Studijní plán N310

Studijní plán - Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (N310)

1.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M143002
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
5
Přednášky rozšiřují znalosti získané v předmětu Aplikovaná statistika o praktické využití nejrozšířenějšího volně dostupného statistického softwaru R. R je moderní snadno rozšiřitelné prostředí pro analýzu dat nabízející celou řadu statistických technik a kvalitních grafických výstupů. Studenti se prakticky obeznámí s použitím systému R pro běžné statistické úkony, jako jsou např. exploratorní analýza dat, testování hypotéz, analýza rozptylu či regresní analýza.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je věnován studiu buněčných procesů na molekulární úrovni a je koncipován tak, aby absolventi obdrželi základní znalosti pro pochopení komplexního fungování eukaryotických buněk v mnohobuněčných organismech.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Zk
4
Předmět je zaměřen na aplikaci poznatků z fyzikální chemie při analýze a řešení problémů v biologických systémech. Základem je charakterizace specifických vlastností biologických systémů, které ovlivňují možnost využití klasických fyzikálně-chemických metod. Nedílnou součástí je rozšíření poznatků o specifické metody využívané pro popis biologických systémů, zvláště pak biomakromolekul.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320008
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
5
Cílem předmětu je osvojení základních patobiochemických procesů v lidském organismu. Předmět klade důraz na komplexní vysvětlení mechanismů rozvoje nemocí na úrovni tkání, buňky a též molekulární biologie. Studenti jsou také seznámeni s efektivní indikací a interpretací základních biochemických vyšetření. U onemocnění s vysokou frekvencí (civilizační choroby) jsou též prezentovány nejnovější poznatky z výzkumu a léčby.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320021
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět bioléčiva je věnován základnímu seznámení studentů s tímto dynamicky se rozvíjejícím oborem farmaceutického průmyslu. Studenti se seznámí ve zkrácené formě s hlavními léčivy vyráběnými klasickými biotechnologickými procesy (antibiotika, alkaloidy apod.) a poté s léčivy, které jsou připravovány rekombinantními technologiemi. V obecné části je pozornost věnována především odlišnosti výrob malých molekul a proteinů, poté se probírají jednotlivé typy léčiv, jejich indikace a funkce v organismu a v patologii.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320035
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základními pojmy obecné patologie, s mechanismy patologických procesů a s klasickými i novějšími vyšetřovacími metodami.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320039
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/6
KZ
4
Předmětu je zaměřen na osvojení si metod biochemie, molekulární biologie a dalších oborů pro řešení diplomové práce a to přímo na pracovišti (laboratoř na VŠCHT nebo na partnerské instituci).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320048
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/5
KZ
3
Cílem předmětu je získat praktické dovednosti pro stanovení základních metabolitů v klinicko-biochemické a hematologické laboratoři.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M320006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je získání poznatků o principech a možnostech stanovení důležitých diagnostických metabolitů v klinické biochemii včetně správnosti a kontroly kvality analytických metod. Navíc studenti získají znalosti o interpretaci důležitých klinicko-biochemických vyšetření.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je osvojení základních patobiochemických procesů v lidském organismu. Předmět klade důraz na komplexní vysvětlení mechanismů rozvoje nemocí na úrovni tkání, buňky a též molekulární biologie. Studenti jsou také seznámeni s účelnou indikací a interpretací základních biochemických vyšetření. U onemocnění s vysokou frekvencí (civilizační choroby) jsou též prezentovány nejnovější poznatky z výzkumu a léčby.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět představuje v části věnované obecné enzymologii názvosloví enzymů, jejich kovalentní struktury a struktury kofaktorů, enzymovou kinetiku, stanovení katalytické aktivity, regulace aktivit enzymů v buňce, medicinální enzymologii, enzymové inženýrství a mechanismy enzymových reakcí. V části věnované aplikované enzymologii je představena průmyslová produkce enzymů, využití enzymů jednotlivých tříd v různých odvětví průmyslu, žádoucí a nežádoucí změny v potravinářských surovinách spojené s enzymy a role enzymů v analytické chemii, klinické diagnostice molekulárně biologickém výzkumu a organické synthese.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320018
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
V rámci předmětu se studenti seznámí s jednotlivými skupinami patogenních mikroorganismů, jejich nejdůležitějšími zástupci a jejich působením na člověka. Budou vyučovány i principy působení antimikrobiálních látek a obrany mikroorganismů proti nim. Bude věnována i pozornost moderním trendům při ochraně lidí před patogenními mikroorganismy. Ve vybraných případech budou popsány i základní principy a mechanismy životního cyklu vybraných mikroorganismů. V rámci předmětu se studenti též seznámí s moderními klinicko mikrobiologickými laboratorními metodami.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320025
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/3/0
Z
2
Předmět probíhá formou týdeního pobytu ve vhodné lokalitě. Studenti budou presentovat průběžné výsledky projektů svých diplomových prací ve formě přibližně 20 minutových prezentací a budou diskutovat se svými spolustudenty i staršími kolegy.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320030
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je seznámit studenty s organizací preklinického výzkumu, klinických studií (designem, zaslepením, analýzou, reportováním, legislativou a etikou) a s novými terapeutickými trendy, které nejsou popsány v jiných předmětech. Těmito trendy jsou genové a buněčné terapie a nové postupy v regenerativní a transplantační medicíně. Předmět bude zahrnovat zvané přednášky expertů ze společností, zabývajících se klinickými testy.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320040
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/9
KZ
6
Předmět je zaměřen na osvojení si metod biochemie, molekulární biologie a dalších oborů pro řešení diplomové práce a to přímo na pracovišti (laboratoř na VŠCHT nebo na partnerské instituci).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320049
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/5
KZ
3
Účelem předmětu je připravit budoucí bioanalytiky pro práci v laboratořích v oborech: mikrobiologie, imunologie a alergologie ve zdravotnicví, veterinární medicíně, potravinářství a v oborech ochrany životního prostředí , a seznámit je s technikami užívanými v laboratorní praxi těchto oborů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M352001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/0
Z
3
Odborná praxe zahrnuje celkem čtyři týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní a výzkumné praxi. Student absolvuje v celkovém souhrnu minimálně tří týdny praktické výchovy ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné nebo zkušební instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření. Součástí předmětu je rovněž exkurze v celkovém souhrnu jednoho týdne, která v širší míře doplňuje praktickou výchovu s cílem získání všeobecného přehledu o výrobní, obchodní, vývojové a výzkumné praxi.
Detail předmětu

