Studijní plán N109

Studijní plán - Inženýr chemických technologií (N109)

Informace o studijním plánu

Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).

1.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AB501046
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
M111003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Předmět je zaměřen na analýzu chování chemicky reagujících soustav a navrhování chemických reaktorů. Jsou vysvětleny matematické modely základních typů chemických reaktorů zahrnující ustálené a neustálené látkové a energetické bilance. Studenti jsou seznámeni s metodami hodnocení experimentálních kinetických dat a se simulacemi chemických reaktorů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M403018
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy chemicko-inženýrských výpočtů, demonstrovat použití některých stavových rovnic a termodynamických modelů, které jsou používány v komerčních programech. V přednáškové části jsou shrnuty (odvozeny) základní vztahy a vysvětleny postupy některých výpočtů. K tomu je využíván výpočetní software Maple. Ve výpočetní části předmětu se studenti učí aplikovat Maple software pro řešení úloh, ve kterých se obvykle uvažuje reálné chování látek.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M504003
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
4
Předmět Odborná průmyslová praxe I zahrnuje 3 týdny (1 den v týdnu semestru). Cílem předmětu je umožnit studentům pochopení práce technologa v rafinérsko-petrochemického komplexu, případně v dalších chemických areálech. Odborná průmyslová praxe bude navazovat na exkurze a praxe absolvované v předchozím studiu. Studenti se na vybrané jednotce seznámí s činností výrobního týmu a budou řešit přidělené technologické úkoly zadané vyučujícím. Studenti se seznámí s jednotlivými činnostmi technologa. Součástí praxe bude detailní poznání konkrétní výrobní jednotky včetně studentem zpracované rešerše na studovanou technologii a její moderní trendy včetně možnosti zvýšení udržitelnosti. Studenti v rámci praxe budou mít přístup na provozní data a dokumentaci, kterou využijí při řešení zadaných úkolů. Významnou součástí praxe bude zpracování a vyhodnocení souboru procesních dat. V rámci poznání výrobní jednotky a řešení dílčích úkolů budou studenty definována doporučení pro zlepšení, která budou prezentována vyučujícímu a zástupcům výrobní jednotky. V rámci těchto doporučení bude také definován a popsán úkol/idea, která bude studentům sloužit jako zadání pro navazující předmět Odborná průmyslová praxe II. Studenti vypracují ucelenou zprávu z praxe a zároveň vypracují a přednesou cca. 15minutovou prezentaci se zaměřením na další činnosti na studované výrobní jednotce.
Detail předmětu

