Studijní plán N304B

Studijní plán - Chemie přírodních látek (N304B)

1.ročník

Zimní semestr
Společné předměty

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M111013
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
5
V předmětu Farmakologie jsou vyučovány základy farmakodynamiky (jako např. interakce léčiv s receptorem, hlavní místa působení léčiv na molekulární úrovni), základy farmakokinetiky (např. biologický poločas eliminace a jeho klinický význam). Probírají se skupinové charakteristiky farmak podle anatomických systémů a jejich onemocnění, včetně nežádoucích účinků, interakce léčiv, apod.
Detail předmětu

Specializace: Chemie přírodních látek

Povinné předměty specializace

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M342004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět seznamuje se základními a strukturně odvozenými skupinami přírodních látek, jejich vlastnostmi, reakcemi, výskytem a funkcí v přírodě včetně živých organismů. Vysvětluje též základní pojmy související se strukturou molekul, jejich stereochemií a chiralitou a to včetně vztahu mezi strukturou látky a její biologickou aktivitou. Předmět se věnuje též biosyntéze důležitých typů přírodních látek a enzymovým i biomimetickým reakcím.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na vybrané technologické postupy z pohledu výběru z alternativních metod a možností, jak ovlivnit účinnost a kapacitu těchto operací. Akcentuje uživatelský pohled na jednotkové technologické operace.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na pochopení fyzikálních, chemických a biologických vlastností sacharidů jako skupiny organických sloučenin významných pro živé organismy. Součástí předmětu je i přehled základních transformací monosacharidů na jejich nejdůležitější deriváty. Je uváděn přehled oligo- a polysacharidů spolu s jejich výskytem v přírodě a potenciálním využitím jako nových surovin pro farmaceutický a potravinářský průmysl.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342019
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/3/0
KZ
2
Předmět v úvodu seznamuje s pokročilými funkcemi v programech MS Word, MS Excel a EndNote při vytváření dlouhých odborných dokumentů, při zpracování rozsáhlých tabulkových dat a optimalizacích a při práci s bibliografickými citacemi a zpracování rešerší. Především však seznamuje se základy molekulárního modelování, konstrukcí a úpravou 3D struktury molekul a výpočty a zobrazením nejrůznějších molekulových vlastností. V rámci samostatného projektu studenti zpracovávají a odevzdávají literární rešerši na téma zadané školitelem DP.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342021
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/6
KZ
4
Cílem tohoto předmětu je naučit studenty pracovat s malými množstvími organických látek, tedy s principy kvalifikované syntézy. Experimentální úlohy jsou koncipovány tak, aby student získal zkušenosti s izolací a separací biologicky aktivních látek z přírodních zdrojů v množství dostatečném pro jejich identifikaci.
Detail předmětu

Specializace: Chemie přírodních látek

Povinně volitelný předmět specializace 1, 2

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M110003
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/2/0
Z+Zk
7
Transformace funkčních skupin patří mezi základní operace orgaqnické syntézy. Systematicky jsou probírány moderní metody redukce a oxidace organických látek, zavedení halogenů, dusíkatých a sirných skupin, aplikace alkylačních a acylačních reakcí, využití organokovových sloučenin a diazoniových solí, tvorba sloučenin s násobnými vazbami. Závěrečná kapitola o chránicích skupinách vysvětluje způsoby selektivní blokády funkčních skupin a jejich využití ve složitějších syntézách. Předpokladem pro absolvování je dobrá znalost organické chemie.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M110007
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/2/0
Z+Zk
4
Předmět je určen zejména pro studenty s nulovými znalostmi výpočetní chemie, orientovaných na anorganickou, organickou a makromolekulární chemii. Je orientován zejména na praktické využití výpočetních programů Gaussian a Firefly. Zvláštní pozornost je věnována vizualizaci výsledků výpočtů, jako jsou optimalizovaná geometrie, infračervená a NMR spektra, elektrostatický potenciál a reakční mechanismy, pomocí jak komerčních (GaussView), tak volně dostupných (Molekel, WxMacMolPlt, ArgusLab apod.) programů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je věnován studiu buněčných procesů na molekulární úrovni a je koncipován tak, aby absolventi obdrželi základní znalosti pro pochopení komplexního fungování eukaryotických buněk v mnohobuněčných organismech.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342018
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na získání znalostí ve způsobech presentace vlastních výsledků a vystupování na veřejnosti na úrovni odpovídající absolventu magisterského studia. Součástí výuky jsou praktická procvičování přednášených témat.
Detail předmětu
Letní semestr
Společné předměty

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M352001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
3
Odborná praxe zahrnuje celkem čtyři týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní a výzkumné praxi. Student absolvuje v celkovém souhrnu minimálně tří týdny praktické výchovy ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné nebo zkušební instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření. Součástí předmětu je rovněž exkurze v celkovém souhrnu jednoho týdne, která v širší míře doplňuje praktickou výchovu s cílem získání všeobecného přehledu o výrobní, obchodní, vývojové a výzkumné praxi.
Detail předmětu

