Studijní plán N105

Studijní plán - Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví (N105)

1.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M108001
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Teoretické základy materiálového inženýrství a materiálových věd. Důraz je kladen na inženýrský přístup při řešení problémů chemie a fyziky pevné fáze a na pochopení vztahu mezi strukturou, reaktivitou a vlastnostmi pevných látek.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M112016
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Náplní předmětu je problematika molekulární a nadmolekulární struktury polymerů, elasticity, viskoelasticity a toku, mechanické pevnosti, elektrických a tepelných vlastnosti. Navazuje na předměty Fyzika, Fyzikální chemie, Makromolekulární chemie, Metody charakterizace polymerních látek.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M148001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět seznamuje studenty se základy preventivní péče o sbírkové předměty. Studenti budou seznámeni s vybranými materiály sbírkových předmětů a příčinami jejich rozpadu, s vhodnými podmínkami jejich dlouhodobého uložení a způsoby jejich dosažení, problematikou vystavování, ochranou před krádežemi a požárem a také se zásadami krizového plánování.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M148005
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/10
KZ
6
Studenti absolvují vybrané laboratorní práce na Ústavu chemické technologie restaurování památek, Ústavu skla a keramiky a Ústavu kovů a korozního inženýrství.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M402004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět shrnuje základní pojmy, vztahující se ke struktuře molekul a povrchové analýze. Postupně jsou probírány techniky povrchové analýzy, ať již prvkové, molekulové i morfologické, včetně mikroskopií blízkého pole. Dále pak je podán přehled o jednotlivých technikách strukturní analýzy a informacích, které o struktuře mohou poskytnout. Pozornost je věnována i aktuálním aplikacím jednotlivých technik. V řadě případů předmět navazuje na znalosti, které posluchači získali v základním kurzu Analytiká chemie I a II (absolvování těchto předmětů je doporučeno).
Detail předmětu

