Studijní plán N307

Studijní plán - Chemie a analýza potravin a přírodních produktů (N307)

1.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M323001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět přináší komplexní souhrn informací o problematice chemické bezpečnosti potravin s akcentem na nové, aktuální problémy. Pozornost je věnována rizikovým složkám potravin, které vznikají při zpracování potravin a potravinových surovin z běžných prekurzorů, dále bude zaměřena na přídatné látky používané v potravinách a v neposlední řadě na kontaminanty různého původu, ať již látky pocházející z životního prostředí, aplikace v zemědělství či materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami. U jednotlivých "cizorodých" látek jsou diskutovány fyzikálně-chemické i toxikologické aspekty, pozornost je zaměřena i na možnosti ochrany konzumentů, resp. minimalizaci jejich dietární expozice těmito škodlivinami.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Náplní předmětu jsou základní okruhy popisující chemické reakce významných složek potravinářských komodit, které probíhají při skladování, kulinárním a technologickém zpracování potravin, a které vedou ke změnám nutriční, senzorické a hygienicko-toxikologické jakosti.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323006
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/2/0
Z+Zk
4
Principy statistických metod využívaných v chemii, analýze potravin a dalších materiálů a senzorické analýze a jejich praktická realizace s využitím programů MS Excel a Statistica (aktuálních verzí). Práce s rozsáhlými datovými soubory (desetitisíce až statisíce hodnot)
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323010
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
4
Předmět je zaměřen na principy a pokročilé aplikace moderních izolačních a separačních metod včetně vybraných způsobů detekce. Metody jsou probírány s ohledem na praktické aspekty a problémy, se kterými se lze běžně setkat. Rámec studovaných metod: izolační metody v plynné, kapalné, nadkritické a tuhé fázi; plynová a kapalinová chromatografie včetně konvečních detektorů; hmotnostní spektrometrie.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323011
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/6
KZ
4
V rámci Laboratorního projektu I se studenti seznámí s prací na vědecko-výzkumných projektech ústavu. Studenti zpracují literární rešerši na dané téma, které souvisí se zadáním jejich diplomové práce a provedou základní laboratorní experimenty. Výsledky projektu budou prezentovat na odborném semináři na Ústavu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323015
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
4
Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí v oblasti principů a aplikací moderních metod přípravy vzorku a instrumentálních metod v analýze potravin. Přednášky jsou koncipovány do dvou částí: 1. Technická: a) odběr a příprava vzorku; b) separační, spektrometrické a elektrochemické metody; 2. Aplikační: charakteristika a analýza vybraných komponent potravin.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342018
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na získání znalostí ve způsobech presentace vlastních výsledků a vystupování na veřejnosti na úrovni odpovídající absolventu magisterského studia. Součástí výuky jsou praktická procvičování přednášených témat.
Detail předmětu