Specializace: Chemie přírodních látek

Povinné předměty specializace

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M342001
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
4
Předmět seznamuje se základními strukturními skupinami biologicky aktivních přírodních látek a jejich reprezentativními zdroji, zejména v rostlinné říši, diskutovány jsou i vybrané farmakologicky významné produkty hub a mikroorganismů. Vedle farmakologických aktivit jsou probrány i vybrané skupiny senzoricky aktivních látek (necukerná přírodní sladidla, hořké látky, olfaktoricky aktivní látky). Pro vybrané aktivity je uveden molekulový a buněčný princip aktivity a diskutován vztah mezi strukturou a aktivitou.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342002
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na pochopení základních principů a mechanismů v moderní organické chemii. Pozornost je především věnována struktuře organických sloučenin a jejich reaktivitě, což je předpokladem pro širší pochopení organické chemie.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342008
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
KZ
3
Výuka předmětu si klade za cíl seznámit studenty se základy spektroskopie Nukleární magnetické resonance. Kurz je koncipován pro běžné uživatele tak, aby byli schopni využít tuto metodu pro řešení vlastních projektů, t.j. např. zvolit vhodný NMR experiment, nastavit parametry pro jeho změření, zpracovat jej a v neposlední řadě interpretovat výsledky. První část kurzu je věnována fyzikálním základům metody, druhá část je seminářem, kde se studenti seznámí s běžnými NMR spektry a naučí se je interpretovat. Poslední částí kurzu jsou přednášky věnované různým aplikacím NMR spektroskopie. Nezbytnou podmínkou absolvování kurzu je vypracování vlastního projektu a prezentace výsledků.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342015
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/10
KZ
7
Tento předmět představuje zahájení experimentální práce s ohledem na vybrané téma diplomové práce. Studenti navazují na výsledky rešerše připravené v rámci předmětu Odborný projekt a věnují se syntéze výchozích látek pro další práci, seznamují se s analytickými přístroji na ústavu a technikou kvalifikované organické syntézy. Podle průběžně dosahovaných výsledků doplňují literární rešerši a rozšiřují metodické postupy.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342020
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/5/0
KZ
3
V rámci předmětu studenti provedou rešerši na téma, které jim zadá vedoucí diplomové práce a které bude mít přímou návaznost na teoretickou část diplomové práce. Výsledky rešerše zpracují do podoby přehledového článku. Zároveň k tématu připraví i ústní prezentaci s grafickým doprovodem a práci obhájí před pedagogy ústavu.
Detail předmětu

Specializace: Chemie přírodních látek

Povinně volitelný předmět specializace 3, 4

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M110001
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět poskytuje studentům v návaznosti na předmět Základy farmakochemie a Výzkum a vývoj léčiv podrobnější poznatky o nejdůležitějších terapeutických skupinách léčiv z hlediska jejich objevení, vývoje a životního cyklu. Nejde o komplexní pohled na problematiku, ale spíše o případové studie dokreslující skutečný vývoj v oboru. Základní členění je shodné s členěním použitým v předmětu Základy farmakochemie; po úvodu do jednotlivých základních skupin (Léčba bolesti; Léčiva centrálního nervového systému; Léčiva vegetativního nervového systému; Antihistaminika a antialergika; Léčiva oběhového systému; Léčiva trávicího traktu; Látky používané v terapii infekčních onemocnění; Cytostatika) jsou formou případových studií podrobně probírány některé podskupiny důležité jak z hlediska terapeutického, tak komerčního. Důraz je kladen na skloubení znalostí z chemie, farmakochemie a farmakologie.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319002
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Řada sekundárních metabolitů patří mezi významné biotechnologické produkty využívané v medicíně, chemickém a potravinářském průmysu a v řadě dalších oblastí lidské činnosti. Metabolické dráhy pro syntézu těchto sloučenin sice vycházejí z metabolitů obecného (primárního) metabolismu, nicméně se jedná o dráhy, kterými disponují pouze určité skupiny organismů a které podléhají samostatným regulačním mechanismům. V rámci přednášek jsou vysvětleny obecné vztahy mezi primárním a sekundárním metabolismem a evoluce metabolických drah sekundárního metabolism. Po uvedení celkového přehledu jednotlivých skupin sekundárních metabolitů je věnována bližší pozornost mikrobním a rostlinným látkám jako jsou antibiotika, kancerostatika, alkaloidy, terpenické oleje ad. Podrobně jsou probírány jejich biosyntetické dráhy, fyzikálněchemické vlastnosti, biologická aktivita, mechanismy interakcí s jinými organismy a rezistence organismů vůči jejich působení. Součástí semináře je vypracování samostatné práce věnované vybrané skupině sekundárních metabolitů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na fyzikálně-chemické a analytické metody použitelné při studiu struktury a vlastností přírodních látek, jmenovitě IČ, UV/VIS, NMR spektrometrie, MS, chiroptické metody a difrakční analýza.
Detail předmětu

