Studijní plán N206

Studijní plán - Udržitelnost a oběhové hospodářství (N206)

Informace o studijním plánu

Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).

1.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M215010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Studenti jsou seznámeni se základními principy zelené a udržitelné chemie. Důraz je kladen jek na představení obecných konceptů, jako jsou alternativní rozpouštědla, využití netradičních zdrojů energie (mikrovlnné záření, ultrazvuk), intenzifikace chemických procesů, tak na ukázky využití zelené chemie v průmyslové praxi. Ty zahrnují využití selektivních oxidačních činidel, pevných kyselých a bazických katalyzátorů, zpracování biomasy na produkty s vyšší přidanou hodnotou a pokročilá biopaliva. Představeny jsou také koncepty biorafinérií a tzv. platform chemicals.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu Urban mining je seznámit posluchače s aktuálním stavem v oblasti technologií pro získávání cenných složek z významných typů odpadů včetně jejich kritického zhodnocení. V současné době, kdy je akcentována snaha o přechod z lineární produkční ekonomiky na ekonomiku cirkulární se jedná o vysoce aktuální oblast s velkou řadou strukturálních změn.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240021
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Předmět Produktová ekologie je zaměřen na metodu posuzování životního cyklu - LCA a další nástroje analýzy environmentálních dopadů produktů. Jedná se o způsob hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb, technologií či jiných činností s ohledem na celý jejich životní cyklus - od získávání surovin, výrobu materiálů a energií, užívání či provoz, až po odstraňování odpadů. V tomto předmětu budou posluchači seznámeni s podstatou hlavních environmentálních kategorií dopadů: s globálním oteplováním, úbytkem stratosférického ozónu, vznikem fotooxidantů, acidifikací, eutrofizací, ekotoxicitou, toxicitou a persistentní toxicitou, vyčerpáváním surovinových zdrojů, snižováním biodiverzity. Bude představena metoda vyjadřování příspěvků různých lidských aktivit k zmíněným kategoriím environmentálních dopadů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240022
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/2/0
Z+Zk
3
Material Flow Analysis (MFA) čili analýza materiálových toků je systematický přístup k hodnocení toků a zásob materiálů v rámci definovaného systému v daném prostoru a čase (Brunner & Rechberger, 2004). MFA poskytuje kompletní a konzistentní sadu informací o celkových tocích a zásobách daného materiálu v rámci zvoleného systému. Pojem materiál v pojetí MFA symbolizuje či zastupuje jak látky, tak zboží. Metoda MFA je nejčastěji využívána v oborech jako je environmentální management, průmyslová ekologie, hospodaření s přírodními zdroji nebo odpadové hospodářství. Dle Brunnera a Rechbergera (2004) existují dva druhy zdrojů – přírodní zdroje a antropogenní zdroje. Mezi přírodní zdroje se počítají například minerály, voda, vzduch, informace, půda nebo biomasa (včetně rostlin, živočichů i lidí). Antropogenní zdroje jsou ty, které byly vytvořeny nebo přeměněny lidmi – např. kulturní dědictví, technologie nebo umění. Tyto zdroje se nachází v tzv. antroposféře, tedy v domácnostech, zemědělství, zdravotnictví, infrastruktuře