Studijní plán N306

Studijní plán - Forenzní analýza (N306)

1.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M143002
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Přednášky rozšiřují znalosti získané v předmětu Aplikovaná statistika o praktické využití nejrozšířenějšího volně dostupného statistického softwaru R. R je moderní snadno rozšiřitelné prostředí pro analýzu dat nabízející celou řadu statistických technik a kvalitních grafických výstupů. Studenti se prakticky obeznámí s použitím systému R pro běžné statistické úkony, jako jsou např. exploratorní analýza dat, testování hypotéz, analýza rozptylu či regresní analýza.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M216002
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základy práva v ČR obecně, se zákonem o znalcích a prováděcí vyhlášce, s principy procesního práva trestního, správního a občanskoprávního s akcentem na postavení znalce v těchto procesech.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320008
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Cílem předmětu je osvojení základních patobiochemických procesů v lidském organismu. Předmět klade důraz na komplexní vysvětlení mechanismů rozvoje nemocí na úrovni tkání, buňky a též molekulární biologie. Studenti jsou také seznámeni s efektivní indikací a interpretací základních biochemických vyšetření. U onemocnění s vysokou frekvencí (civilizační choroby) jsou též prezentovány nejnovější poznatky z výzkumu a léčby.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320009
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/6
KZ
4
Předmět je zaměřen na osvojení si metod biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie a dalších oborů pro řešení diplomové práce a to přímo na pracovišti (laboratoř na VŠCHT nebo na partnerské instituci).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320017
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na pochopení principů manipulací s nukleovými kyselinami a jejich analýzy. Zahrnuje informace o způsobech vnášení genů do různých typů buněk, zjišťování genové exprese, izolace a analýzy produktů exprese. Cílem je podat ucelenou informaci o pestré škále technik genového inženýrství pro orientaci při výběru optimálních metod pro konkrétní aplikaci. Proto jsou zde zahrnuty jak základní metody izolace a modifikace nukleových kyselin, tak speciální aplikace, jako modifikace genů pro identifikaci, či purifikaci genového produktu, studium interakcí proteinů a nukleových kyselin, či genové terapie.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320055
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/5
KZ
3
KÓD
Název předmětu
M323017
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
4
Výuka předmětu je zaměřena na analytické postupy využívajících chromatografických a především hmotnostně-spektrometrických metod pro stanovení organických látek v komplexních matricích. Jedná se především o analýzy z oblasti kvality a bezpečnosti potravin a postupy používané ve forenzní chemii. Hlavní důraz v předmětu je kladen na zajištění kvality měřených dat a pravidla jejich interpretace. Prezentovány jsou následující tematické okruhy: (i) spojení chromatografických technik s hmotnostní spektrometrií; (ii) interpretace hmotnostních spekter; (iii) využití software pro identifikaci analytů a vyhodnocování dat; (iv) aplikace cíleného screeningu; (v) kvantifikační postupy a techniky; konfirmace výsledků; (vi) statistické metody pro zpracování dat (multivariační analýza).
Detail předmětu

