Studijní plán N203

Studijní plán - Environmentální inženýrství a analýza (N203)

1.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M216003
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Cílem předmětu je získání základních znalostí metod hodnocení kvality ovzduší a vlivu zdrojů znečišťujících látek na kvalitu ovzduší. Předmět zahrnuje popis metod stanovení hlavních znečišťujících látek včetně obecných pravidel pro jejich monitoring a měření průtoku plynu potrubím.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Probírány jsou analytické metody stanovení hlavních složek pitných, povrchových i odpadních vod. Výběr metod vychází z běžné analytické praxe a vždy je vysvětlen princip, postup stanovení, případná předúprava vzorku, eliminace rušivých vlivů, oblast použití dané metody a výpočet koncentrace analytu. Předmět tak vytváří teoretické základy potřebné pro zvládnutí Laboratoří analytiky vody. Důraz je kladen také na pochopení a procvičení základních výpočtů používaných při přípravě roztoků, vyhodnocení dat a zpracování výsledků.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217012
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/8
KZ
5
Studenti se naučí kvantitativně stanovit hlavní složky pitných, povrchových i odpadních vod. Získané teoretické znalosti uplatní při experimentální činnosti a získají potřebnou manuální zručnost. Pozornost je zaměřena nejen na zvládnutí postupu, ale také na porozumění metodice, náležitému zpracování dat a interpretaci získaných výsledků. Metody stanovení jednotlivých analytů jsou aplikovány na modelové i reálné vzorky a v průběhu semestru je do úloh zařazen zkrácený rozbor pitné vody. Teoretické základy potřebné pro zvládnutí Laboratoře analýzy vody jsou vyučovány v rámci předmětu Analytika vody.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Předmět Produktová ekologie je zaměřen na metodu posuzování životního cyklu - LCA a další nástroje analýzy environmentálních dopadů produktů. Jedná se o způsob hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb, technologií či jiných činností s ohledem na celý jejich životní cyklus - od získávání surovin, výrobu materiálů a energií, užívání či provoz, až po odstraňování odpadů. V tomto předmětu budou posluchači seznámeni s podstatou hlavních environmentálních kategorií dopadů: s globálním oteplováním, úbytkem stratosférického ozónu, vznikem fotooxidantů, acidifikací, eutrofizací, ekotoxicitou, toxicitou a persistentní toxicitou, vyčerpáváním surovinových zdrojů, snižováním biodiverzity. Bude představena metoda vyjadřování příspěvků různých lidských aktivit k zmíněným kategoriím environmentálních dopadů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět se zaměřuje na charakterizaci odpadů, odběr, předúpravu a úpravu vzorků, jejich zpracování, dále na analýzu komponent limitovaných v legislativních předpisech a další rozšiřující metody charakterizace matric. Přiblíženy jsou teoretické principy, instrumentace a praktické provedení zkoušek podle standardizovaných a modifikovaných metodik, vyjádření výsledků a jejich interpretace.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240019
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Studenti se seznámí s principy mobilních analytických metod a jejich použitím pro analýzy vzorků v terénu. Naučí se volit vhodnou analytickou metodu pro konkrétní typy vzorků, naučí se principy správného odběru a úpravy vzorku pro in-situ analýzu v terénu. Rovněž studenti získají praktické dovednosti s prováděním terénních analýz a budou seznámeni se základy bezpečnosti při práci s mobilními analytickými přístroji.
Detail předmětu

