též také sociální rozměr předmětu-týmová spolupráce,vzájemná komunikace, navazování přátelství, společné vzpomínky.VŠCHT Praha nabízí pestrou paletu sportů, sportovních aktivit, soutěží,podporuje reprezentanty školy, snaží se vyplňovat volnočasové aktivity a tím se v konečném důsledku vytváří prostor pro větší integritu studenta se "svou školou".
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
V827002
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/1/0
Z
1
Předmět základní kurz rozšiřuje sportovní život studenta na vysoké škole. V pravidelné semestrální nabídce je celá řada různě zaměřených kurzů. Rozmanitá je také délka kurzů- od jednodenních sportovních akcí až po týdenní kurzy.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B501011
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/1/0
KZ
3
KÓD
Název předmětu
B501014
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Předmět Statistika 2 seznamuje s dalšími základními statistickými postupy při práci s daty, především při jejich analýze a směřuje k aplikaci na reálné problémy ekonomické praxe. Základem jsou teoreticko-metodologická východiska s cílem kvalifikovaně interpretovat dosažené výsledky a verifikace stanovených statistických hypotéz či otázek. Nástroje statistické analýzy budou teoreticky vyloženy s tím, že praktická aplikace bude probíhat za pomoci vybraných statistických softwarů, např. MS Excel, Gretl, Statistika.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501015
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Kurz se věnuje analýze agregátní poptávky, což je následně rozšířeno o otázky cen a pohled trhu práce. Analýza hospodářského cyklu se odehrává v rámci modelu AD-AS. Nakonec jsou prezentovány základy teorie ekonomického růstu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501016
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B501056
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/4/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501057
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z+Zk
3
Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2/B2+ evropského referenčního rámce s přihlédnutím k diagnostickému testu; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují Strategic Alliances, Sustainability, Industry 4.0, Digital business, Dealing with risk. Funkční jazyk zahrnuje Expressing emphasis, Working with data, Speculating, Quantifying. Projektová práce (s možností telekolaborace) zahrnuje moduly orientované např. na Living with global and local identities nebo Industry 4.0. Cíl předmětu Na konci semestru studenti budou umět přesněji využívat škálu gramatických nástrojů a jejich funkcionality v kontextu, efektivněji se orientovat v odborně zaměřených textech a cizojazyčných informacích, využívat odbornou slovní zásobu, aktivně volit ze škály výrazových prostředků, lépe rozumět různým mluvčím, uplatňovat strukturovaný písemný projev, zvládat ústní interakci a přizpůsobit svůj jazykový projev konkrétní dané situaci, uvědomovat si kulturní a jazykové rozmanitosti, umět autonomně sledovat a řídit svůj vlastní jazykový rozvoj.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501059
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
3
KÓD
Název předmětu
B501061
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
3
Kurz Obchodní španělština 2 navazuje na kurz Obchodní španělština 1. Rozvíjí a upevňuje jazykové a komunikační znalosti a dovednosti v pracovním kontextu s důrazem na mezinárodní obchod a práci v týmu. Kurz je určený pro studenty s jazykovou úrovní B1 evropského referenčního rámce.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501063
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
3
Kurz Obchodní němčina 2 navazuje na kurz Obchodní němčina 1. V rámci tohoto předmětu si studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu; výuka je zaměřena na německý jazyk související s oborem ekonomika a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují např. marketing, bankovnictví, založení firmy a její financování, obchodní terminologii. Kurz je určený pro studenty s jazykovou úrovní minimáleně B1 evropského referenčního rámce.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501065
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
3

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501099
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
0
KÓD
Název předmětu
B501019
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501020
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Předmět Organizace práce a pracovní podmínky se zabývá dělbou práce, koordinací a kontrolou práce, vztahy v pracovním systému, organizací pracovní doby, pracovním prostředím a hodnocením pracovního výkonu. V předmětu se studenti naučí řešit pracovní postupy v organizaci, seznámí se s normami spotřeby práce, které se stanovují pro daný požadovaný pracovní výkon, budou rovněž probrány témata týkajících BOZP a ergonomie.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501021
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501030
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501067
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/4/0
Z+Zk
6