Povinně volitelný předmět programu 1, 2

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B106013
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět podává ucelený přehled o kovových materiálech využívaných v současné době. V úvodní části je popsána struktura kovů a slitin a rovněž nejvýznamnější mechanické vlastnosti kovových materiálů. Z konkrétních slitinových systémů je hlavní pozornost věnována slitinám železa, tzn. ocelím a litinám. Popsány jsou rovněž významné neželezné kovy a jejich slitiny.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B106015
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět podává základní přehled o mechanismech poškozování kovů, ke kterému dochází během jejich používání. Hlavní pozornost je věnována degradačním procesům nastávajícím působením mechanických sil (deformace, lomy, únava, opotřebení) a fyzikálně-chemickou interakcí s prostředím - korozí. Pro výběr správného postupu obnovy a konzervace kovových památek jsou nezbytné znalosti o mechanismech korozních dějů a o způsobech protikorozní ochrany kovů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B107004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Náplní předmětu jsou technologické procesy výroby skel, keramiky a anorganických pojiv. Jsou diskutovány fyzikálně chemické základy těchto procesů a vztahy mezi strukturou a vlastnostmi uvedených materiálů. Obsah výuky prohlubuje teoretické a aplikační znalosti studentů získané v předmětech Úvod do studia materiálů a Anorganické nekovové materiály.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B107010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět Povrchové úpravy a konzervování skla a keramiky shrnuje různé typy degradace keramických a skleněných předmětů a seznamuje se základními postupy používanými při restaurování těchto předmětů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B112003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
4
Předmět seznamuje posluchače s principy fyzikálních a fyzikálně-chemických metod používaných pro charakterizaci vlastností a struktury polymerů a polymerních materiálů,se základy zkušebnictví a normalizace. Navazuje na předměty Makromolekulární chemie a Fyzika polymerů; jako vstupní znalosti jsou vyžadovány: názvosloví makromol.chemie, znalost struktury a fyzikálních vlastností makromol.látek, základy instrumentálních metod.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M106010
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět prohlubuje základní znalosti z oblasti elektrochemie získané v bakalářském studiu. V první části předmětu je pozornost zaměřena na popis přenosu elektrického signálu ve vodičích, jednotlivých typech polovodičů a elektrolytech. Významná pozornost je věnována popisu fázového rozhraní výše zmíněných materiálů s iontovými vodiči. V navazující části je detailně diskutován přenos náboje přes fázové rozhraní a kinetika reakcí řízených přenosem náboje. Tento základní model je následně doplněn o vliv transportních jevů. Teoretické znalosti a popis systémů jsou následně využity při diskusi mechanizmu korozních reakcí a jejich ovlivnění. V závěru jsou studenti seznámeni s měřicími technikami užívanými v elektrochemii i korozním inženýrství a praktickými aplikacemi nabytých znalostí.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M107002
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na chemické a fyzikální děje, které jsou důležité při přípravě nových materiálů s přesně definovanými vlastnostmi. Na základě termodynamického přístupu je kladen důraz na fázové rovnováhy v kondenzovaných systémech. Významná pozornost je věnována chemické rovnováze, reaktivitě a stabilitě materiálů. Dále je probírána termodynamika slinování, vznik nových fází a vlastnosti disperzních soustav. Jsou uváděny příklady vývoje a přípravy nových pokročilých materiálů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M148003
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
4
Předmět se zabývá anorganickými materiály, které se vyskytují v památkových objektech nejčastěji. Struktura materiálů, jejich složení a vlastnosti jsou dány do souvislostí s jejich počkozením a metodami konzervace.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M148013
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět přináší informaci o struktuře a vlastnostech dřeva, příčinách jeho poškození a možnostech jeho konzervování a ochrany.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B403012
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je věnován problematice disperzních systémů - jejich klasifikace, vzniku a stability s důrazem na disperze koloidních rozměrů a nanorozměrů. První část se zabývá jevy na fázových rozhraních, které výrazně ovlivňují vlastnosti koloidně disperzních soustav (rovnováha na zakřiveném rozhraní ve dvoufázových systémech, rovnováha na rozhraní tří fází, adsorpce na fázových rozhraních). Ve druhé části jsou probírány vlastnosti disperzních systémů ovlivňované stupněm disperzity - difuzivita, schopnost sedimentovat, membránové jevy, reologické a optické vlastnosti. Třetí část je věnována popisu jednotlivých typů disperzních systémů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M148008
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/10
KZ
7
Předmět je určen pro vypracování semestrální práce. Na začátku semestru je každému posluchači zadáno téma práce. Témata jsou odvozována od řešených výzkumných nebo technických projektů ústavů podílejících se na výuce tohoto studijního programu a jsou koncipovány pro posílení samostatného technického myšlení studentů. Součástí práce je literární rešerše a experimentální práce. Semestrální práci předkládá posluchač písemně, zpracovanou na počítači a ústně obhajuje na semináři v rámci laboratoří před pracovníky a studenty ústavu. Studenti vypracují laboratorní projekt na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky a Ústav kovů a korozního inženýrství, a to na takové téma, které doplní jejich znalosti o dalších materiálech památkových objektů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M148009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je rozšířit znalosti humanitních oborech souvisejících s uměnovědným průzkumem objektů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M148011
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Památková péče (ochrana hmotného kulturního dědictví a jeho další zhodnocení) je interdisciplinárním oborem, ve kterém se uplatňují v různých pozicích rozmanité profese počínaje historiky umění, architekty, technology, umělci, řemeslníky, přes ekonomy, právníky, až po politiky, atd. Všechny tyto autority se svými rozhodnutími přímo či nepřímo podílejí na ochraně památek. Cílem předmětu je seznámit studenty s tímto systémem památkové péče v České republice s důrazem na organizační strukturu a právní úpravu. Praktické znalosti umožní studentům lep&scaro n;í orientaci v jejich budoucím profesním životě v systému státní památkové péče. Důležitou kompetencí je schopnost kriticky vyhodnotit informace a názory o památkové péči z médií či autorit oboru.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M150001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
3
V průběhu odborné praxe získá student praktické zkušenosti s řízením a provozem chemických technologií, s kontrolou kvality výroby a s kontrolou dodržování legislativních pravidel ochrany životního prostředí. Místo vykonání praxe je voleno s ohledem na zaměření odborné výchovy posluchače.
Detail předmětu