atd. Díky masivní těžbě hornin a minerálů dochází k přeměně přírodních zdrojů na antropogenní zdroje. Tato přeměna je v některých případech tak výrazná, že antropogenní toky už překonaly svou mocností přírodní toky. Například tok kadmia spojený s lidskou činností je asi tři až čtyřikrát větší než přírodní (geogenní) tok způsobený erozí, počasím, mobilitou nebo vulkanickou činností (Brunner & Rechberger, 2004). I proto je současná éra některými autory nazývána jako antropocén, jelikož lidská činnost se stala globální geofyzikální silou a hnacím mechanismem globálních environmentálních změn (Steffen et al., 2007).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M241001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Po roce 2020 se začaly objevovat různé příčiny nedostatku některých základních surovin a zdrojů. Některé z nich, jako např. nedostatek vody a následně potravin měly svůj původ v klimatické proměně světa, jiné byly způsobeny narušením dopravní infrastruktury, spekulativními nákupy, nedostatkem dlouhodobé vize či investiční obtížností. Svět se tak poprvé od poválečné doby octl v situaci, kdy si uvědomil, že základem každé civilizace je voda, energie, potraviny a materiály a že součástí národní bezpečnosti je (1) fyzické zajištění těchto zdrojů a surovin, (2) udržení sociálního smíru a (3) šetrný, nízkoemisní vztah k životnímu prostředí. Cílem kurzu je představit svět jako ekosystém, ve kterém civilizační stabilita primárně závisí na správném zvládání toků materiálů a energií, čehož lze dosáhnout jen kumulativními úsporami a opatřeními, které začínají v reálném, fyzickém, „inženýrském“ světě, ale kombinují se s faktory psychologické, kulturní a sociální sféry. Student získá přehled o současném stavu využívání surovin a aktuálních trendech ve využívání zdrojů. Dále budou studentovi představeny možné scénáře vývoje dostupnosti surovin a zdrojů. V rámci předmětu student provede rešerši vztahů v oblasti nakládání s vybraným zdrojem a navrhne opatření pro zabezpečení jeho dostupnosti v budoucnu. Nutnou podmínkou pro zápočet bude prezentace závěrů rešerše.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M241006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět Management udržitelnosti lidských zdrojů je zaměřen na téma udržitelnosti a rozvoje tohoto základního pilíře nezbytného pro podnikání každé společnosti nebo působení organizace v současných rychle měnících se podmínkách. Úbytek základních surovin a zdrojů pro výrobu, inovativní technologie, digitalizace a automatizace a nové nároky spotřebitelů, kladou nesmírné nároky na lidské zdroje, které musí okamžitě reagovat na nastalé změny. Přiměřeně k těmto změnám musí být odpovědní pracovníci vybaveni úplně jinými dovednostmi a musí být zajištěno jejich neustálé vzdělávání. Zároveň se radikálně mění metody a formy výcviku. Důležitou roli hraje a budou hrát liberálně manažerské systémy řízení lidských zdrojů, projektové řízení, lean management, strategický marketing a vysoká odolnost a pružnost chování jedince. V tomto předmětu budou posluchači seznámeni se základními nástroji přístupů k udržitelnému vedení lidí (leadership), moderními nástroji řízení a nástroji napomáhajícímu k budování celistvého pracovníka/manažera, který je ovšem schopen akceptovat týmovou práci a vizi a prospěch společnosti.
Detail předmětu