Povinně volitelný předmět programu 1

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M106017
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
V předmětu studenti získají znalosti v oblasti analýzy kovových, skelných a keramických materiálů. Seznámí se s metodami chemické a strukturní analýzy materiálů, analýzy jejich mechanických vlastností, defektů, odhalování příčin poškození.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320023
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/3/0
KZ
3
Předmět Moderní instrumentální metody strukturní biologie si klade za cíl seznámit studenty se základy moderních instrumentálně analytických technik a jejich využítí v oborech jako např. biochemie, mikrobiologie, bioinženýrství... Výuka zahrnuje základy hmotnostní spektrometrie, spektroskopie nukleární magnetické resonance, rentgenové krystalografie, optické a elektronové mikroskopie a povrchové plasmonové rezonance. Úvodní blok přednášek je věnován metodám visualizace molekul, výpočetním metodám a práce s databázemi.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320032
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na souhrnný popis infekčních agens a jejich vlastností a na pochopení mechanismů účinku jak syntetických antimikrobiálních látek, tak přirozených obranných systémů makroorganismu. Pozornost je věnována zdrojům mikrobiální kontaminace farmaceutických výrob a způsobům eliminace mikroorganismů z farmaceutických produktů a výrobního prostředí.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323006
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/2/0
Z+Zk
4
Principy statistických metod využívaných v chemii, analýze potravin a dalších materiálů a senzorické analýze a jejich praktická realizace s využitím programů MS Excel a Statistica (aktuálních verzí). Práce s rozsáhlými datovými soubory (desetitisíce až statisíce hodnot)
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M143014
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/1/0
Z+Zk
3
Předmět je zaměřen na seznámení s forenzními databázemi, s důrazem na chemické, biochemické a materiálově zaměřené.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je získání poznatků o principech a možnostech stanovení důležitých diagnostických metabolitů v klinické biochemii včetně správnosti a kontroly kvality analytických metod. Navíc studenti získají znalosti o interpretaci důležitých klinicko-biochemických vyšetření.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je osvojení základních patobiochemických procesů v lidském organismu. Předmět klade důraz na komplexní vysvětlení mechanismů rozvoje nemocí na úrovni tkání, buňky a též molekulární biologie. Studenti jsou také seznámeni s účelnou indikací a interpretací základních biochemických vyšetření. U onemocnění s vysokou frekvencí (civilizační choroby) jsou též prezentovány nejnovější poznatky z výzkumu a léčby.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320013
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/8
KZ
5
Předmět je zaměřen na osvojení si metod biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie a dalších oborů pro řešení diplomové práce a to přímo na pracovišti (laboratoř na VŠCHT nebo na partnerské instituci).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323022
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/5
KZ
3
Předmět Laboratoře chromatografie a hmotnostní spektrometrie je určený studentům, kteří absolvovali předmět Interpretace chromatografických a hmotnostně-spektrometrických dat. Cílem předmětu je studenty prakticky seznámit s moderními technikami pro detekci látek s využitím různých instumentací, zpracováním naměřených dat a jejich interpretací, včetně statistického zpracování dat (multivariační analýzy). Laboratoře jsou koncipovány jako samostatná činnost studentů na zadaném tématu (projektu).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M352001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
3
Odborná praxe zahrnuje celkem čtyři týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní a výzkumné praxi. Student absolvuje v celkovém souhrnu minimálně tří týdny praktické výchovy ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné nebo zkušební instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření. Součástí předmětu je rovněž exkurze v celkovém souhrnu jednoho týdne, která v širší míře doplňuje praktickou výchovu s cílem získání všeobecného přehledu o výrobní, obchodní, vývojové a výzkumné praxi.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M402029
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Úvod do kriminalistické odorologie poskytuje základy znalostí o lidském pachu, o jeho genetickém podkladu, o jeho molekulovém složeni a o čichových schopnostech psů při kriminalistické identifikaci a detekci jiných pachů (výbušniny, drogy, atp.). Přednáška je doplněna i právními aspekty kriminalistické odorologie a příklady z kriminalistické praxe. Předmět poskytuje základní informace o využívání čichu psa lidmi. Dále je popsána anatomie a fyziologie čichu se zvláštním zřetelem ke psu domácímu. Zvláštní přednášky jsou věnovány lidskému pachu, kriminalistické odorologii, genetice čichu a centrálním olfaktorickým strukturám. Studenti jsou rovněž stručně informováni o metodách výcviku psů k pachovým pracím.
Detail předmětu

