Studijní plán N304A

Studijní plán - Biotechnologie léčiv (N304A)

1.ročník

Zimní semestr
Společné předměty

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M111013
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
5
V předmětu Farmakologie jsou vyučovány základy farmakodynamiky (jako např. interakce léčiv s receptorem, hlavní místa působení léčiv na molekulární úrovni), základy farmakokinetiky (např. biologický poločas eliminace a jeho klinický význam). Probírají se skupinové charakteristiky farmak podle anatomických systémů a jejich onemocnění, včetně nežádoucích účinků, interakce léčiv, apod.
Detail předmětu

Specializace: Biotechnologie léčiv

Povinné předměty specializace

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M319001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je věnován studiu buněčných procesů na molekulární úrovni a je koncipován tak, aby absolventi obdrželi základní znalosti pro pochopení komplexního fungování eukaryotických buněk v mnohobuněčných organismech.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na pochopení a kvantitativní popis biologických procesů v souvislosti s jejich prováděním za definovaných podmínek umožňujícím dosažení opakovatelnosti výsledků. Základem jsou principy kinetiky, bilancování a měření a regulace biologických procesů včetně navrhování částí zařízení.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět "Separace v biotechnologiích" rozšiřuje znalosti studentů NMP orientovaného na biotechnologie směrem k inženýrským aspektům biotechnologických procesů. Studenti se seznámí se separačními procesy jako jednotkovými operacemi, jejich principy, rolí a zařazením v biotechnologiích.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319019
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/10
KZ
7
Předmět je experimentálního charakteru, v rámci kterého studenti nejprve vypracují krátkou rešerši na zadané téma z oblasti biotechnologie léčiv. Dále se seznámí s laboratorní, případně výpočetní metodikou související se zadaným tématem, připraví systematický plán práce a provedou podle něj experimentální práci. V průběhu práce si osvojí základní metodiky získávání a zpracování experimentálních dat, naučí se je vyhodnotit a srovnat s publikovanou literaturou.
Detail předmětu

Specializace: Biotechnologie léčiv

Povinně volitelný předmět specializace 1, 2

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M342004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět seznamuje se základními a strukturně odvozenými skupinami přírodních látek, jejich vlastnostmi, reakcemi, výskytem a funkcí v přírodě včetně živých organismů. Vysvětluje též základní pojmy související se strukturou molekul, jejich stereochemií a chiralitou a to včetně vztahu mezi strukturou látky a její biologickou aktivitou. Předmět se věnuje též biosyntéze důležitých typů přírodních látek a enzymovým i biomimetickým reakcím.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na vybrané technologické postupy z pohledu výběru z alternativních metod a možností, jak ovlivnit účinnost a kapacitu těchto operací. Akcentuje uživatelský pohled na jednotkové technologické operace.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342018
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na získání znalostí ve způsobech presentace vlastních výsledků a vystupování na veřejnosti na úrovni odpovídající absolventu magisterského studia. Součástí výuky jsou praktická procvičování přednášených témat.
Detail předmětu
Letní semestr
Společné předměty

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M352001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
3
Odborná praxe zahrnuje celkem čtyři týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní a výzkumné praxi. Student absolvuje v celkovém souhrnu minimálně tří týdny praktické výchovy ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné nebo zkušební instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření. Součástí předmětu je rovněž exkurze v celkovém souhrnu jednoho týdne, která v širší míře doplňuje praktickou výchovu s cílem získání všeobecného přehledu o výrobní, obchodní, vývojové a výzkumné praxi.
Detail předmětu