2.ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M320002
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
3
Předmět je zaměřen na řešení praktických problémů v biochemické laboratoři. Shrnuje poznatky z analytické chemie, biochemie a biofyzikální chemie.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem je získat přehled a základní znalosti o krvi a krevních elementech a jejich vlastnostech. Použití těchto znalostí v imunochemii a medicíně. Obsahem jsou informace o struktuře a funkci krve a krevních elementů, imunitním systému, přirozené a získané imunitě a její regulaci, využití imunochemie v analytice a medicíně, o hemostáze a trombóze a o hematologických a imunologických poruchách.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320004
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/4
KZ
3
Předmět je zaměřen na praktické osvojení pracovních postupů různých druhů imunochemických analytických metod.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je seznámení s celkovou koncepcí laboratorních diagnostických vyšetření, a to zejména: a)s ukazateli kvality jednotlivých vyšetření i laboratoří jako celku (přednášky 1-4); b)s aplikací informatiky v moderní laboratorní praxi; c)s dalšími vyšetřovacími metodami, např. histologickými, molekulárně-genetickými, hematologickými atd.; s "klasickými" klinicko-biochemickými postupy se studenti podrobně seznámili v předcházejícím předmětu Stanovení analytů v medicíně.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320017
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je zaměřen na pochopení principů manipulací s nukleovými kyselinami a jejich analýzy. Zahrnuje informace o způsobech vnášení genů do různých typů buněk, zjišťování genové exprese, izolace a analýzy produktů exprese. Cílem je podat ucelenou informaci o pestré škále technik genového inženýrství pro orientaci při výběru optimálních metod pro konkrétní aplikaci. Proto jsou zde zahrnuty jak základní metody izolace a modifikace nukleových kyselin, tak speciální aplikace, jako modifikace genů pro identifikaci, či purifikaci genového produktu, studium interakcí proteinů a nukleových kyselin, či genové terapie.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320041
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/12
KZ
10
Předmět je zaměřen na osvojení si metod biochemie, molekulární biologie a dalších oborů pro řešení diplomové práce a to přímo na pracovišti (laboratoř na VŠCHT nebo na partnerské instituci).
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320050
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/5
KZ
3
Principy molekulárně-genetického vyšetření u pacientů s monogenními onemocněními. Studenti se seznámí s metodami Sangerova sekvenování a masivně paralelním sekvenováním (MPS). Základy histologie a histologické techniky. Studenti se seznámí se základními principy histologické struktury tkání a orgánů. V rámci laboratorních aktivit ve formě demonstrací a samostatné práce se seznámí s rutinní histologickou technikou, histochemií, imunohistochemií a s mikroskopickými metodami.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M320051
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/3/0
KZ
2
V úvodu se studenti stručně seznámí s náplní oboru Hygiena a epidemiologie a její úlohou v ochraně lidského zdraví a v prevenci nemocí. Na biomedicínském principu jim budou objasněny souvislosti působení faktorů životního a pracovního prostředí na organismus člověka. Předmět je zaměřen na laboratorní analýzy významných markerů poškození lidského zdraví z jednotlivých složek životního i pracovního prostředí, případně benefitních faktorů v prevenci poškození zdraví.
Detail předmětu
Letní semestr

Povinné předměty programu

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M963001
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/30
Z
30
Cílem diplomové práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné, převážně cizojazyčné literatury , při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu diplomové práce, a části praktické. Praktická část má experimentální nebo výpočetní charakter a vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu a poznatků získaných v literární části k tomu, aby byly získány původní výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Detail předmětu