Povinně volitelný předmět programu 1

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M321001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět tvoří základní přípravu potravinářských technologů pro aplikaci inženýrského základu při řízení a kontrole potravinářských a biotechnologických výrob. Navazuje na předcházející obecné předměty chemického inženýrství a fyzikální chemie a rozšiřuje je v oblastech, jež jsou charakteristické pro potravinářské výroby a biotechnologie. Předmět dává podklady nejen pro studium vlastních technologií, ale např. pro balení a skladování potravin a pro studium změn nutričních hodnot během zpracování potravinářských surovin. Zvláštní důraz je kladen na nové a perspektivní procesy a trendy, jež jsou zaváděny do potravinářských technologií.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Historie přípravy stravy. Základní technologické postupy přípravy pokrmů, vhodné skladování potravin. Změny nutriční, hygienické a senzorické hodnoty při zpracování a skladování potravin. Použití jednotlivých skupin potravin při přípravě pokrmů. Popis a příprava jednotlivých druhů pokrmů (předkrmy, polévky, hlavní pokrmy, deserty, nápoje). Základní gastronomická pravidla. Zahraniční kuchyně. Základy dietního stravování. Samostatný projekt.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M323003
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/6
KZ
4
Po úvodní instruktáži jsou v pracovních skupinách realizovány předepsané úlohy (vybrané alternativy), ve kterých studenti řeší komplexní úkol zaměřený na analýzu vybrané skupiny sloučenin pomocí moderních analytických postupů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323005
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/6
KZ
4
Náplní předmětu je uvedení posluchačů do problematiky experimentálního sledování reakcí významných v laboratorní a technologické potravinářské praxi. Studenti si osvojí možnosti řízení průběhu reakcí a naučí se popisovat je kinetickými vztahy.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323013
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/1/0
Z+Zk
3
Kvalita výrobků/služeb je rozhodující pro úspěšnost a důvěryhodnost výrobce/poskytovatele a tím spíše pro jejich uživatele i celou společnost. To zahrnuje i parametry významné pro ochranu zdraví, životního prostředí ale i pro ochranu spotřebitele a tržního prostředí. Stejně jako provozovatelé potravinářských podniků, také zkušební laboratoře musí systémovou péči o kvalitu zahrnout do své strategie a aktivně ji řídit. Znalosti mezinárodně uznávaných systémových požadavků na management kvality a bezpečnosti a pravidel pro jejich využití v praxi patří k základním znalostem na všech manažerských úrovních. Tento předmět má za cíl uvést studenty do problematiky managementu kvality jak při výrobě a distribuci potravin, tak i ve zkušebních a výzkumných laboratořích a dalších testovacích zařízeních, která se zabývají hodnocením kvality a bezpečnosti potravin, krmiv, léčiv, a kontrolou znečištění složek životního prostředí, zejména vody. Součástí předmětu je seznámení s právními a technickými normami nezbytnými pro zajištění kvality a bezpečnosti při výrobě potravin a s postupy, jak tyto požadavky v reálné praxi dosáhnout. V přednáškách a cvičeních jsou prezentovány příklady a případové studie, které se využijí i pro praktické procvičení.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323016
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
V rámci předmětu jsou prezentovány principy a klíčové aplikace moderních izolačních, separačních a detekčních technik běžně využívaných v oblasti studia a charakterizace biologicky aktivních sloučenin. Zvláštní pozornost je věnována (i) aplikaci základních i pokročilých extrakčních technik; (ii) strategii účinné separace realizované pomocí plynové či kapalinové chromatografie; (iii) prezentaci jednotlivých instrumentálních technik se zaměřením na hmotnostní spektrometrii a její představení v případových studií. V závěru výuky jsou shrnuty praktické aspekty i problémy, které je nutné v praxi kvalifikovaným způsobem řešit.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323019
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/6
KZ
4
Cílem tohoto předmětu je "odzkoušet si" samostatnou kvalifikovanou práci v potravinářské analytické laboratoři (což, kromě jiného, představuje rozpracování zadaného úkolu, plánování a organizaci práce, výběr a validaci analytických metod, vlastní analytický rozbor (v nezkrácené podobě), zajištění kvality analytických výsledků a zpracování a interpretaci získaných dat). K dosažení tohoto cíle řeší vždy skupina studentů zadaný (komplexní) projekt z oblasti kontroly jakosti potravin (v rozsahu parametrů předepsaných platou legislativou a s použitím především uzančních analytických metod). Na rozdíl od předmětu Laboratoř analýzy potravin v kontrolní praxi, který někteří studenti absolvovali v rámci bakalářského studia, je v tomto předmětu kladen mnohem větší důraz na samostatnou práci studentů (a to ve všech etapách řešení zvoleného / zadaného projektu), zadané projekty jsou komplexnější, ve větší míře se používají instrumentální analytické metody a větší prostor je věnován validaci analytických metod a dalším nástrojům pro zajištění spolehlivosti analytických výsledků.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323020
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
V rámci předmětu se posluchači seznámí s různými scénáři falšování významných potravinových komodit, produktů a doplňků stravy; diskutována budou i potenciální zdravotní rizika pro konzumenty. Pozornost bude věnována též významu sledovatelnosti v řetězci zemědělská produkce - zpracování / výroba - transport / skladování - distribuce. Prezentovány budou jak klasické postupy průkazu falšování, tak i strategie autentikace založené na nejmodernějších laboratorních technikách. Součástí výuky budou studie dokumentující reálné příklady z praxe.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M352001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
3
Odborná praxe zahrnuje celkem čtyři týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní a výzkumné praxi. Student absolvuje v celkovém souhrnu minimálně tří týdny praktické výchovy ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné nebo zkušební instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření. Součástí předmětu je rovněž exkurze v celkovém souhrnu jednoho týdne, která v širší míře doplňuje praktickou výchovu s cílem získání všeobecného přehledu o výrobní, obchodní, vývojové a výzkumné praxi.
Detail předmětu