Specializace: Biotechnologie léčiv

Povinné předměty specializace

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M110001
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět poskytuje studentům v návaznosti na předmět Základy farmakochemie a Výzkum a vývoj léčiv podrobnější poznatky o nejdůležitějších terapeutických skupinách léčiv z hlediska jejich objevení, vývoje a životního cyklu. Nejde o komplexní pohled na problematiku, ale spíše o případové studie dokreslující skutečný vývoj v oboru. Základní členění je shodné s členěním použitým v předmětu Základy farmakochemie; po úvodu do jednotlivých základních skupin (Léčba bolesti; Léčiva centrálního nervového systému; Léčiva vegetativního nervového systému; Antihistaminika a antialergika; Léčiva oběhového systému; Léčiva trávicího traktu; Látky používané v terapii infekčních onemocnění; Cytostatika) jsou formou případových studií podrobně probírány některé podskupiny důležité jak z hlediska terapeutického, tak komerčního. Důraz je kladen na skloubení znalostí z chemie, farmakochemie a farmakologie.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319002
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Řada sekundárních metabolitů patří mezi významné biotechnologické produkty využívané v medicíně, chemickém a potravinářském průmysu a v řadě dalších oblastí lidské činnosti. Metabolické dráhy pro syntézu těchto sloučenin sice vycházejí z metabolitů obecného (primárního) metabolismu, nicméně se jedná o dráhy, kterými disponují pouze určité skupiny organismů a které podléhají samostatným regulačním mechanismům. V rámci přednášek jsou vysvětleny obecné vztahy mezi primárním a sekundárním metabolismem a evoluce metabolických drah sekundárního metabolism. Po uvedení celkového přehledu jednotlivých skupin sekundárních metabolitů je věnována bližší pozornost mikrobním a rostlinným látkám jako jsou antibiotika, kancerostatika, alkaloidy, terpenické oleje ad. Podrobně jsou probírány jejich biosyntetické dráhy, fyzikálněchemické vlastnosti, biologická aktivita, mechanismy interakcí s jinými organismy a rezistence organismů vůči jejich působení. Součástí semináře je vypracování samostatné práce věnované vybrané skupině sekundárních metabolitů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319005
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
4
Předmět je zaměřen na pochopení biologických procesů a jejich aplikací v jednotkových operacích biotechnologických výrob. Základem je kvantitativní popis tvorby, konservace a transformace energie v buňkách v průběhu růstu buněk a tvorby produktu. V návaznosti na znalosti z Bioinženýrství I pak předmět rozvíjí hlubší porozumění souvislostí mezi jednotlivými procesy spolu se schopností volby vhodných typů zařízení a jejich sestavení do výrobní linky.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319016
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Mikroorganismy (prokaryota a jednobuněčná eukaryota) disponují vlastnostmi, pro které jsou využívány v biotechnologiích. Předmět je zaměřen na konkrétní taxony, jejichž společným znakem je žádaná biochemická aktivita (biosyntetická, biodegradační) uplatňující se v širokém spektru fyzikálně chemických podmínek. Pozornost je věnována mikrobiologické, biochemické, a genetické charakteristice mikroorganismů, jejichž obrovská diverzita představuje zároveň široké spektrum nových metabolických drah.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319020
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/10
KZ
7
Předmět je experimentálního charakteru, v rámci kterého studenti pokračují v experimentální práci zahájené v rámci předmětu Laboratoř biotechnologie léčiv I. Prohloubí své teoretické znalosti vymezené oblasti, případně si osvojí další metodiky související se zadaným tématem. Pokračují v systematické experimentální práci. V průběhu práce si prohloubí znalosti metodik pro získávání a zpracování experimentálních dat, naučí se je vhodnými způsoby vyhodnotit, srovnat s publikovanou literaturou a vypracovat výzkumnou zprávu se strukturou vědeckých článků.
Detail předmětu

Specializace: Biotechnologie léčiv

Povinně volitelný předmět specializace 3

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M320030
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je seznámit studenty s organizací preklinického výzkumu, klinických studií (designem, zaslepením, analýzou, reportováním, legislativou a etikou) a s novými terapeutickými trendy, které nejsou popsány v jiných předmětech. Těmito trendy jsou genové a buněčné terapie a nové postupy v regenerativní a transplantační medicíně. Předmět bude zahrnovat zvané přednášky expertů ze společností, zabývajících se klinickými testy.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342001
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
4
Předmět seznamuje se základními strukturními skupinami biologicky aktivních přírodních látek a jejich reprezentativními zdroji, zejména v rostlinné říši, diskutovány jsou i vybrané farmakologicky významné produkty hub a mikroorganismů. Vedle farmakologických aktivit jsou probrány i vybrané skupiny senzoricky aktivních látek (necukerná přírodní sladidla, hořké látky, olfaktoricky aktivní látky). Pro vybrané aktivity je uveden molekulový a buněčný princip aktivity a diskutován vztah mezi strukturou a aktivitou.
Detail předmětu

2.ročník

Zimní semestr
Společné předměty

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M320021
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět bioléčiva je věnován základnímu seznámení studentů s tímto dynamicky se rozvíjejícím oborem farmaceutického průmyslu. Studenti se seznámí ve zkrácené formě s hlavními léčivy vyráběnými klasickými biotechnologickými procesy (antibiotika, alkaloidy apod.) a poté s léčivy, které jsou připravovány rekombinantními technologiemi. V obecné části je pozornost věnována především odlišnosti výrob malých molekul a proteinů, poté se probírají jednotlivé typy léčiv, jejich indikace a funkce v organismu a v patologii.
Detail předmětu

