Studijní plán N202

Studijní plán - Technologie vody (N202)

1.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M217006
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/2/0
Z+Zk
7
Předmět je zaměřen na výrobu pitné vody z vody podzemní a povrchové. Jsou uvedeny základní technologické procesy, včetně speciálních metod používaných především pro úpravu podzemních vod. Neoddělitelnou součástí je hygienické zabezpečení pitné vody. Nemalá pozornost je soustředěna i na separaci a zahušťování suspenzí, včetně návrhů zařízení, ve kterých uvedené procesy probíhají.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Charakteristika oboru a jeho aplikace v technologiích. Charakter stavby buněk, morfologie, chemické složení buněk, systematické členění bakterií a hub. Základy růstu, dělení a rozmnožování mikroorganismů, výživa a metabolismus mikroorganismů, genetika a variabilita mikroorganismů. Vztah mezi mikroorganismy a jejich prostředím, indikátory ekologického znečištění vod. Přehled mikrobiologického vyšetřování různých typů vzorků. Základy mikroskopické analýzy a přípravy preparátů, charakter prostředí laboratoře a jednotlivé metodiky detekce mikroorganismů. Hygienické indikátory jakosti vod a jejich význam pro člověka v souladu s platnou legislativou.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Probírány jsou analytické metody stanovení hlavních složek pitných, povrchových i odpadních vod. Výběr metod vychází z běžné analytické praxe a vždy je vysvětlen princip, postup stanovení, případná předúprava vzorku, eliminace rušivých vlivů, oblast použití dané metody a výpočet koncentrace analytu. Předmět tak vytváří teoretické základy potřebné pro zvládnutí Laboratoří analytiky vody. Důraz je kladen také na pochopení a procvičení základních výpočtů používaných při přípravě roztoků, vyhodnocení dat a zpracování výsledků.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217012
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/8
KZ
5
Studenti se naučí kvantitativně stanovit hlavní složky pitných, povrchových i odpadních vod. Získané teoretické znalosti uplatní při experimentální činnosti a získají potřebnou manuální zručnost. Pozornost je zaměřena nejen na zvládnutí postupu, ale také na porozumění metodice, náležitému zpracování dat a interpretaci získaných výsledků. Metody stanovení jednotlivých analytů jsou aplikovány na modelové i reálné vzorky a v průběhu semestru je do úloh zařazen zkrácený rozbor pitné vody. Teoretické základy potřebné pro zvládnutí Laboratoře analýzy vody jsou vyučovány v rámci předmětu Analytika vody.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217015
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Obor se zabývá obecnou hydrobiologií a její aplikací v přidružených oborech a technologiích. Podány jsou všechny potřebné informace a návaznosti se spolupracujícími obory a podobory, např. legislativa, hygiena, mikrobiologie, molekulární biologie, hydrochemie, genetika, biochemie, technologie úpravy vody a technologie čištění odpadních vod. Krátce jsou zmíněny základy taxonomie a zjednodušený systematický přehled organismů s jejich charakteristikou. Specifikace druhů, typů a biotopů povrchových a podzemních vod. Extrémní biotopy, zde acidifikované a eutrofizované s dopady na biocenózu. Podstatnou část přednášek zaujímá problematika vodárenské biologie, rizikové analýzy, biologie užitkových vod, zejména vod pro rekreaci, závlahy a průmysl (chladicí vody). Problematika znečišťování, samočištění a biologie odpadních vod. Uváděny jsou praktické výstupy a aplikace hydrobiologie v technologiích vody.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217016
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět poskytuje studentům informace o fyzikálně chemických metodách používaných při čištění odpadních vod U každé techniky je vysvětlen princip, jsou uvedeny základní návrhové a provozní parametry. Jednotlivé metody jsou srovnávány z hlediska využitelnosti pro odstraňování různých typů polutantů, je posuzována jejich technická a ekonomická náročnost. Možnosti jejich využití jsou demonstrovány na konkrétních případech.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217017
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Problematika biologické rozložitelnosti organických látek ve vodách z hlediska ochrany životního prostředí. Principy biologické rozložitelnosti v aerobních a v anaerobních podmínkách. Další procesy týkající se biologické rozložitelnost. Metodika stanovení aerobní a anaerobní rozložitelnosti. Vztah mezi biodegradabilitou a toxicitou organických látek. Toxicita a testy toxicity. Specifikace toxicity and vybrané testovací organismy. Základní baterie testů toxicity, využití testů toxicity v praxi.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M217002