Povinně volitelný předmět programu 2, 3

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M319002
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Řada sekundárních metabolitů patří mezi významné biotechnologické produkty využívané v medicíně, chemickém a potravinářském průmysu a v řadě dalších oblastí lidské činnosti. Metabolické dráhy pro syntézu těchto sloučenin sice vycházejí z metabolitů obecného (primárního) metabolismu, nicméně se jedná o dráhy, kterými disponují pouze určité skupiny organismů a které podléhají samostatným regulačním mechanismům. V rámci přednášek jsou vysvětleny obecné vztahy mezi primárním a sekundárním metabolismem a evoluce metabolických drah sekundárního metabolism. Po uvedení celkového přehledu jednotlivých skupin sekundárních metabolitů je věnována bližší pozornost mikrobním a rostlinným látkám jako jsou antibiotika, kancerostatika, alkaloidy, terpenické oleje ad. Podrobně jsou probírány jejich biosyntetické dráhy, fyzikálněchemické vlastnosti, biologická aktivita, mechanismy interakcí s jinými organismy a rezistence organismů vůči jejich působení. Součástí semináře je vypracování samostatné práce věnované vybrané skupině sekundárních metabolitů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323020
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
V rámci předmětu se posluchači seznámí s různými scénáři falšování významných potravinových komodit, produktů a doplňků stravy; diskutována budou i potenciální zdravotní rizika pro konzumenty. Pozornost bude věnována též významu sledovatelnosti v řetězci zemědělská produkce - zpracování / výroba - transport / skladování - distribuce. Prezentovány budou jak klasické postupy průkazu falšování, tak i strategie autentikace založené na nejmodernějších laboratorních technikách. Součástí výuky budou studie dokumentující reálné příklady z praxe.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342001
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
4
Předmět seznamuje se základními strukturními skupinami biologicky aktivních přírodních látek a jejich reprezentativními zdroji, zejména v rostlinné říši, diskutovány jsou i vybrané farmakologicky významné produkty hub a mikroorganismů. Vedle farmakologických aktivit jsou probrány i vybrané skupiny senzoricky aktivních látek (necukerná přírodní sladidla, hořké látky, olfaktoricky aktivní látky). Pro vybrané aktivity je uveden molekulový a buněčný princip aktivity a diskutován vztah mezi strukturou a aktivitou.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342008
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
KZ
3
Výuka předmětu si klade za cíl seznámit studenty se základy spektroskopie Nukleární magnetické resonance. Kurz je koncipován pro běžné uživatele tak, aby byli schopni využít tuto metodu pro řešení vlastních projektů, t.j. např. zvolit vhodný NMR experiment, nastavit parametry pro jeho změření, zpracovat jej a v neposlední řadě interpretovat výsledky. První část kurzu je věnována fyzikálním základům metody, druhá část je seminářem, kde se studenti seznámí s běžnými NMR spektry a naučí se je interpretovat. Poslední částí kurzu jsou přednášky věnované různým aplikacím NMR spektroskopie. Nezbytnou podmínkou absolvování kurzu je vypracování vlastního projektu a prezentace výsledků.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M402009
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/0/0
Zk
2
Předmět je zaměřen na pochopení principů moderních operačních postupů a bioanalytických metod, které se využívají při analýze komplexních biologických vzorků, při stanovení jednotlivých analytů v biologické matrici. Základem je seznámení studenta s moderními instrumentálními analytickými metodami pro izolaci, identifikaci a stanovení biologicky významných látek.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M402027
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na pochopení principů moderních operačních postupů analýzy pří stanovení stopového a ultrastopového množství analytů v matrici. Základem je získání přehledu o technikách přípravy vzorku pro danou oblast, řešení problematiky homogenity vzorku a interferenčních jevů. Studenti se seznámí s instrumentálními metodami a klasickými testy pro stopovou analýzu, a také se statistickými metodami hodnocení vhodnými pro ultrastopovou analýzu.
Detail předmětu