Povinně volitelný předmět programu 3, 4

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B107005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět poskytuje informace o povrchových úpravách keramiky, zabývá jednotlivými typy (plastickými dekory, glazurami, engobami, listry, preparáty drahých kovů, spájením keramiky atd.), včetně jejich surovin, způsobu nanášení i následného tepelného zpracování. Uvádí popis jejich vlastností (zejména chemické a mechanické odolnosti atd.) a charakterizaci systému glazura- keramická střepová hmota.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B112004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Jsou prezentovány principy technologických pochodů při zpracování plastů a kaučuků. Návaznost na předměty Fyzika polymerů, Metody charakterizace polymerních látek, předmět dále souvisí s předměty Plastikářské suroviny a jejich zpracování, Gumárenské suroviny a jejich zpracování.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M106006
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Z+Zk
5
Předmět seznamuje s principy korozních dějů, mechanizmy a projevy jednotlivých nerovnoměrných forem koroze, chováním kovů ve významných korozních prostředích, metodami protikorozní ochrany a postupy korozního zkušebnictví.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M106016
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
V předmětu jsou detailně popsány technologie zpracování kovů - odlévání, tváření, dělení, spojování a obrábění a další.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M107003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Přednášky jsou zaměřeny na fyzikálně-chemický popis kinetiky procesů, které probíhají při výrobě a použití anorganických nekovových materiálů. Posluchači se seznámí se základními matematickými modely, s principy jejich tvorby a se strategií při určování řídících mechanismů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M107006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět seznamuje studenty se zařízeními a procesy v keramickém průmyslu od charakterizace a přípravy surovin a keramických směsí, přes tvarovací procesy až po nízko i vysokoteplotní zpracování. Za cíl si klade naučit studenty zvolit vhodná zařízení pro příslušné technologické operace a porozumět procesům při výrobě keramiky.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M107007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na charakterizaci tavicího a tvarovacího procesu skel a na popis tavicích zařízení včetně celoelekrických. Předmětu si klade za cíl pochopení procesů sklářského průmyslu se zaměřením na inženýrský přístup.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M112008
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
V předmětu je podán přehled v přírodě nejrozšířenějších polymerů se zaměřením na jejich strukturu a vlastnosti. Zvláštní pozornost je věnována technicky využívaným přírodním polymerům a jejich případné modifikaci.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M148004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět shrnuje základními principy degradace usní a textilu. Zabývá se možnostmi jejich čištění a konzervování.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M148012
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět seznamuje posluchače se základy konzervování, restaurování a preventivní péče o archivní a knihovní fondy. Posluchač je seznámen s fyzikálně-chemickými vlastnostmi, způsoby výroby, mechanismy poškození, metodami konzervování a restaurování jednotlivých materiálů, které tvoří archivní fondy (papír, useň, pergamen, vosk, fotografické materiály). Součástí předmětu jsou i základy preventivní péče o tyto fondy (klimatické podmínky jejich uložení, materiály vhodné pro dlouhodobou archivaci, zásady vystavování, krizové plánování, výstavba účelových archivních budov).
Detail předmětu

2.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B148003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět má za cíl seznámit studenty se základními analytickými a zkušebními metodami, které mohou využívat při průzkumu jejich restaurovaných objektů a se správnou interpretací získaných výsledků.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M148006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Zk
3
Předmět formou přednášek a cvičení seznamuje s vývojem stavebních konstrukcí od středověku do počátku 20. století. Látka je dělena do jednotlivých tematických okruhů a přináší základní přehled o všech typech historických konstrukcí (nosné i nenosné konstrukce, výplňové prvky, tesařské konstrukce a pod.).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M148007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět formou přednášek seznamuje studenty s komplexní problematikou stavebněhistorického průzkumu (SHP). Získají přehled o různých stupních SHP, jejich uplatnění v praxi. Velký důraz je kladen na seznámení s různými metodami poznání historické stavby (archívní a terénní průzkum, typologie, uměleckohistorický pohled).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M148010
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/12
KZ
8
Předmět slouží k prohlubování technologických znalostí a laboratorních dovedností a schopnosti propojení informací získaných v jednotlivých samostatných předmětech. Student pracuje na jednom z pracovišť: Ústav chemické technologie restaurování památek, Ústav skla a keramiky, Ústav kovů a korozního inženýrství, a to podle svého zaměření.
Detail předmětu

