Studijní plán N204

Studijní plán - Průmyslová ekologie a toxikologie (N204)

1.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M215010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Studenti jsou seznámeni se základními principy zelené a udržitelné chemie. Důraz je kladen jek na představení obecných konceptů, jako jsou alternativní rozpouštědla, využití netradičních zdrojů energie (mikrovlnné záření, ultrazvuk), intenzifikace chemických procesů, tak na ukázky využití zelené chemie v průmyslové praxi. Ty zahrnují využití selektivních oxidačních činidel, pevných kyselých a bazických katalyzátorů, zpracování biomasy na produkty s vyšší přidanou hodnotou a pokročilá biopaliva. Představeny jsou také koncepty biorafinérií a tzv. platform chemicals.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu Urban mining je seznámit posluchače s aktuálním stavem v oblasti technologií pro získávání cenných složek z významných typů odpadů včetně jejich kritického zhodnocení. V současné době, kdy je akcentována snaha o přechod z lineární produkční ekonomiky na ekonomiku cirkulární se jedná o vysoce aktuální oblast s velkou řadou strukturálních změn.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Předmět Produktová ekologie je zaměřen na metodu posuzování životního cyklu - LCA a další nástroje analýzy environmentálních dopadů produktů. Jedná se o způsob hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb, technologií či jiných činností s ohledem na celý jejich životní cyklus - od získávání surovin, výrobu materiálů a energií, užívání či provoz, až po odstraňování odpadů. V tomto předmětu budou posluchači seznámeni s podstatou hlavních environmentálních kategorií dopadů: s globálním oteplováním, úbytkem stratosférického ozónu, vznikem fotooxidantů, acidifikací, eutrofizací, ekotoxicitou, toxicitou a persistentní toxicitou, vyčerpáváním surovinových zdrojů, snižováním biodiverzity. Bude představena metoda vyjadřování příspěvků různých lidských aktivit k zmíněným kategoriím environmentálních dopadů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět se zaměřuje na charakterizaci odpadů, odběr, předúpravu a úpravu vzorků, jejich zpracování, dále na analýzu komponent limitovaných v legislativních předpisech a další rozšiřující metody charakterizace matric. Přiblíženy jsou teoretické principy, instrumentace a praktické provedení zkoušek podle standardizovaných a modifikovaných metodik, vyjádření výsledků a jejich interpretace.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240019
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Studenti se seznámí s principy mobilních analytických metod a jejich použitím pro analýzy vzorků v terénu. Naučí se volit vhodnou analytickou metodu pro konkrétní typy vzorků, naučí se principy správného odběru a úpravy vzorku pro in-situ analýzu v terénu. Rovněž studenti získají praktické dovednosti s prováděním terénních analýz a budou seznámeni se základy bezpečnosti při práci s mobilními analytickými přístroji.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240020
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Zk
4
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou registrace, evaluace, povolování a omezování chemických látek (REACH) na teoretické (legislativa EU, ČR) i praktické úrovni (řešení zadaného úkolu). REACH je v současné době významný nástroj EU managementu chemických látek a přípravků a pracovníci se zkušenostmi REACH jsou vyžadování ve všech větších, ale v poslední době i v mnoha středních a menších podnicích a to nejen se zaměřením na chemickou výrobu. Výuka probíhá jednou týdně anebo blokově.
Detail předmětu