Povinně volitelné předměty programu 1

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AM501025
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3
KÓD
Název předmětu
M240019
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Studenti se seznámí s principy mobilních analytických metod a jejich použitím pro analýzy vzorků v terénu. Naučí se volit vhodnou analytickou metodu pro konkrétní typy vzorků, naučí se principy správného odběru a úpravy vzorku pro in-situ analýzu v terénu. Rovněž studenti získají praktické dovednosti s prováděním terénních analýz a budou seznámeni se základy bezpečnosti při práci s mobilními analytickými přístroji.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M501059
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Kurz přináší základní orientaci v systému veřejné správy v České republice. Cílem je dát posluchačům celkový přehled o organizaci a činnosti veřejné správy. Nosnou část kurzu tvoří obecní a krajské zřízení zejména v jejich úpravě podle zákonů o obcích a o krajích. Kromě toho kurz přinese základy studia regionálního rozvoje. Na konci kurzu budou studenti umět principy a fungování veřejné moci, základy právního státu a principy a fungování ústavních a samosprávných institucí včetně legislativního procesu. Zároveň se budou orientovat v problematice regionálního rozvoje.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M216004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na pochopení technologických a chemickoinženýrských nástrojů aplikovaných v oboru technologie ochrany ovzduší. Jedná se o pochopení technologických schémat a v nich o aplikaci příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů. Jsou porovnávány různé environmentální technologie jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska ekonomické - investiční a provozní náročnosti.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M217025
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je primárně určen pro studenty programů zaměřených na environmentální inženýrství a průmyslovou ekologii. Studentům poskytuje přehled principů čištění odpadních vod. V přednáškách jsou popsány hlavní fyzikálně chemické a biologické metody čištění městských a průmyslových odpadních vod.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240004
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět se zabývá všemi aspekty odpadového hospodářství - předcházení vzniku odpadů, jejich úpravou pro vhodnou recyklaci, materiálovým (biologické procesy, fyzikální a chemické procesy) využitím, termickým využitím a konečným odstraněním odpadů skládkováním a rovněž také právními úpravami odpadového hospodářství České republiky a Evropské Unie. Porovnává přednosti a nevýhody jednotlivých technologií nakládání s odpady z hlediska ekonomického i ochrany životního prostředí. Zaměřuje se na veškeré odpady vzniklé lidskou činností - komunální, průmyslové, zemědělské, stavební a demoliční a odpady z energetiky, se zvláštní pozorností na odpady nebezpečné. Významná pozornost je věnována předcházení a omezení vzniku odpadů zaváděním a využíváním progresivních opatření jako je čistší produkce, systémy environmentálního managementu,integrovaná prevence a hodnocení vlivů odpadů a způsobů jejich zpracování na životní prostředí.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M241002
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/8
KZ
7
V rámci předmětu Laboratoř produktové ekologie si studenti osvojí kompetence nutné pro posuzování životního cyklu produktu. Jednotlivé úlohy Laboratoře přibližují čtyři fáze LCA studie: definice cílů a rozsahu, inventarizační analýzu, posuzování dopadů a interpretace výsledků. Kompetence osvojené během jednotlivých úloh studenti využijí při průběžné přípravě projektu zaměřeného vytvoření ecodesignu vybraného výrobku. Výsledky posuzování životního cyklu vybraného výrobku budou průběžně prezentovány a závěrečným klasifikovaným výstupem bude prezentace ecodesignu produktu formou posteru.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M241003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět Management udržitelnosti je zaměřen na témata udržitelnosti, která se stávají základním pilířem podnikání i státní správy, a to především v akcentu na surovinovou a energetickou bezpečnost. V současné době je udržitelný rozvoj základním principem a prioritním cílem politik Evropské Unie. Znalost managementu udržitelnosti se stává nedílnou součástí úspěšných business modelů a to i v technologické a výrobní sféře. Předmět Management udržitelnosti integruje udržitelné principy podnikání v řadě aspektů, z nichž jsou na prvním místě chápány otázky surovinové a energetické, environmentální aspekty a technologické požadavky udržitelnosti a některá další témata, bez kterých nelze udržitelnost realizovat v praxi: ekonomické, sociální, a etická. V tomto předmětu budou posluchači seznámeni s východisky a cíli udržitelného rozvoje s důrazem na technologie, suroviny, energetiku a dále s implementací strategie udržitelného rozvoje. Udržitelnost s ohledem na suroviny, energetiku, environmentální aspekty a další položky bude představena jak na korporátní tak i produktové úrovni.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M501055
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Marketing a Public Relations jsou úzce propojené disciplíny. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že marketing se zaměřuje na prodej nebo propagaci produktu nebo služby, zatímco PR se zabývá udržováním pozitivní pověsti společnosti, organizace nebo osoby. V rámci tohoto kurzu budou studenti seznámeni s marketingovými nástroji a technikami v kombinaci s aspekty strategického marketingu, jako je chování kupujících, marketing mezinárodního obchodu, marketing a správa služeb a marketing sociálních médií. Kurz bude také zaměřen na poznání fungování hromadných sdělovacích prostředků, marketingu a public relations. Koncipován je tak, aby vám pomohl stát se vysoce efektivním manažerem a kreativním myslitelem, získáte koncepční, analytické, přístupy k řešení problémů v oblasti marketingu a PR, potřebné pro sebevědomé fungování v dynamickém prostředí. Naučíte se také psát tiskové zprávy, distribuovat je a rozvíjet trvalé a produktivní pracovní vztahy s novináři a redaktory. Poslední část kurzu bude o porozumění základům lobbyingu.
Detail předmětu