Povinně volitelný předmět programu 1

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M216001
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Cílem předmětu je získání základních znalostí metod pro detekci a analýzu toxických látek vyskytujících se v plynné fázi a v aerosolových částicích. Předmět zahrnuje popis metod odběru, úpravy a analýzy vzorků a stanovení hlavních typů toxických látek.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M218010
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/1/0
Z+Zk
6
Předmět pokrývá termodynamické principy přeměn energie (tepelné cykly, obnovitelné zdroje, palivové články), technické a technologické základy provozování energetických zařízení (klasická tepelná a jaderná elektrárna, paroplynový cyklus, tepelné čerpadlo atd.) a základy vodařské a materiálové problematiky v energetice. V seminářích se studenti seznámí s výpočtem látkové a entalpické bilance parogenerátoru a výpočtem velikosti demineralizační stanice.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240014
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na získání teoretických informací o mikroorganismech vyskytujících se v životním prostředí a na jejich ověření v laboratorních cvičeních. Student bude seznámen se základními vlastnostmi mikroorganismů, se způsoby degradace substrátů nezbytných pro jejich růst a dělení, s výskytem mikroorganismů v životním prostředí. Dále bude probrán vliv faktorů na metabolickou a fyziologickou aktivitu a způsoby ovlivnění metabolické a fyziologické aktivity. V poslední části budou popsány zásady práce v mikrobiologické laboratoři. Část předmětu bude zaměřena na praktickou výuku, kde se studenti seznámí se základními postupy pro stanovení a charakterizaci mikroorganismů klasickými kultivačními a rychlými metodami ve vzorcích z prostředí.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240016
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
V předmětu „Modelování pro ochranu životního prostředí“ se studenti setkají s aplikací základních principů fyzikální chemie pro predikci distribuce a transportu chemických látek mezi jednotlivými složkami životního prostředí (abiotické prostředí i biota). Získané základy bude možné využít při řešení problematiky ekologických zátěží, havárií a odhadu rizika. V rámci výuky se budou řešit konkrétní příklady k dané problematice. Předmět nabízí i praktické ukázky vybraných programů pro simulaci šíření látek životním prostředím.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M216004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na pochopení technologických a chemickoinženýrských nástrojů aplikovaných v oboru technologie ochrany ovzduší. Jedná se o pochopení technologických schémat a v nich o aplikaci příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů. Jsou porovnávány různé environmentální technologie jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska ekonomické - investiční a provozní náročnosti.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217025
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je primárně určen pro studenty programů zaměřených na environmentální inženýrství a průmyslovou ekologii. Studentům poskytuje přehled principů čištění odpadních vod. V přednáškách jsou popsány hlavní fyzikálně chemické a biologické metody čištění městských a průmyslových odpadních vod.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na získání teoretických dovedností v problematice vzorkování složek životního prostředí. Studenti si osvojí základní znalosti přípravy programu odběru vzorků, zpracování plánu vzorkování pro splnění definovaných cílů, bezpečnosti při vzorkování, úpravě a transportu vzorků či nejrůznějším analytickým omezením spolehlivosti programů vzorkování. Předmět je teoretickým základem pro další vyučovaný předmět "Laboratoř vzorkování životního prostředí" a je vyučován v průběhu letního semestru. Předmět se podrobně věnuje problematice vzorkování pevných materiálů, podzemních, povrchových a odpadních vod, odpadů a půdního vzduchu. Studenti se seznámí s jednotlivých vzorkovacími technikami a nejběžněji používanými typy vzorkovačů. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit požadavky písemné a ústní části zkoušky.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240004
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět se zabývá všemi aspekty odpadového hospodářství - předcházení vzniku odpadů, jejich úpravou pro vhodnou recyklaci, materiálovým (biologické procesy, fyzikální a chemické procesy) využitím, termickým využitím a konečným odstraněním odpadů skládkováním a rovněž také právními úpravami odpadového hospodářství České republiky a Evropské Unie. Porovnává přednosti a nevýhody jednotlivých technologií nakládání s odpady z hlediska ekonomického i ochrany životního prostředí. Zaměřuje se na veškeré odpady vzniklé lidskou činností - komunální, průmyslové, zemědělské, stavební a demoliční a odpady z energetiky, se zvláštní pozorností na odpady nebezpečné. Významná pozornost je věnována předcházení a omezení vzniku odpadů zaváděním a využíváním progresivních opatření jako je čistší produkce, systémy environmentálního managementu,integrovaná prevence a hodnocení vlivů odpadů a způsobů jejich zpracování na životní prostředí.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240012
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/8
KZ
6
Předmět je zaměřen na získání praktických dovedností v problematice vzorkování různých matric přírodního prostředí za účelem sledování základních fyzikálních, chemických a mikrobiologických parametrů. Praktická výuka volně navazuje na předmět "Vzorkování pro analýzu životního prostředí". Předmět se skládá ze dvou částí a probíhá blokově (časový rozsah 2 týdny). První část předmětu absolvují studenti přímo v terénu, přičemž odebírají reálné vzorky. Vzorky studenti zpracují v navazující analytické části (2.týden).Tématicky jsou jednotlivé laboratorní úlohy rozděleny tak, aby pokryly v terénní části vzorkování různých složek ŽP a v analytické části spojily základní analytické metody používané v analýze ŽP. Studenti pracují ve skupinách. Postup odběru vzorků a výsledky jednotlivých prací jsou zpracovány do přehledné závěrečné zprávy.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M251002
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
1
Ve výrobních společnostech studenti shlédnou jednotkové operace a klíčové aparáty, které produkují komerčně významné výrobky, seznámí se se skladovým hospodářstvím, s kontrolou a řízením procesů, s hodnocením kvality produktů, s bezpečností práce a s ochranou životního prostředí v průmyslové praxi.
Detail předmětu