Povinně volitelný předmět programu 1

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M111001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Kurz seznamuje posluchače se strukturou rizika spojeného s výrobou používáním chemických látek. Poskytuje úvod a orientaci v základních legislativních normách závazných pro jejich zaměstnavatele. Dále je seznamuje s dostupnými zdroji bezpečnostních dat a jejich používáním a probírá jednotlivé základní zdroje rizika v chemickém průmyslu, základní způsoby odhadu těchto rizik a způsoby prevence těchto rizik.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M216009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na výuku vlastností, výroby a použití různých druhů adsorpčních materiálů. V rámci přednášek jsou studenti seznámeni se základními druhy průmyslově vyráběných adsorbentů na bázi anorganických materiálů i na bázi uhlíku, postupy testování jejich vlastností i oblastmi jejich použití v technické praxi. Jsou vyučovány základní teoretické vztahy a rovnice používané pro popis adsorpce (Langmuir, Freundlich, BET, Dubinin) a studenti se naučí tyto rovnice prakticky aplikovat při popisu adsorpce. Další část výuky je zaměřena na popis průmyslových adsorpčních zařízení používaných při čištění spalin, odpadních a topných plynů, čištění pitných a odpadních vod i dalších adsorpčních procesů používaných v mnoha jiných případech.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M218010
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/1/0
Z+Zk
6
Předmět pokrývá termodynamické principy přeměn energie (tepelné cykly, obnovitelné zdroje, palivové články), technické a technologické základy provozování energetických zařízení (klasická tepelná a jaderná elektrárna, paroplynový cyklus, tepelné čerpadlo atd.) a základy vodařské a materiálové problematiky v energetice. V seminářích se studenti seznámí s výpočtem látkové a entalpické bilance parogenerátoru a výpočtem velikosti demineralizační stanice.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M216004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na pochopení technologických a chemickoinženýrských nástrojů aplikovaných v oboru technologie ochrany ovzduší. Jedná se o pochopení technologických schémat a v nich o aplikaci příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů. Jsou porovnávány různé environmentální technologie jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska ekonomické - investiční a provozní náročnosti.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M216019
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Cílem předmětu je seznámit posluchače s chápáním a vnímáním rizik ve vztahu k technickým a technologickým procesům. Předmět je zaměřen především na chemické a energetické výrobny (s důrazem na zařízení využívající jadernou energii) a rizika a nebezpečí s nimi spojená. V neposlední řadě předmět rozvíjí samostatnou práci studentů, prezentační schopnosti, seznamuje studenty s novými trendy v oboru.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217025
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je primárně určen pro studenty programů zaměřených na environmentální inženýrství a průmyslovou ekologii. Studentům poskytuje přehled principů čištění odpadních vod. V přednáškách jsou popsány hlavní fyzikálně chemické a biologické metody čištění městských a průmyslových odpadních vod.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240011
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na pochopení působení environmentálních polutantů na člověka a další organismy. V rámci předmětu jsou vysvětleny typy a mechanismy toxických účinků a faktory ovlivňující tyto účinky, dále biotransformace, exkrece, biodegradace a bioakumulace environmentálních polutantů. Náplň předmětu obsahuje základní rozdělení nejdůležitějších skupin environmentálních polutantů, jsou popsány jejich zdroje v prostředí, aplikace a negativní účinky na živé organismy. Součástí předmětu jsou i základy hodnocení ekologických rizik.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M251001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
3
Odborná praxe zahrnuje celkem čtyři týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní a výzkumné praxi. Student absolvuje v celkovém souhrnu minimálně tří týdny praktické výchovy ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné nebo zkušební instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření. Součástí předmětu je rovněž exkurze v celkovém souhrnu jednoho týdne, která v širší míře doplňuje praktickou výchovu s cílem získání všeobecného přehledu o výrobní, obchodní, vývojové a výzkumné praxi.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M837001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informaci o významu péče o životní prostředí, soudobém pohledu na udržitelný rozvoj a seznámit je se základními přístupy systémů environmentálního managementu (EMS) a jeho uplatněním v podnicích. Hlavním předmětem zájmu bude výklad požadavků normy ISO 14 001, objasněny budou rozdíly v implementaci normy oproti programu EMAS, okrajově bude pozornost věnována i požadavkům normy ISO 50001, která se věnuje manažerským systémům hospodaření s energií. V neposlední řadě se výklad dotkne některých aktuálních směrů v péči o životní prostředí a jejich aplikací na podnikové úrovni, jako je cirkulární ekonomika, obnovitelné zdroje energie, Smart Energy, dobrovolné standardy výkaznictví udržitelnosti – GRI apod.
Detail předmětu