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je rozdělen na dvě části. První část je zaměřena na vodní zdroje, jejich vzorkování, jímání a akumulaci, včetně umělé infiltrace povrchových vod do vod podzemních. Neoddělitelnou částí je i návrh distribučních řadů a výpočet potřeby pitné vody. Pozornost je věnována též kvalitě dopravované pitné vody potrubím. Druhá část se věnuje dopravě odpadních vod, materiálům, provozu a údržbě stokových sítí. Je popsána konstrukce, funkce a význam základních objektů na stokové síti.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217003
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/1/0
Z+Zk
6
Předmět je uveden přehledem aktuální legislativy ČR a EU k vypouštění odpadních vod, jsou definovány základní technologické uzly městské čistírny odpadních vod a detailně popsána jejich konstrukce, funkce a dimenzování. Objasněny biochemické a mikrobiologické principy čištění odpadních vod s odstraňováním nutrientů. Rozhodující část kursu je věnována aktivačnímu procesu a jeho důležitým aspektům jako aerace a míchaní, řízení sedimentačních vlastností aktivovaných kalů a separace v dosazovacích nádržích a na membránách. Vysvětleny i konstrukce, fungování a dimenzování hlavních biofilmových reaktorů používaných pro čištění odpadních vod. Kurs je zakončen terciárním čištěním a opětovným využíváním biologicky vyčištěných odpadních vod.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217004
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/2/0
KZ
3
Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti, které potřebují pro technologické hodnocení biologické čistírny odpadních vod a pro návrh jednotlivých stupňů technologické linky čistírny odpadních vod s důrazem na biologický stupeň.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217011
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/4
KZ
3
Praktické provedení hydrobiologických a mikrobiologických metod, které se používají v praxi v souladu s platnou legislativou v ČR (ČSN EN ISO normy). Kompletní biologický rozbor pitné, povrchové a odpadní vody, užitkové a rekreační vody, nárostů a sedimentů. Znalost indikátorový Alternativní a screeningové metody. Audity technologických zařízení (úpravna vody, čistírna odpadních vod).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217018
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Anaerobní čistírenské procesy jsou efektivní alternativou aerobním procesům čištění odpadních vod a zpracování kalů a ostatních organických odpadů. Jejich hlavní předností jsou nízké provozní náklady ve srovnání s aerobními a především konverze organického znečištění do energeticky bohatého bioplynu. V rámci přednášek budou probrány nejdůležitější teoretické a praktické aspekty anaerobních procesů tak, aby posluchač získal všechny potřebné informace porozumění a praktickou aplikaci anaerobních procesů v čistírenské praxi.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217021
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/6
KZ
5
Cílem předmětu je naučit studenty prakticky aplikovat poznatky získané během studia oboru technologie vody. Student pod odborným vedením experimentálně řeší samostatné téma. Studenti jsou zařazeni k jednotlivým pracovníkům ústavu, u kterých pracují celý semestr na zadaných tématech. Na závěr semestru odevzdají souhrnný protokol ze své práce.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217022
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
2
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy zpracování a prezentování vědeckých a technických informací, včetně vyhledávání v odborných zdrojích. V rámci předmětu studenti provedou rešerši na zadané téma vytvoří krátkou prezentaci. Dále budou studenti seznámeni se základními principy správného navrhování experimentů (Design of Experiments) a se speciálními zdroji informací v oblasti vodního hospodářství.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M251001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
3
Odborná praxe zahrnuje celkem čtyři týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní a výzkumné praxi. Student absolvuje v celkovém souhrnu minimálně tří týdny praktické výchovy ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné nebo zkušební instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření. Součástí předmětu je rovněž exkurze v celkovém souhrnu jednoho týdne, která v širší míře doplňuje praktickou výchovu s cílem získání všeobecného přehledu o výrobní, obchodní, vývojové a výzkumné praxi.