Povinně volitelné předměty programu 2

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AM501052
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
KÓD
Název předmětu
AM501057
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/1/0
Z+Zk
3
Interdisciplinárně a holisticky navržený kurz je zaměřen na popis formování fyzického i nefyzického sdíleného veřejného prostoru s cílem zvyšování úrovně jeho ekonomické, sociální a environmentální udržitelnosti. Integruje přístupy na bázi urban designu i komunikace, popisuje participační a komunikační metody, reflektuje aktuální přístupy k plánování a řízení sídel, které živý a udržitelný veřejný prostor akcentují jako klíčový městotvorný prvek a indikátor trvale udržitelného rozvoje. Kurz se zabývá jak veřejným prostorem fyzickým, tak v nejširším slova smyslu politickým, především komunikací ve veřejném sektoru a participací. Seznamuje se znalostním rámcem agend veřejné správy, které kvalitu a udržitelnost sdíleného veřejného prostoru determinují a popisuje související oborové a sektorové přesahy. Využívá k tomu metodické báze veřejných politik a strategií a ilustrativních případových studií.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M501056
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/1/0
Z+Zk
3
Studenti se seznámí s metodologií pro řešení problémů pomocí modelů systémové dynamiky. Prezentované dynamické modely jim umožní pochopit chování komplexních systémů. Znalosti a dovednosti si procvičí při řešení konkrétních problémových situací uvedených pomocí her.
Detail předmětu