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 3

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M111022
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/3/0
KZ
4
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu chemické inženýrství na problematiku zahrnující optimalizace jednotkových operací či návrhy složitějších procesů. Studenti se na cvičení seznámí s výpočetními systémy Matlab® a ASPEN Plus® a jejich praktickému použití ve výpočtech základních (jednotkových) operací v chemickém průmyslu, jako jsou materiálové a energetické bilance, separace, reakce a zpracování dat. Získané základní dovednosti následně aplikují na řešení modelových úloh, které budou vypracovávány ve skupinách, aby se studenti též seznámili se zásadami týmové práce. Studentům bude prezentován přístup k řešení problému, zahrnující jeho analýzu, vyhledání potřebných dat, výběr vhodných metod a jeho vlastní řešení. Hodnocení předmětu bude realizováno formou závěrečného projektu, ze kterého studenti vypracují písemnou zprávu (protokol).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M112010
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/1/0
Z+Zk
6
Náplní předmětu jsou informace o obecných technologických postupech výroby komoditních a některých speciálních (ko)polymerů a základních typech reaktorů používaných pro jejich přípravu, popis přípravy průmyslových polymerů, jejich základních vlastností a aplikačních možností. Předmět také stručně shrnuje surovinovou základnu pro výrobu syntetických organických polymerů a postupy pro přípravu odpovídajících monomerů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M215001
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Studenti jsou seznámeni se vznikem ropy, jejími zásobami, spotřebou, těžbou, dopravou a skladováním. Navazuje složení ropy, její předúprava a atmosférická a vakuová destilace. Dále je probírán chemismus termického a katalytického krakování, hydrokrakování a hydrogenace uhlovodíkových a neuhlovodíkových ropných komponent, reformování a izomerace benzinů, výroba benzinových složek alkylací a polymerací, výroba éterů a základových olejů. Prezentovány jsou jednotlivé varianty těchto technologií a jejich vývojové trendy, používané katalyzátory, vyráběné produkty a jejich vlastnosti. Pozornost je věnována rovněž ekologickým aspektům probíraných technologií.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M215004
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět rozšiřuje znalosti o teoretických principech a zejména praktické aplikaci vybraných separačních, spektroskopických a elektrochemických analytických metod, které jsou použitelné pro charakterizaci konvenčních a alternativních paliv. Kurz je rozdělen do dvou základních bloků. V rámci prvního bloku budou probrány jednotlivé analytické (separační, spektroskopické a elektrochemické) metody analýzy paliv. Důraz bude kladen na rozšíření teoretických a praktických znalostí o různých analytických metodách získaných v předchozích letech studia. Druhý blok bude zaměřen na aplikaci vybraných analytických technik při analýze konvenčních a alternativních paliv. Po absolvování předmětu se studenti budou snadno orientovat v problematice analýzy konvenčních a alternativních paliv. Detailně porozumí principům jednotlivých analytických metod, rozdílům mezi nimi, jejich praktickým aplikacím a budou umět zvolit vhodnou analytickou metodu pro zamýšlenou aplikaci.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240020
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Zk
4
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou registrace, evaluace, povolování a omezování chemických látek (REACH) na teoretické (legislativa EU, ČR) i praktické úrovni (řešení zadaného úkolu). REACH je v současné době významný nástroj EU managementu chemických látek a přípravků a pracovníci se zkušenostmi REACH jsou vyžadování ve všech větších, ale v poslední době i v mnoha středních a menších podnicích a to nejen se zaměřením na chemickou výrobu. Výuka probíhá jednou týdně anebo blokově.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M409017
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/1/0
Z+Zk
5
Předmět je zaměřen na seznámení studentů s vybranými typy aparátů a zařízení vyskytujících se v chemickém a příbuzném průmyslu. Jedná se o prakticky zaměřený předmět zabývající se základním konstrukčním provedením, provozováním a údržbou aparátů a zařízení. Studentům budou prezentovány principiální schémata a uspořádání aparátů a zařízení doplněné vždy o konkrétní příklady jejich konstrukčního provedení ve formě výkresové a technické dokumentace včetně ukázek z průmyslových instalací. Předmět navazuje na teoretické základy získané v předmětu Chemické inženýrství.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M504004
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/10
KZ
7
Studenti si zvolí projekt z vypsaných témat prací Univerzitního centra Litvínov VŠCHT-FS ČVUT-ORLEN Unipetrol pro aktuální školní rok. Téma projektu bude experimentální, rešeršní nebo kombinované. Student na dané téma vypracuje projekt, který ohodnotí vedoucí práce a poté projekt obhájí před hodnotící komisí (garant předmětu, vyučující).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M504005
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
4
Předmět Odborná průmyslová práce II zahrnuje 3 týdny. Předmět Odborná průmyslová praxe II je navazující. Cílem předmětu je komplexní zpracování definovaného inženýrského úkolu studentem v rafinérsko-petrochemického komplexu, případně v dalších chemických areálech. Studenti se na vybrané jednotce v rámci předmětu Odborná průmyslová praxe I seznámili s konkrétní jednotkou a v rámci poznání výrobní jednotky definovali a popsali úkol/ideu pro další zpracování. Studenti tento problém samostatně rozpracují do detailu a s využitím procesních dat, případně pomocí simulačních prostředků navrhnou jeho řešení. Navržená řešení budou diskutovat s vyučujícím. Studenti budou komunikovat se zaměstnanci výrobních týmů a dalších oddělení. Studenti budou seznámeni s celým procesem, nikoli pouze s jednou jednotkovou operací. Řešení projektu bude zahrnovat popis problému, návrh jeho řešení, odhad předpokládané časové náročnosti a analýzu nákladů a přínosů v případě realizace navržených opatření. Výstupem z praxe bude zpráva, která bude popisovat jednotlivé kroky a závěrečné hodnocení navrženého postupu.
Detail předmětu