Povinně volitelný předmět programu 2, 3

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M216011
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/6
KZ
4
Cílem předmětu je osvojení metod stanovení základních látek znečišťujících prostředí, a to v odpadních plynech, ve venkovním i vnitřním ovzduší.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240002
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět je zaměřen na prezentaci technologických postupů používaných při nápravě ekologických škod vázaných na horninové prostředí. Tyto postupy jsou rozděleny do dvou skupin - standardní postupy (sanační čerpání, venting, bioremediace, přirozená atenuace) a postupy progresivní (in-situ chemická oxidace/redukce, termická desorpce, membránové procesy). Součástí přednášek je i úvod do administrativních a legislativních aspektů nápravy ekologických škod.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240005
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/3/0
KZ
3
Předmět je zaměřen na aplikaci dostupných analytických a numerických modelů k řešení spektra úloh týkajících se transportu kontaminace v životním prostředí. Znalosti ze seminářů se uplatní ve vypracování vybrané úlohy, jejíž samostatné řešení bude součástí hodnocení spolu s aktivní účasti na seminářích.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240015
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
4
Cílem předmětu je seznámení se s částí environmentální mikrobiologie týkající se výskytu kontaminujících látek v prostředí a způsoby jejich biodegradace. Důraz bude kladen na hlavní principy biodegradace, na jednotlivé typy kontaminací prostředí škodlivými látkami (např. kontaminace ropnými látkami), mikrobiální rozklad těchto škodlivých látek v prostředí a způsoby sledování průběhu rozkladu. Nedílnou součástí budou také mikrobiologické procesy uplatňující se v průběhu skládkování a kompostování. Část předmětu bude zaměřena na praktickou výuku, kde studenti na základě zadání reálného problému navrhnou plán pokusu, který realizují, a získané výsledky diskutují.
Detail předmětu