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
V827001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
1
Povinný předmět Tělesná výchova jasně definuje svůj kladný postoj ke spojení duševní a fyzické zdatnosti studenta.Podporuje aktivní a zdravý životní styl. Výuka má nenahraditelný význam pro zapojení studentů do tělesné výchovy a ostatních pohybových aktivit.Předmět se zaměřuje na rozvoj fyzické kondice, techniky a taktiky řady sportovních disciplín,koriguje svalové nerovnováhy vzniklé jednostranným zatěžování některých svalů při sportovní i běžné každodenní činnosti, podporuje správné držení těla a zlepšuje koordinaci pohybu.Nezanedbatelný je též také sociální rozměr předmětu-týmová spolupráce,vzájemná komunikace, navazování přátelství, společné vzpomínky.VŠCHT Praha nabízí pestrou paletu sportů, sportovních aktivit, soutěží,podporuje reprezentanty školy, snaží se vyplňovat volnočasové aktivity a tím se v konečném důsledku vytváří prostor pro větší integritu studenta se "svou školou".
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
V827002
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/1/0
Z
1
Předmět základní kurz rozšiřuje sportovní život studenta na vysoké škole. V pravidelné semestrální nabídce je celá řada různě zaměřených kurzů. Rozmanitá je také délka kurzů- od jednodenních sportovních akcí až po týdenní kurzy.
Detail předmětu

3.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B413009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Předmět je určen všem studentům bakalářského studia, zejména studentům se zaměřením na ekonomiku. Studenti se seznámí se základními pojmy a postupy využívanými v optimalizaci.
Detail předmětu

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B216005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Legislativa upravující těžbu a energetické využití paliv, zahrnující všechny fáze procesu realizace dané technologie. Přehled legislativních předpisů v oblasti územního plánování, stavební realizace, volby technologie a environmentální kontroly její realizace.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B216007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je získání základních informací o změně klimatu, jejích příčinách a důsledcích v komplexním pojetí. Předmět zahrnuje základní pojmy týkající se tématu, historický vývoj klimatu i věd zabývajících se touto změnou a pohled na změnu klimatu z několika různých hledisek: ekologického, technologického, ekonomického, politického.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B217010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je seznámit studenty s právními, správními i administrativními aspekty činností ve vodním hospodářství. Po úvodu z historie vodního hospodářství předmět poskytuje informace legislativě a státní správě v této oblasti, věnuje se problematice nakládání s vodou také z hlediska ekonomického. Nejsou opominuty ani možné zdroje informací a další témata z každodenní vodohospodářské praxe.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B217015
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je poskytnutí informací o vzniku, pohybu a přeměnách různých chemických látek v jednotlivých složkách životního prostředí - v atmosféře, hydrosféře a geosféře. Pozornost je zaměřena na studium chemických a biochemických procesů v životním prostředí, vliv znečišťujících látek na přírodní procesy. Studenti jsou seznámeni s hlavními environmentálními polutanty, aktuálními událostmi a trendy v ochraně životního prostředí. Předmět je rovněž orientován na otázky klimatických změn a jejich důsledků pro životní prostředí.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B218006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět seznamuje se základními znalostmi o konstrukčních a funkčních materiálech v oblasti energetiky a palivového průmyslu, mechanismech jejich degradace a způsobech jejího zpomalení.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501022
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501023
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět se zabývá řízením a budováním značek, tvorbou korporátní identity a některými aspekty řízení kreativních projektů především v oblasti designu. Absolvent kurzu získá přehled ve specifické části marketingu a managementu. Bude schopen být kvalifikovaným partnerem pro dodavatele kreativních služeb, agentur nebo znalosti použít při vlastním podnikání, budování start-up firem apod. Nepochybně se zvýší i jeho kompetence spotřebitele.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501024
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501025
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
B501026
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501029
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
B501066
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Jednosemestrální přehledová přednáška, zaměřená na dějiny industrializace, především na vývoj pojetí prostoru a času v evropské vědě a kultuře od druhé poloviny 18. do první poloviny 20. století a na vývoj dopravních prostředků, energetických distribučních sítí, informačních kanálů a jejich podpůrných infrastruktur v uvedeném období. Ukazuje rovněž vliv, který první a druhá průmyslová revoluce měly na změny v architektuře, výtvarném umění a literatuře.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501068
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501071
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět se zabývá základy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Obsahuje znalosti o základních právních předpisech v oblasti BOZP, vysvětlení přístupů k prevenci rizik a realizaci vztahů, jaké využívají provozní manažeři a personalisté při výkonu své funkce k zajištění bezpečného pracoviště. Součástí výuky je exkurze do velkého chemického podniku.
Detail předmětu