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 3

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M105008
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Na základních anorganických technologiích je ukázána souvislost mezi fyzikálně chemickými vlastnostmi reagujících látek a produktů, kinetikou a termodynamikou probíhajících reakcí a technickým řešením. Jednotlivým výrobám je věnována pozornost z hlediska ekologického i vývojového.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M105010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět Elektrochemická technologie se zabývá využitím procesů technické elektrochemie pro přípravu především anorganických prvků a sloučenin. Z obecného hlediska se tedy jedná o procesy, které probíhají na fázovém rozhraní elektroda - elektrolyt při přeměně elektrické energie na chemickou. S elektrochemickými procesy využívajícími především katodické redukční elektrodové reakce se setkáváme např. při přípravě amalgamů alkalických kovů ve rtuťovém procesu výroby alkalických hydroxidů, při elektrochemické výrobě vodíku, nebo při galvanickém vylučování kovů a slitin a elektrochemické výrobě kovů. Elektrochemické procesy využívající především anodické oxidační elektrodové reakce jsou základem při elektrochemické výrobě chloru, elektrochemické výrobě manganistanu draselného, nebo při elektrochemické rafinaci kovů. V předmětu je také pozornost zaměřena na elektromembránové procesy využívající iontově selektivní mebrány pro separace iontů v roztoku. Separace iontů může předcházet vlastní katodické, nebo anodické reakci, jako např. při membránové elektrolýze roztoku chloridu sodného za účelem získání chloru a hydroxidu sodného, nebo v membránovém palivovém článku. Elektrotermické procesy zahrnují technologické postupy při kterých se elektrického proudu využívá k dosažení vysokých teplot, potřebných k uskutečnění chemických reakcí. Např. při přípravě bílého fosforu, jako suroviny pro výrobu termické kyseliny fosforečné. Jednotlivé procesy jsou analyzovány z hlediska chemicko-inženýrského, technologického a také z hlediska ochrany prostředí, např. podmínky konverze rtuťového procesu výroby chloru a hydroxidu sodného na moderní proces membránový.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M111004
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět navazuje na Uhlíkaté suroviny a ukazuje využití pro výrobu základních organických produktů a meziproduktů. Je členěn podle procesů, nikoli podle výrobků, což umožňuje akcentování společných výrobních rysů. Všechny procesy mají jednotnou strukturu, začínající přehledem reakcí a pokračující přes výklad kinetických a thermodynamických aspektů, přehledu katalyzátorů a informací o technickém provedení až po příklady procesů - zjednodušené základní technologie vybraných látek. Navazuje tak na základy organické, fyzikální a analytické chemie a dále chemického inženýrství.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M215002
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět navazuje na předmět Technologie ropy I. Studenti jsou seznámeni s jednotlivými ropnými produkty, jejich vlastnostmi a využitím, jakož i trendy v jejich spotřebě. Dále je pozornost věnována problematice biopaliv - jejich typům, vlastnostem, technologiím jejich výroby a využití jako pohonných hmot v dopravě. Diskutována jsou také alternativní fosilní paliva. Pozornost je zaměřena i na enviromentální aspekty zpracování ropy. Diskutovány jsou také klíčové rafinérské katalyzátory a jejich výroba.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M215008
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Cílem předmětu je aplikace a rozšíření znalostí zejména základů chemického inženýrství pro výpočty jednotkových operací používaných v průmyslu zpracování ropy a produkce kapalných paliv. Základem předmětu kromě popisu jednotlivých zařízení, jejich funkce, používaných kapacit a použitých konstrukčních materiálů také úloha těchto jednotek v rámci rafinerie a podobných provozů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240004
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět se zabývá všemi aspekty odpadového hospodářství - předcházení vzniku odpadů, jejich úpravou pro vhodnou recyklaci, materiálovým (biologické procesy, fyzikální a chemické procesy) využitím, termickým využitím a konečným odstraněním odpadů skládkováním a rovněž také právními úpravami odpadového hospodářství České republiky a Evropské Unie. Porovnává přednosti a nevýhody jednotlivých technologií nakládání s odpady z hlediska ekonomického i ochrany životního prostředí. Zaměřuje se na veškeré odpady vzniklé lidskou činností - komunální, průmyslové, zemědělské, stavební a demoliční a odpady z energetiky, se zvláštní pozorností na odpady nebezpečné. Významná pozornost je věnována předcházení a omezení vzniku odpadů zaváděním a využíváním progresivních opatření jako je čistší produkce, systémy environmentálního managementu,integrovaná prevence a hodnocení vlivů odpadů a způsobů jejich zpracování na životní prostředí.
Detail předmětu