Povinně volitelný předmět programu 2

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M218015
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/6
KZ
4
Studenti si experimentálně ověří znalosti o provozu průmyslových zařízení. Laboratorní práce jsou zaměřeny na procesy, které hodnotí vstupní parametry surovin, technologické a analytické postupy pro bezpečné provozování zařízení a také možnosti zmírnění environmentálních rizik provozu průmyslových zařízení.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240005
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/3/0
KZ
3
Předmět je zaměřen na aplikaci dostupných analytických a numerických modelů k řešení spektra úloh týkajících se transportu kontaminace v životním prostředí. Znalosti ze seminářů se uplatní ve vypracování vybrané úlohy, jejíž samostatné řešení bude součástí hodnocení spolu s aktivní účasti na seminářích.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M409003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Předmět by měl být pro posluchače pokračováním základního a nadstavbových kurzů chemického inženýrství se současnou aplikací vědomostí z matematiky, fyzikální chemie a některých dalších předmětů. Lze jej chápat jako úvod do procesního (chemického) inženýrství se zaměřením na nástroje, které se v tomto oboru využívají. Zejména se jedná o systémové inženýrství jako obecnou metodiku řešení různých úloh týkajících se velkých komplexních systémů. Hlavním probíraným nástrojem jsou simulační metody, které si posluchači osvojí i prakticky při práci se špičkovými simulačními programy. V dalších tématech se jedná o dílčí nástroje, jako jsou bilance, optimalizace a syntéza procesů. V závěru se prezentují i základní představy o procesním designu, jeho náplni, fázích při designu procesu a používaných nástrojích.
Detail předmětu

2.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M215012
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět je zaměřen na pochopení základního zpracování ropy, uhlí a biomasy a na charakterizaci paliv vyráběných z těchto surovin. Studenti jsou seznámeni jak s užitnými vlastnostmi paliv, tak i s bezpečnostními a environmentálními aspekty jejich výroby, distribuce a spalování. Součástí předmětu je i popis technologií používaných pro čištění spalin pocházejících z mobilních a stacionárních zdrojů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217005
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět poskytuje studentům znalosti o nakládání s vodou v průmyslu, jsou probírána taková témata jako zdroje vody pro průmysl nebo průmyslové odpadní vody - jejich zdroje, způsoby nakládání s nimi, legislativa týkající se jejich vypouštění, atd.. Studenti jsou uvedeni do problematiky vodního hospodářství ve vodohospodářsky nejvýznamnějších průmyslových odvětvích a v zemědělství - přednášky se zabývají např. potřebou vody, typickými polutanty v odpadních vodách nebo vhodnými čistírenskými technikami v konkrétních oblastech průmyslu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na seznámení s povinnostmi firem v oblasti podnikové ekologie a jejich praktické plnění. Přednášky jsou členěny dle jednotlivých oborů (ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly, chemické látky a prevence závažných havárií, posuzování vlivů na životní prostředí, hygiena práce atd.). V rámci předmětu je představena legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi a registr právních požadavků. V rámci každého oboru jsou probrány povinnosti vyplývající z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů a hlášení. Součástí předmětu je též představení ekonomických nástrojů používaných v oblasti ochrany životního prostředí a problematiky konceptu udržitelného rozvoje.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240008
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět uvádí studenty do právní úpravy ochrany životního prostředí, poskytuje základní orientaci v systému práva a veřejné správy, zejména ve zvláštní části je kladen důraz na řešení modelových příkladů a ukázky z praxe. Předmět ukazuje principy a vzájemné souvislosti při ochraně jednotlivých složek životního prostředí. V obecné části seznamuje studenty s organizací veřejné správy a EU a se základními instituty mezinárodního práva veřejného, evropského práva, ústavního práva a zejména správního práva. Ve zvláštní části se soustředí na problematiku obecné části (EIA, SEA, IPPC ad.) a zejména zvláštní části práva životního prostředí (ovzduší, voda, odpady, obaly ad.), zmíněno je také rámcově horní právo.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240017
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět osvětluje cíle a nástroje týkající se oběhového hospodářství, ve kterém je hodnota výrobků, materiálů a zdrojů v hospodářství zachována co nejdéle a ve kterém je minimalizován vznik odpadů. Dále je kladen důraz na koncepční prvky uplatňované v odpadovém hospodářství, které mohou podporovat přechod k oběhovému hospodářství (zejména plány odpadového hospodářství a programy předcházení vzniku odpadů). Předmět se zaměřuje na oblasti jako jsou komunální odpady (vč. tříděných složek – papír, plast, nápojové kartony, kovy, sklo), odpady spadající do režimu zpětného odběru, nebezpečné odpady, potravinový odpad, stavebnictví apod. a to z pohledu celého životního cyklu, největší důraz je přitom kladen na fázi ukončení životnosti výrobku, do které spadá zejména systém sběru a shromáždění.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M409009
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/1/0
Z+Zk
3
Předmět je zaměřen na pochopení základů bezpečnosti (nejen) v chemickém průmyslu, že nevhodná změna postupu může vést k havárii/požáru se závažnými následky. Studenti budou seznámeni se základy bezpečnostního a požárního inženýrství, s metodami hodnocení rizik, dynamiky požáru, prevencí proti závažným haváriím/požárům. Dále by měli zjistit, že některé hodnoty není potřeba spočítat přesně, ale že často stačí i přibližný výsledek, ze kterého vyplyne, že nebezpečí hrozí nebo nehrozí. Na konkrétních příkladech jsou demonstrovány příčiny vzniku událostí. Tento předmět ze studentů nevytvoří bezpečnostní odborníky, ale získají základní znalosti a budou vědět, že každý zásah do výroby je potřeba promyslet ze všech stran včetně vlivu na bezpečnost.
Detail předmětu