2.ročník

Zimní semestr
Společné předměty

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M320021
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět bioléčiva je věnován základnímu seznámení studentů s tímto dynamicky se rozvíjejícím oborem farmaceutického průmyslu. Studenti se seznámí ve zkrácené formě s hlavními léčivy vyráběnými klasickými biotechnologickými procesy (antibiotika, alkaloidy apod.) a poté s léčivy, které jsou připravovány rekombinantními technologiemi. V obecné části je pozornost věnována především odlišnosti výrob malých molekul a proteinů, poté se probírají jednotlivé typy léčiv, jejich indikace a funkce v organismu a v patologii.
Detail předmětu

Specializace: Chemie přírodních látek

Povinné předměty specializace

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M342007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na přípravu a použití sloučenin isotopicky značených jak stabilním tak radioaktivním isotopem v chemii, biologii a medicíně. Diskutovány budou speciální aspekty tohoto oboru (syntéza v měřítku ng až mg, nomenklatura, radiolýza, isotopový efekt a hygiena ionizujícího záření).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na přírodní látky a seznamuje studenty s jejich nejdůležitějšími představiteli a to z pohledu nejnovějších poznatků. Pro každou skupinu látek uvádí jejich výskyt v přírodním materiálu, biologické vlastnosti a podrobně diskutuje syntetické postupy vedoucí k jejich přípravě. Zabývá se též praktickým a průmyslovým využitím jednotlivých skupin přírodních látek.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342011
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na pochopení syntetických postupů, které umožňují kontrolovat stereoselektivitu chemických reakcí. Je zaměřen na základy organické stereochemie, analytických metod sloužících ke studiu chirálních sloučenin a nejběžnějších stereoselektivních organických reakcí.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342016
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/12
KZ
8
Předmět navazuje na Laboratoře Chemie přírodních látek I a studenti pokračují v experimentální práci pod individuálním vedením učitelů ústavu. Současně si prohlubují i teoretické znalosti ve vymezené oblasti a doplňují údaje z literárních zdrojů podle svých průběžných výsledků. V průběhu práce si prohloubí znalosti o metodách identifikace a ověřování čistoty organických látek.
Detail předmětu

Specializace: Chemie přírodních látek

Povinně volitelný předmět specializace 5, 6

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M110002
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Supramolekulární chemie je multidisciplinární obor, založený převážně na organické chemii, zabývající se studiem fungování nekovalentních interakcí a jejich využitím při návrhu a syntéze molekul s definovanými vlastnostmi a funkcemi. Doménou supramolekulární chemie je design receptorů pro selektivní komplexaci vybraných iontů či molekul („host-guest“ komplexy), tvorba definovaných shluků molekul (principy samoskladby„self-assembly“), molekulární rozpoznání, popř. syntéza a využití tzv. topologických izomerů (katenany, rotaxany, knotany). V rámci předmětu jsou představeny základy supramolekulární chemie a možnosti, které tento obor nabízí.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319017
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Chemický a farmaceutický průmysl využívá ve stále větším rozsahu biotechnologické procesy pro získávání nových sloučenin, případně pro snižování nákladů a ekologické zátěže při výrobě stávajících sloučenin. Úvodní přednášky poskytnou detailní informace o současném rozsahu implementace biotechnologických procesů v uvedených průmyslových odvětvích. Dále jsou vysvětlovány metody přípravy klíčového prvku biotechnologie - biologického činitele se schopností vysoké produkce požadované látky a následně jsou probrány specifické znaky jednotkových operací up-stream a down-stream procesů pro různé typy biotechnologií. Podrobně jsou probírány jednotlivé typy procesů na příkladech konkrétních látek využívaných v chemickém a zejména farmaceutickém průmyslu. Zvláštní pozornost je věnována bitransformačním procesům. Součástí seminářů je samostatná práce jejímž výstupem je návrh biotechnologického procesu pro výrobu konkrétní vybrané látky.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342012
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/3
KZ
2
Laboratoře seznamují se základními bezpečnostními opatřeními a praktickými návyky při práci v radiochemické laboratoři. Prakticky předvádí Geiger-Müllerovu trubici a v rámci jednotlivých úloh se studenti seznámí se stanovením poločasu rozpadu isotopů, scintilační metodou, metodou RIA nebo IRMA a aplikacemi v chromatografii HPLC, TLC. Zahrnuje též exkurzi na specializovaných pracovištích pro nukleární medicínu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M402010
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/0/0
Zk
2
V rámci předmětu se posluchači seznámí s principy hmotnostní spektrometrie, konstrukcí různých typů hmotnostních spektrometrů a tomu odpovídajícím charakterem získaných hmotnostních spekter. Budou seznámeni s principy fragmentace ionizovaných organických molekul a naučí se interpretovat především hmotnostní spektra získaná elektronovou ionizací. Seznámí se současnými spřaženými technikami GC-MS, LC-MS a MALDI-TOF využívanými především v biochemii, farmakologii a proteomice.
Detail předmětu
Letní semestr
Společné předměty

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M963001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/30
Z
30
Cílem diplomové práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné, převážně cizojazyčné literatury , při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu diplomové práce, a části praktické. Praktická část má experimentální nebo výpočetní charakter a vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu a poznatků získaných v literární části k tomu, aby byly získány původní výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Detail předmětu