Specializace: Biotechnologie léčiv

Povinné předměty specializace

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M111014
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Z+Zk
5
Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob je zaměřeno na pochopení jednotkových operací používaných ve farmaceutickém průmyslu, při syntéza API i při výrobě lékových forem. Základem jsou operace, nebo jejich aspekty, které nejsou součástí základních kursů chemického inženýrství. Porozumění jednotkovým operacím a principům procesů je prohloubeno zařazením bloku věnovaného vlastnostem partikulárních pevných látek, které je nutné, vzhledem k jejich mohutnému vlivu na celou výrobu a návrh lékových forem. Kurs je doplněn rovněž o úvod do řízení technologických procesů a bezpečnost jejich provozu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319017
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Chemický a farmaceutický průmysl využívá ve stále větším rozsahu biotechnologické procesy pro získávání nových sloučenin, případně pro snižování nákladů a ekologické zátěže při výrobě stávajících sloučenin. Úvodní přednášky poskytnou detailní informace o současném rozsahu implementace biotechnologických procesů v uvedených průmyslových odvětvích. Dále jsou vysvětlovány metody přípravy klíčového prvku biotechnologie - biologického činitele se schopností vysoké produkce požadované látky a následně jsou probrány specifické znaky jednotkových operací up-stream a down-stream procesů pro různé typy biotechnologií. Podrobně jsou probírány jednotlivé typy procesů na příkladech konkrétních látek využívaných v chemickém a zejména farmaceutickém průmyslu. Zvláštní pozornost je věnována bitransformačním procesům. Součástí seminářů je samostatná práce jejímž výstupem je návrh biotechnologického procesu pro výrobu konkrétní vybrané látky.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319021
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/12
KZ
8
Laboratorní předmět představuje pokračování experimentální práce vykonané v rámci předmětu Laboratoř biotechnologie léčiv II. Studenti v rámci předmětu rozpracují do detailů rešerši na dané téma. Podle potřeby rozšíří metodické přístupy související se zadaným tématem. Pokračují v samostatné a systematické experimentální práci. V průběhu práce si prohloubí znalosti statistických metod pro zpracování experimentálních dat, naučí se je vhodnými způsoby vyhodnotit, srovnat s publikovanou literaturou a vypracovat výzkumnou zprávu se strukturou vědeckých článků.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319023
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/5/0
KZ
3
Předmět je zaměřen na vypracování podrobné odborné rešerše na téma, jež obvykle souvisí s tématem diplomové práce studenta. V rámci předmětu studenti prohloubí své znalosti v oblasti využití primárních i sekundárních literárních zdrojů. Naučí se informace z těchto zdrojů samostatně zpracovávat, strukturovat do vhodných kapitol a hodnotit v širších souvislostech. Při zpracování rešerše dodrží všechny formální požadavky na strukturu textu, obrázkové přílohy a citace literárních zdrojů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320017
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na pochopení principů manipulací s nukleovými kyselinami a jejich analýzy. Zahrnuje informace o způsobech vnášení genů do různých typů buněk, zjišťování genové exprese, izolace a analýzy produktů exprese. Cílem je podat ucelenou informaci o pestré škále technik genového inženýrství pro orientaci při výběru optimálních metod pro konkrétní aplikaci. Proto jsou zde zahrnuty jak základní metody izolace a modifikace nukleových kyselin, tak speciální aplikace, jako modifikace genů pro identifikaci, či purifikaci genového produktu, studium interakcí proteinů a nukleových kyselin, či genové terapie.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M402025
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Řada nanotechnologických postupů je využívána již současným farmaceutickým průmyslem, další techniky vývoje léčiv se vyvíjí. Přednášky budou věnovány základním aspektům nanoobjektů, nanotechnologicím uplatňovaným k přípravě moderních používaných formulací léčiv i výzkumu v této oblasti.
Detail předmětu
Letní semestr
Společné předměty

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M963001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/30
Z
30
Cílem diplomové práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné, převážně cizojazyčné literatury , při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu diplomové práce, a části praktické. Praktická část má experimentální nebo výpočetní charakter a vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu a poznatků získaných v literární části k tomu, aby byly získány původní výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Detail předmětu