Povinně volitelný předmět programu 3

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M216020
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Cílem předmětu je poskytnou studentům základní ucelený přehled a informace o všech aspektech hodnocení rizik, prevence havárií a bezpečnostních opatřeních nezbytných pro bezpečný a spolehlivý provoz technických procesů a výrob.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217017
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Problematika biologické rozložitelnosti organických látek ve vodách z hlediska ochrany životního prostředí. Principy biologické rozložitelnosti v aerobních a v anaerobních podmínkách. Další procesy týkající se biologické rozložitelnost. Metodika stanovení aerobní a anaerobní rozložitelnosti. Vztah mezi biodegradabilitou a toxicitou organických látek. Toxicita a testy toxicity. Specifikace toxicity and vybrané testovací organismy. Základní baterie testů toxicity, využití testů toxicity v praxi.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217024
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Studenti budou seznámeni s jednotlivými skupinami patogenních a rizikových mikroorganismů z hlediska jejich výskytu, taxonomie a působení na člověka. Popsány budou metody detekce těchto organismů a to jak standardní, dle platné legislativy, tak i modernější, používané spíše k výzkumným účelům. Cvičení budou věnována především případovým studiím, legislativě a laboratorním metodám.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M218012
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Energetické využití odpadů je vysoce aktuální téma nejen pro českou energetiku a teplárenství, a to zejména vzhledem k příležitostem, které přinese nový připravovaný „odpadový“ zákon. Již zavedený zákaz skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelného nebo využitelného odpadu (od roku 2024) a zavedení třídění bioodpadu, jsou pouze začátky mnoha změn, kterým se bude muset přizpůsobit praxe odpadového hospodářství, teplárenství a energetiky. Studenti budou seznámeni se stávajícími a novými výzvami energetického využití odpadů a s dostupnými i nadějnými technologiemi pro účinné termické využití odpadu nejen pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M963001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/30
Z
30
Cílem diplomové práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné, převážně cizojazyčné literatury , při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu diplomové práce, a části praktické. Praktická část má experimentální nebo výpočetní charakter a vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu a poznatků získaných v literární části k tomu, aby byly získány původní výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Detail předmětu