Povinně volitelný předmět programu 2

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M319016
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Mikroorganismy (prokaryota a jednobuněčná eukaryota) disponují vlastnostmi, pro které jsou využívány v biotechnologiích. Předmět je zaměřen na konkrétní taxony, jejichž společným znakem je žádaná biochemická aktivita (biosyntetická, biodegradační) uplatňující se v širokém spektru fyzikálně chemických podmínek. Pozornost je věnována mikrobiologické, biochemické, a genetické charakteristice mikroorganismů, jejichž obrovská diverzita představuje zároveň široké spektrum nových metabolických drah.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323002
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je rozdělen na dvě části - komunitní výživa a léčebná výživa. Kapitoly komunitní výživy se zaměřují na výživu dětí a dospívajících, výživu těhotných a kojících žen, seniorů a sportovců a alternativní výživu. Kapitoly léčebné výživy zahrnují etiologii daného onemocnění a dietoterapii. Nedílnou součástí předmětu je přehled užití potravin pro zvláštní výživu a doplňků stravy.
Detail předmětu

2.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M323009
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Cílem předmětu je objasnění současné strategie toxikologického hodnocení zdravotních rizik dietární expozice různým nebezpečným sloučeninám, které se mohou vyskytnout v potravním řetězci, jako jsou např. environmentální kontaminanty, přírodní toxiny a další sloučeniny vznikající v průběhu produkce a technologického zpracování potravin. Vedle vysvětlování základních principů, je pozornost soustředěna na příklady hodnocení a komunikaci rizik v případě globáoních krizí.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323012
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/12
KZ
8
Cílem Laboratorního projektu II jsou přípravné experimenty směřující k realizaci diplomové práce - dle individuálního zadání vedoucího diplomové práce. Výsledky projektu budou prezentovat na odborném semináři na Ústavu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323014
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Náplní předmětu jsou základní informace o jednotlivých druzích nutraceutik a funkčních potravin. Pozornost je věnována jejich struktuře, výskytu, biosyntéze a aktivním formám. Diskutována je jejich funkce v organismu, fyziologie a potřeba pro člověka. Zmíněny jsou možné negativní efekty vysokých dávek a současná legislativa. Pro jednotlivé účinné látky je uvedeno použití ve funkčních potravinách a suplementech.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323017
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
4
Výuka předmětu je zaměřena na analytické postupy využívajících chromatografických a především hmotnostně-spektrometrických metod pro stanovení organických látek v komplexních matricích. Jedná se především o analýzy z oblasti kvality a bezpečnosti potravin a postupy používané ve forenzní chemii. Hlavní důraz v předmětu je kladen na zajištění kvality měřených dat a pravidla jejich interpretace. Prezentovány jsou následující tematické okruhy: (i) spojení chromatografických technik s hmotnostní spektrometrií; (ii) interpretace hmotnostních spekter; (iii) využití software pro identifikaci analytů a vyhodnocování dat; (iv) aplikace cíleného screeningu; (v) kvantifikační postupy a techniky; konfirmace výsledků; (vi) statistické metody pro zpracování dat (multivariační analýza).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323018
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na chemické složení potravin a jejich surovin, významné vlastnosti jednotlivých složek potravin a jejich funkci v jednotlivých komoditách. Součástí přednášek je také popis technologických aspektů a nejvýznamnějších změn, ke kterým u jednotlivých druhů, skupin a podskupin potravinářských výrobků a surovin během jejich technologického a kulinárního zpracování dochází.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323021
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/6
KZ
4
Cílem tohoto předmětu je studenty v praxi seznámit s jednotlivými analytickými technikami, se kterými se dosud seznamovali formou teoretické výuky. Studenti se v rámci jednotlivých úloh seznámí s moderní instrumentální technikou a jejím využitím v analytické praxi.
Detail předmětu

Povinně volitelný předmět programu 3

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M320027
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na kompexní seznámení s mikrorganismy působící kažení potravin, alimentární onemocnění a otravy z potravin. V první části jsou popsány jednotlivé nežádoucí rody a druhy mikroorganismů, jejich vlastnosti, metody jejich stanovení jak klasickými kultivačními tak moderními molekulárně biologickými a imunochemickými metodami. Pozornost je rovněž věnována mechanismům pronikání patogenních agens do potravního řetězce, způsobům eliminace nežádoucích mikroorganismů v potravinách a potravinářských technologiích a současné EU legislativě v oblasti mikrobiologické bezpečnosti potravin.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M323008
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět seznamuje s fyziologií gastrointestinálního traktu a souvisejícími orgány a procesy, s trávením a metabolismem jednotlivých živin. Pathofyziologie výživy seznamuje posluchače s poruchami fyziologických procesů gastrointestinálního traktu a se základy výživy a dietetiky v léčbě a prevenci chorob hromadného výskytu.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M963001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/30
Z
30
Cílem diplomové práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné, převážně cizojazyčné literatury , při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu diplomové práce, a části praktické. Praktická část má experimentální nebo výpočetní charakter a vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu a poznatků získaných v literární části k tomu, aby byly získány původní výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Detail předmětu