2.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M320005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je seznámení s celkovou koncepcí laboratorních diagnostických vyšetření, a to zejména: a)s ukazateli kvality jednotlivých vyšetření i laboratoří jako celku (přednášky 1-4); b)s aplikací informatiky v moderní laboratorní praxi; c)s dalšími vyšetřovacími metodami, např. histologickými, molekulárně-genetickými, hematologickými atd.; s "klasickými" klinicko-biochemickými postupy se studenti podrobně seznámili v předcházejícím předmětu Stanovení analytů v medicíně.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320014
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/15
KZ
10
Předmět je zaměřen na osvojení si metod biochemie, mikrobiologie, molekulární biologie a dalších oborů pro řešení diplomové práce a to přímo na pracovišti (laboratoř na VŠCHT nebo na partnerské instituci).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320034
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Předmět uvádí studenty do problematiky forenzní analýzy DNA jako dominantní metody určení původu biologického materiálu; seznamuje je s biologickými principy, z nichž obor vychází, aplikačními okruhy oboru (kriminalistika, příbuzenské analýzy, identifikační analýzy, bioarcheologie, rekreační genetika), principy analýz od sběru biologického materiálu až po finální vyhodnocení; přináší dále přehled jiných než identifikačních analýz a zahrnuje též základy forenzní statistiky v oblasti genetické analýzy.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na přípravu a použití sloučenin isotopicky značených jak stabilním tak radioaktivním isotopem v chemii, biologii a medicíně. Diskutovány budou speciální aspekty tohoto oboru (syntéza v měřítku ng až mg, nomenklatura, radiolýza, isotopový efekt a hygiena ionizujícího záření).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M402030
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Cílem předmětu je zprostředkovat studentům základní znalosti a dovednosti, které jim na trhu práce umožní ucházet se o povolání kriminalistický technik (ohledávání místa činu a zajišťování kriminalistických stop), kriminalistický expert (laboratorní analýzy kriminalistických stop) u Policie České republiky, případně po absolvování dalšího navazujícího vzdělávání a získání praxe se ucházet o zapsání do seznamu soudních znalců v oboru kriminalistické chemie. Obecná část bude zaměřena na základy trestního práva hmotného a procesního v rozsahu nutném pro vhled do následujících témat, na genesi vědecké kriminalistiky a její aktuální postavení v rámci procesu dokazování v trestním řízení, na základy vědecké kriminalistiky (obory kriminalistické techniky, taktiky a metodiky), na činnost pracovišť kriminalistické techniky a expertíz Policie ČR, na základy soudně znalecké činnosti (připravován nový zákon o znalcích), na téma kriminalistické identifikace osob a věcí (těžiště v oboru chemie). Zvláštní část bude zaměřena na výuku oborů kriminalistické chemie, toxikologie, biologie, analýzu mikrostop, na odorologii, daktyloskopii, mechanoskopii společně s defektologií.
Detail předmětu

Povinně volitelný předmět programu 4, 5

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M107017
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Předmět seznamuje se základními spektroskopickými a mikroskopickými metodami používanými pro charakterizaci materiálů. Soustřeďuje se na vybudování vhodného modelu materiálů, fyzikální principy a provázanost metod s přístrojovou technikou.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323010
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
4
Předmět je zaměřen na principy a pokročilé aplikace moderních izolačních a separačních metod včetně vybraných způsobů detekce. Metody jsou probírány s ohledem na praktické aspekty a problémy, se kterými se lze běžně setkat. Rámec studovaných metod: izolační metody v plynné, kapalné, nadkritické a tuhé fázi; plynová a kapalinová chromatografie včetně konvečních detektorů; hmotnostní spektrometrie.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M402004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět shrnuje základní pojmy, vztahující se ke struktuře molekul a povrchové analýze. Postupně jsou probírány techniky povrchové analýzy, ať již prvkové, molekulové i morfologické, včetně mikroskopií blízkého pole. Dále pak je podán přehled o jednotlivých technikách strukturní analýzy a informacích, které o struktuře mohou poskytnout. Pozornost je věnována i aktuálním aplikacím jednotlivých technik. V řadě případů předmět navazuje na znalosti, které posluchači získali v základním kurzu Analytiká chemie I a II (absolvování těchto předmětů je doporučeno).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M402011
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/0/0
Zk
2
Předmět seznamuje s principy, technikami měření a interpretací dat ve vibrační spektroskopii. Důraz je kladen na prakticky užívané, moderní metody měření a interpretace spekter včetně řady praktických ukázek.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M963001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/30
Z
30
Cílem diplomové práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné, převážně cizojazyčné literatury , při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu diplomové práce, a části praktické. Praktická část má experimentální nebo výpočetní charakter a vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu a poznatků získaných v literární části k tomu, aby byly získány původní výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Detail předmětu