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501039
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Předmět je určen studentům, kteří plánují zahájení vlastní podnikatelské činnosti nebo se chtějí na této činnosti podílet. V průběhu předmětu budou seznámeni s požadavky kladenými na takovýto business plán i specifiky vlastního podnikání. Vše si prakticky procvičí při tvorbě specifického business plánu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
AB501040
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501041
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501042
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501043
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
3
KÓD
Název předmětu
AB501049
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/4/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
AB501099
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
0
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B501017
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informaci o významu kvality a péče o kvalitu zejména z pohledu producentů výrobků a služeb. Hlavním předmětem zájmu bude výklad požadavků normy ISO 9001, která slouží k zavádění udržování i certifikaci systému managementu kvality (QMS). Objasněny ovšem budou i klíčové požadavky japonských přístupů označovaných jako TQM, i soudobé požadavky cen za kvalitu. V neposlední řadě se výklad dotkne i úlohy mezinárodních institucí (metrologických, normalizačních, akreditačních) a úlohy EU směrem ke kvalitě. Zmíněny budou i přístupy zabezpečování kvality mimo podnikatelský sektor, zejména požadavky modelu CAF pro veřejnou správu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501018
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/12/0
Z
12

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501038
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3
KÓD
Název předmětu
AB501097
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3
Předmět je zaměřen na pochopení dopadů současných globálních sociální, ekonomických a environmentálních trendů v regionálním kontextu. V diskuzních seminářích jsou představeny a popsány konkrétní globální megatrendy, jejichž důsledky a dopady se následně diskutují na konkrétních případech měst a regionů, dle výběru studentů. Předmět si klade osvětlit komplexitu naší socio-ekonomicko-geografické reality, její vrstevnatost a pestrost – diversitu na různých měřítkových úrovních.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B216007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je získání základních informací o změně klimatu, jejích příčinách a důsledcích v komplexním pojetí. Předmět zahrnuje základní pojmy týkající se tématu, historický vývoj klimatu i věd zabývajících se touto změnou a pohled na změnu klimatu z několika různých hledisek: ekologického, technologického, ekonomického, politického.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B240005
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/3/0
KZ
3
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s metodami a principy tvorby systematické vědecké práce a zároveň k tomu účelu studentům poskytnout náležitou znalost potřebných nástrojů (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, editory grafických podkladů a další), detailně je také probírána problematika citací v technické literatuře. Předmět zároveň poskytuje rámcová pravidla pro úspěšnou ústní prezentaci vědecké práce. Veškerá vyučovaná látka je během výuky procvičována.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501027
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501028
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501031
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Kurz se zabývá praktickou analýzou především agregátní poptávky, ale i inflace a trhu práce. Seznamuje s datovými zdroji a základními možnostmi jejich statistického zpracování.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501048
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět Dotační management poskytuje základní orientaci v problematice veřejné podpory ze strany státu i EU. Cílem studia předmětu je seznámit se s logickým, znalostním a institucionálním rámcem využívání veřejné podpory ze strany veřejné správy a EU tak, aby získané vědomosti byly aplikovatelné v podnikatelské, administrativní či výzkumné praxi.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501069
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
B501070
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Zaměřením předmětu je seznámit studenty se všemi formami společenského styku, se správným řešením společenských situací a s pravidly chování v různých situacích, do kterých se manažer dostává v rámci pracovních setkání, obchodních jednání, prezentací i společenských akcí. Důraz je kladen na komunikaci, a to při jednáních se zahraničními obchodními partnery.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B501072
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/1/0
Zk
3

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501038
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3
KÓD
Název předmětu
AB501040
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501041
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501042
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501043
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
3
KÓD
Název předmětu
AB501046
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AB501099
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
0