Povinně volitelný předmět programu 5, 6

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B106014
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
V kurzu jsou prezentovány základní informace o historickém vývoji získávání či výroby lidstvem nejdéle používaných kovů: zlata, stříbra, mědi a slitin mědi, olova, cínu a železa, včetně vývoje základních technik zpracování kovů: odlévání, tváření za studena a za tepla, tepelného zpracování kovů. Zmíněny jsou i nejběžnější postupy restaurování objektů z uvedených kovů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B106016
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět popisuje možnosti vytváření ochranných a estetických povrchových vrstev a povlaků, především se zaměřením na konzervování a restaurování historických předmětů vyrobených z kovů a jejich slitin. Zmiňované technologie povrchových úprav zahrnují přípravu kovových, anorganických nekovových a organických povlaků a difúzních vrstev. Dále technologie odmašťování, deionizace korozních produktů a odstraňování povlaků. Součástí přednášek je rovněž popis hodnocení struktury, chemického a fázového složení, mechanických a korozních vlastností vrstev a povlaků.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B107009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na pochopení souvislostí a získání znalostí o historickém vývoji výroby a zpracování skla a keramiky. V první části podává přehled o historických surovinách a technologiích, následně je probrán historický vývoji dekoračních technik a designu, jež jsou typické pro jednotlivá historická období. V předmětu jsou kombinovány poznatky z historických zdrojů se současnými poznatky o fyzikálně-chemických dějích při výrobě skla a keramiky včetně informací získaných chemickou analýzou historického skla a keramiky. Tímto přístupem je zajištěno získání reálných a ucelených znalostí.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B112003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
4
Předmět seznamuje posluchače s principy fyzikálních a fyzikálně-chemických metod používaných pro charakterizaci vlastností a struktury polymerů a polymerních materiálů,se základy zkušebnictví a normalizace. Navazuje na předměty Makromolekulární chemie a Fyzika polymerů; jako vstupní znalosti jsou vyžadovány: názvosloví makromol.chemie, znalost struktury a fyzikálních vlastností makromol.látek, základy instrumentálních metod.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M106010
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět prohlubuje základní znalosti z oblasti elektrochemie získané v bakalářském studiu. V první části předmětu je pozornost zaměřena na popis přenosu elektrického signálu ve vodičích, jednotlivých typech polovodičů a elektrolytech. Významná pozornost je věnována popisu fázového rozhraní výše zmíněných materiálů s iontovými vodiči. V navazující části je detailně diskutován přenos náboje přes fázové rozhraní a kinetika reakcí řízených přenosem náboje. Tento základní model je následně doplněn o vliv transportních jevů. Teoretické znalosti a popis systémů jsou následně využity při diskusi mechanizmu korozních reakcí a jejich ovlivnění. V závěru jsou studenti seznámeni s měřicími technikami užívanými v elektrochemii i korozním inženýrství a praktickými aplikacemi nabytých znalostí.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M107009
P/C/L
Zakončení
Kredity
4/1/0
Z+Zk
7
Předmět je založen na pochopení pochodů při výrobě anorganických pojiv - portlandského cementu, speciálních cementů. vápna, pojiv na bázi CaSO4 a speciálních pojiv. Dále je důraz položen na charakterizaci a stanovení vlastností surovin, meziproduktů a finálních produktů při výrobě anorganických pojiv. Předmět je zaměřen na užití anorganických pojiv a pochodů při hydrataci pojiv. Součástí předmetu jsou také technologické výpočty zaměřené na technologii pojiv.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M107010
P/C/L
Zakončení
Kredity
4/1/0
Z+Zk
7
Předmět podává ucelený přehled o keramické vědě a technologii. V první, obecné části, je podán přehled o surovinách, keramické technologii jako celku a o mikrostruktuře a vlastnostech keramiky. Ve druhé, speciální části, jsou probrány hlavní skupiny keramických materiálů z hlediska chemického (oxidová, neoxidová, silikátová keramika) a mikrostrukturně-aplikačního (materiály žárovzdorné, kompozitní, porézní a celulární, funkční, bio- a nanomateriály).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M107011
P/C/L
Zakončení
Kredity
4/1/0
Z+Zk
7
Náplní předmětu jsou chemicko-inženýrské a fyzikálně chemické základy tavicího procesu skel zahrnujících chronologicky děje průmyslového procesu a metody přípravy speciálních skel a vrstev na skle.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M148003
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
4
Předmět se zabývá anorganickými materiály, které se vyskytují v památkových objektech nejčastěji. Struktura materiálů, jejich složení a vlastnosti jsou dány do souvislostí s jejich počkozením a metodami konzervace.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M148013
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět přináší informaci o struktuře a vlastnostech dřeva, příčinách jeho poškození a možnostech jeho konzervování a ochrany.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M963001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/30
Z
30
Cílem diplomové práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné, převážně cizojazyčné literatury , při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu diplomové práce, a části praktické. Praktická část má experimentální nebo výpočetní charakter a vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu a poznatků získaných v literární části k tomu, aby byly získány původní výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Detail předmětu