2.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M105016
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/1/0
Z+Zk
5
Přednášky předmětu jsou zaměřeny na výuku postupů výroby a navrhování procesů. Semináře mají za cíl seznámit studenty s problemtikou vývoje konkrétního procesu s využitím výpočetního software AspenPlus pro simulační výpočty procesů a vybraných aparátů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M111023
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
5
KÓD
Název předmětu
M501008
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
KÓD
Název předmětu
M504006
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/10
KZ
7
Studenti si zvolí projekt z vypsaných témat prací Univerzitního centra Litvínov VŠCHT-FS ČVUT-ORLEN Unipetrol pro aktuální školní rok. Téma projektu bude experimentální, rešeršní nebo kombinované. Student na dané téma vypracuje projekt, který ohodnotí vedoucí práce a poté projekt obhájí před hodnotící komisí (garant předmětu, vyučující).
Detail předmětu

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M105007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Tento předmět je zaměřen na základy jevů na mezifázových rozhraních pevná látka-tekutina a zahrnuje podrobný popis experimentálních charakterizačních technik zaměřených na určení struktury a chemického složení povrchů pevných látek. Podrobně jsou probírány jevy adsorpce, katalytické aktivace a transportu látek v porézním prostředí, které jsou uváděny ve spojitosti s průmyslově důležitými aplikacemi v katalýze, elektrochemii a materiálovém inženýrství.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M215003
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět seznamuje studenty s výrobou základních velkotonážních petrochemikálií, tj. chemikálií vyráběných z ropy a zemního plynu. Popisována je výroba etylenu, propylenu, buta-1,3-dienu, benzenu, toluenu, xylenů, vodíku, syntézních plynů a alkanů. Na výrobu základních chemikálií pak navazuje vysvětlení výroby a využití nejvýznamnějších produktů z těchto chemikálií vyráběných. Pokud je to významné, jsou zmíněny také výroby těchto chemikálií z jiných surovin. Důraz je kladen na chemické a technologické porozumění vyučovaných technologií.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217005
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět poskytuje studentům znalosti o nakládání s vodou v průmyslu, jsou probírána taková témata jako zdroje vody pro průmysl nebo průmyslové odpadní vody - jejich zdroje, způsoby nakládání s nimi, legislativa týkající se jejich vypouštění, atd.. Studenti jsou uvedeni do problematiky vodního hospodářství ve vodohospodářsky nejvýznamnějších průmyslových odvětvích a v zemědělství - přednášky se zabývají např. potřebou vody, typickými polutanty v odpadních vodách nebo vhodnými čistírenskými technikami v konkrétních oblastech průmyslu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na seznámení s povinnostmi firem v oblasti podnikové ekologie a jejich praktické plnění. Přednášky jsou členěny dle jednotlivých oborů (ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly, chemické látky a prevence závažných havárií, posuzování vlivů na životní prostředí, hygiena práce atd.). V rámci předmětu je představena legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi a registr právních požadavků. V rámci každého oboru jsou probrány povinnosti vyplývající z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů a hlášení. Součástí předmětu je též představení ekonomických nástrojů používaných v oblasti ochrany životního prostředí a problematiky konceptu udržitelného rozvoje.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M504007
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/1/0
Z+Zk
5
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základy projektování a provozu výrobních linek. Studenti získají základní znalosti o životním cyklu projektu, druhů projektové dokumentace a jejich tvorby, způsobů odhadů investičních a provozních nákladů, výnosnosti projektu, včetně zásad údržby a legislativních požadavků.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M150050
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/30
Z
30