Detail předmětu

2.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M217005
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět poskytuje studentům znalosti o nakládání s vodou v průmyslu, jsou probírána taková témata jako zdroje vody pro průmysl nebo průmyslové odpadní vody - jejich zdroje, způsoby nakládání s nimi, legislativa týkající se jejich vypouštění, atd.. Studenti jsou uvedeni do problematiky vodního hospodářství ve vodohospodářsky nejvýznamnějších průmyslových odvětvích a v zemědělství - přednášky se zabývají např. potřebou vody, typickými polutanty v odpadních vodách nebo vhodnými čistírenskými technikami v konkrétních oblastech průmyslu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217007
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/1/0
Z+Zk
3
Modely jsou rozděleny do kategorií na fyzické a matematické a jsou vysvětleny jejich výhody a nevýhody a možnosti použití v oblasti čištění odpadních vod. První část kursu je věnována detailnímu objasnění používané terminologie a postupu výstavby modelu. Pro účely matematického modelu je zavedena potřebná frakcionace ukazatelů znečištění v odpadních vodách i frakcionace biomasy podle jednotlivých fyziologických skupin mikroorganismů. Detailně je popsána výstavba matice použité v modelu Activated Sludge Model a vysvětleny výhody tohoto zápisu včetně přepínacích funkcí. S použitím demonstračních software jsou provedeny simulace aktivačního procesu s odstraňováním dusíku i fosforu biologickou cestou, možnost řízení separačních vlastností aktivovaných kalů a další úlohy z čistírenské praxe.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217008
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
V kurzu jsou probírány instrumentální metody používané pro analýzu anorganických a organických látek ve vodách, včetně předúpravy vzorku. Pozornost je zaměřena především na separační metody (chromatografické metody - GC, GC-MS, HPLC, kapilární isotachoforézu, iontovou chromatografii), spektrální metody (AAS, ICP), celkový organický uhlík (TOC), adsorbovatelné a extrahovatelné organicky vázané halogeny (AOX, EOX) a nepolární extrahovatelné látky (NEL). Výklad je doprovázen praktickými ukázkami.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217013
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/8
KZ
5
Laboratoře oboru Technologie vody navazují na předměty Biologické čištění odpadních vod, Anaerobní čistírenské procesy a Vodárenství. Jednotlivé práce umožňují studentům uplatnit své teoretické znalosti získané v těchto předmětech. Studenti si procvičí základní metody používané v technologii vody v oblasti vodárenství a čištění odpadních vod. Klasifikace je provedena na základě závěrečného testu s přihlédnutím k výsledkům v jednotlivých pracích.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217014
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Hydrologie a pedologie se zabývá vztahy mezi vodou v jakékoli podobě a základními složkami prostředí a bilancí jednotlivých složek hydrologického cyklu. Předmět poskytuje informace o srážkách a pohybu vody v atmosféře, jejich měření, vyhodnocování a zpracování dat. Dále se zabývá hydrologií tekoucích vod, povrchových i podpovrchových, hydrologií nádrží, jezer a bažin. Důležitá je i hydrologie urbanizovaných oblastí. V poslední části jsou prezentovány vlastnosti půdy, půdní vody a metody jejich zkoumání vzhledem k možnostem šíření znečištění.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217019
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Problematika zpracování čistírenských kalů a nakládání s nimi je jednou z nejdůležitějších disciplin v technologii vody. V rámci tohoto předmětu studenti získají informace o vzniku, produkce a vlastnostech čistírenských kalů, o způsobech jejich zpracování a zacházení s nimi. Podrobně jsou probrány metody úpravy a zpracování kalů potřebné pro dosažení požadovaných technologických a hygienických parametrů pro finální naložení s kaly.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217020
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
2
Studenti jsou během tří seminářů připravováni na práci v rámci své diplomové práce, která je pojata jako výzkumný projekt. Důraz je kladen na správné plánování jednotlivých aktivit, volbu vhodné výzkumné otázky a sestavení harmonogramu činností. Stručně jsou demonstrovány i některé programy vyvinuté pro management projektů. V rámci semináře studenti zpracují "miniprojekt" svojí diplomové práce. Poslední seminář je věnován pokynům pro psaní a obhajobu diplomové práce.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217023
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/7
KZ
5
Cílem předmětu je prohloubit schopnost studenta prakticky aplikovat poznatky získané během studia oboru technologie vody. Student samostatně pracuje na konkrétním vědecko-výzkumném projektu. Projekt je zakončen vypracováním seminární práce a prezentací výsledků práce. Výsledky projektu student využije v následujícím semestru při tvorbě diplomové práce.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M963001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/30
Z
30
Cílem diplomové práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné, převážně cizojazyčné literatury , při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu diplomové práce, a části praktické. Praktická část má experimentální nebo výpočetní charakter a vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu a poznatků získaných v literární části k tomu, aby byly získány původní výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Detail předmětu