2.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M215012
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět je zaměřen na pochopení základního zpracování ropy, uhlí a biomasy a na charakterizaci paliv vyráběných z těchto surovin. Studenti jsou seznámeni jak s užitnými vlastnostmi paliv, tak i s bezpečnostními a environmentálními aspekty jejich výroby, distribuce a spalování. Součástí předmětu je i popis technologií používaných pro čištění spalin pocházejících z mobilních a stacionárních zdrojů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na seznámení s povinnostmi firem v oblasti podnikové ekologie a jejich praktické plnění. Přednášky jsou členěny dle jednotlivých oborů (ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly, chemické látky a prevence závažných havárií, posuzování vlivů na životní prostředí, hygiena práce atd.). V rámci předmětu je představena legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi a registr právních požadavků. V rámci každého oboru jsou probrány povinnosti vyplývající z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů a hlášení. Součástí předmětu je též představení ekonomických nástrojů používaných v oblasti ochrany životního prostředí a problematiky konceptu udržitelného rozvoje.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240008
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět uvádí studenty do právní úpravy ochrany životního prostředí, poskytuje základní orientaci v systému práva a veřejné správy, zejména ve zvláštní části je kladen důraz na řešení modelových příkladů a ukázky z praxe. Předmět ukazuje principy a vzájemné souvislosti při ochraně jednotlivých složek životního prostředí. V obecné části seznamuje studenty s organizací veřejné správy a EU a se základními instituty mezinárodního práva veřejného, evropského práva, ústavního práva a zejména správního práva. Ve zvláštní části se soustředí na problematiku obecné části (EIA, SEA, IPPC ad.) a zejména zvláštní části práva životního prostředí (ovzduší, voda, odpady, obaly ad.), zmíněno je také rámcově horní právo.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240010
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/8
KZ
6
Předmět reflektuje moderní trendy uplatňované při procesu dekontaminace a zpracování odpadů, seznámí studenty s vybranými technologiemi ke zpracování odpadních proudů a odstraňování polutantů z kontaminovaných matric a analýzami vedoucími ke stanovení dotčených látek. Studenti se seznámí s analytickými procedurami pro plynné, kapalné i pevné materiály a osvojí si řadu instrumentálních analytických metod.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240018
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/5/0
KZ
5
Předmět je založený na vypracování projektu, kdy studenti za základě zadání od vyučujícího samostatným vyhledáváním informací a konzultací s vyučujícím či jinými odborníky vytvoří práci, která kriticky hodnotí uplatnitelné postupy v rámci technologického řešení konkrétního environmentálního problému. Mezi taková zadání patří různé případové studie dekontaminací ekologických zátěží nebo zpracování specifického odpadu či odpadního proudu, které jsou reálnými případy z praxe. Studenti řeší projekt dle konkrétních zadaných údajů a s využitím získaných dat měřením, tzn. změřených studentem v laboratoři, odvozených anebo převzatých. Variantní řešení studenti porovnávají z hlediska technologického, legislativního a ekonomického, osvojují si tedy komplexní inženýrské kompetence a aplikují doposud nasbírané teoretické znalosti.
Detail předmětu

Povinně volitelný předmět programu 4

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M217019
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Problematika zpracování čistírenských kalů a nakládání s nimi je jednou z nejdůležitějších disciplin v technologii vody. V rámci tohoto předmětu studenti získají informace o vzniku, produkce a vlastnostech čistírenských kalů, o způsobech jejich zpracování a zacházení s nimi. Podrobně jsou probrány metody úpravy a zpracování kalů potřebné pro dosažení požadovaných technologických a hygienických parametrů pro finální naložení s kaly.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M218012
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Energetické využití odpadů je vysoce aktuální téma nejen pro českou energetiku a teplárenství, a to zejména vzhledem k příležitostem, které přinese nový připravovaný „odpadový“ zákon. Již zavedený zákaz skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelného nebo využitelného odpadu (od roku 2024) a zavedení třídění bioodpadu, jsou pouze začátky mnoha změn, kterým se bude muset přizpůsobit praxe odpadového hospodářství, teplárenství a energetiky. Studenti budou seznámeni se stávajícími a novými výzvami energetického využití odpadů a s dostupnými i nadějnými technologiemi pro účinné termické využití odpadu nejen pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240016
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
V předmětu „Modelování pro ochranu životního prostředí“ se studenti setkají s aplikací základních principů fyzikální chemie pro predikci distribuce a transportu chemických látek mezi jednotlivými složkami životního prostředí (abiotické prostředí i biota). Získané základy bude možné využít při řešení problematiky ekologických zátěží, havárií a odhadu rizika. V rámci výuky se budou řešit konkrétní příklady k dané problematice. Předmět nabízí i praktické ukázky vybraných programů pro simulaci šíření látek životním prostředím.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M963001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/30
Z
30
Cílem diplomové práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné, převážně cizojazyčné literatury , při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu diplomové práce, a části praktické. Praktická část má experimentální nebo výpočetní charakter a vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu a poznatků získaných v literární části k tomu, aby byly získány původní výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Detail předmětu