2.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M218013
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
V důsledku Pařížské klimatické dohody (COP 21) bude celosvětově kladen důraz na zamezení emisí skleníkových plynů, především oxidu uhličitého (CO2) ve snaze omezit globální oteplování pod úroveň 2 °C v porovnání s předindustriální dobou. Současné energetické zdroje emitující CO2 budou muset být částečně nahrazeny zdroji udržitelnými a částečně budou dovybaveny technologiemi, které jsou schopné CO2 zachytit. Tento předmět studenty důvěrně seznámí s dostupnými i nadějnými technologiemi udržitelné energetiky (energie z biomasy, vodní, geotermální, solární a větrná energie) ale také s dostupnými technologiemi záchytu CO2 z klasických zdrojů, včetně jeho přepravy, možností uskladnění nebo využití. Významným zdrojem elektřiny bez emisí CO2 je a velmi pravděpodobně i bude jaderná energetika a v rámci masivního nasazení intermitentních obnovitelných zdrojů sehrají klíčovou roli tzv. chytré sítě a technologie ukládání energie.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na seznámení s povinnostmi firem v oblasti podnikové ekologie a jejich praktické plnění. Přednášky jsou členěny dle jednotlivých oborů (ochrana ovzduší, vodní hospodářství, nakládání s odpady a obaly, chemické látky a prevence závažných havárií, posuzování vlivů na životní prostředí, hygiena práce atd.). V rámci předmětu je představena legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi a registr právních požadavků. V rámci každého oboru jsou probrány povinnosti vyplývající z dané legislativy, ukázky vedení povinných provozních záznamů a hlášení. Součástí předmětu je též představení ekonomických nástrojů používaných v oblasti ochrany životního prostředí a problematiky konceptu udržitelného rozvoje.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240017
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět osvětluje cíle a nástroje týkající se oběhového hospodářství, ve kterém je hodnota výrobků, materiálů a zdrojů v hospodářství zachována co nejdéle a ve kterém je minimalizován vznik odpadů. Dále je kladen důraz na koncepční prvky uplatňované v odpadovém hospodářství, které mohou podporovat přechod k oběhovému hospodářství (zejména plány odpadového hospodářství a programy předcházení vzniku odpadů). Předmět se zaměřuje na oblasti jako jsou komunální odpady (vč. tříděných složek – papír, plast, nápojové kartony, kovy, sklo), odpady spadající do režimu zpětného odběru, nebezpečné odpady, potravinový odpad, stavebnictví apod. a to z pohledu celého životního cyklu, největší důraz je přitom kladen na fázi ukončení životnosti výrobku, do které spadá zejména systém sběru a shromáždění.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M240023
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Vodní stopa (WF – Water Footprint) se zabývá dopady spojenými s přímým i nepřímým užíváním vody v celém životním cyklu posuzovaného systému. Zahrnuje dva metodické přístupy – bilanční a dopadový. Bilanční přístup se zabývá hodnocením množství přímo i nepřímo spotřebované vody k produkci nějakého výrobku, zajištění služby nebo procesu, či přímo i nepřímou spotřebou vody v definovaném subjektu (organizaci, území apod.). Dopadový přístup se zabývá hodnocením dopadů spojených s užíváním vody na principech hodnocení životního cyklu (LCA). Vodní stopa (bilanční i dopadová) je tak jedním z nástrojů pro posouzení udržitelnosti využívání vodních zdrojů a poskytuje podklady pro decizní sféru jak na úrovní orgánů veřejné správy, tak na úrovni jednotlivých institucí. Uživateli výstupů posuzování pomocí vodní stopy jsou jak vodohospodáři, tak environmentální a CSR specialisté.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M241004
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/6
KZ
6
V rámci Laboratorního projektu oboru Udržitelnost a oběhové hospodářství se studenti seznámí s praktickými aplikacemi environmentálního hodnocení velkých technologických celků získaných v rámci studia na VŠCHT (se zaměřením na technologie udržitelné energetiky, systémů úprav a čištění vod, ochrany ovzduší, zpracování odpadů, zelené chemie a dekontaminace. Studenti si následně zvolí projekt z vypsaných témat prací na Ústavu udržitelnosti a projektové ekologie, či si po dohodě s vyučujícími předmětu přinesou vlastní téma se zaměřením na jejich výzkumné aktivity či DP/BP. Student na zvolené téma vypracuje projekt, který v prvním stupni ohodnotí vedoucí práce a poté projekt musí obhájit před komisí složenou z mentorů a vyučujících předmětu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M501003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6

Povinně volitelné předměty programu 3

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
AM501058
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/1/0
Z+Zk
3
Kurz je zaměřen na popis rozhodování ve veřejných funkcích, dobrou správu, plánování, módy rozhodování – v klidu a krizi. Diskutována jsou specifika českého systému rozhodovacích mechanismů a mantinelů rozhodování ve veřejné správě, v malých a velkých městech. Cvičení jsou koncipována jako diskuzní semináře či samostatné nebo skupinové práce studentů orientované na praktické úkoly z praxe.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M501021
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Kurz je zaměřen na popis souvislostí a vztahů mezi vývojem různých druhů systémů: fyzikálních, chemických, biologických a sociálních (ekonomických, geografických a dalších). Využívá moderních znalostí Obecné teorie systémů a Nového druhu vědy (o komplexitě), a také výsledků základního výzkumu v oblastí vývoje a napětí mezi chaosem a řádem, i aplikovaného výzkumu v oblasti řízení a plánování komplexních a společenských systémů (lidí, firem, organizací, měst). Diskutovány v rámci předmětu jsou druhy a aspekty různých systémů, asymetrická statistická distribuce, procesy evoluce, vč. naší lidské schopnosti akce. Speciální pozornost je věnována procesu rozhodování lidí, měst a společenských systémů, identifikace řídících vrstev a jejich funkce, principy pozitivních a negativních zpětných vazeb. Cvičení je koncipováno buď jako diskuzní semináře nebo jako samostatné či skupinové práce studentů nad jednotlivými tématy.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M251050
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/30
Z
30