Studijní plán N903

Studijní plán - Učitelství chemie pro střední školy (N903)

Informace o studijním plánu

Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).

1.ročník

Zimní semestr

Skupina 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M832002
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/6/0
Z
6
Cílem předmětu je získání analytického vhledu do specifik školního prostředí, profesních činností a náplně práce pedagogických a odborných pracovníků školy (třídní učitel, asistent pedagoga, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence aj.) a do rozmanitých podob a forem jejich spolupráce. Studenti se budou věnovat pozorování výuky formou náslechů, rozhovorům s aktéry vzdělávání, analýze dokumentů a vedení reflektivních deníků. Také se zaměří na to, jak individuální a sociální charakteristiky žáků mohou ovlivňovat výchovně vzdělávací proces. V roli pozorovatelů se budou účastnit všech činností nezbytných pro pedagogický chod školy, jako je např. účast na pedagogické radě, třídní schůzce, poradě předmětové komise aj. Seznámí se všemi součástmi školy (školní poradenské pracoviště, školní klub, školní družina) a s významnými školními projekty (např. centra kolegiální podpory aj.). Dále se seznámí se související pedagogickou dokumentací (školní matrika, školní řád, vedení třídní knihy, inspekční zprávy aj.). Nedílnou součástí kurzu bude osvojování důležitých znalostí v legislativní, administrativní, bezpečnostní a zdravotní problematice, relevantních pro učitelskou profesi. Zvláštní pozornost bude věnována povinnosti zachovávat mlčenlivost podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Praxe bude doprovázena reflektivními semináři, které budou vedené jak z pedagogické, tak psychologické perspektivy.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832003
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/0/0
Z+Zk
2
Cílem předmětu je uvést studenty do systému pedagogiky jako teoreticko-empirické vědní disciplíny, seznámit je s jejím pojetím, klíčovými mezníky jejího vývoje, s hlavními trendy ve školství ve světě a s problematikou školského systému v České republice. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni samostatně vyhledávat zdroje pedagogických informací, orientovat se v obecných otázkách pedagogiky, definovat a používat základní pedagogické pojmy, používat různé bibliografické normy, prokázat pochopení historické podmíněnosti pedagogických jevů, zařadit jednotlivé typy českých škol do systému ISCED, identifikovat světové trendy ve školství a kriticky analyzovat náš školský systém.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832004
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět rozvíjí obecné předpoklady pro práci v profesi učitele a aplikuje pedagogickou teorii v podmínkách výchovně vzdělávacího procesu a školského systému ČR. Cílem je rozvíjet samostatné didaktické myšlení, schopnost reflektovat výukové situace, chápat didaktiku z hlediska vývoje, změn a pedagogických inovací jako nástroj vytváření příležitostí k učení žáků. Kurz zároveň orientuje studenty před a v průběhu Úvodní praxe s reflexí v základních plánovacích, výukových, organizačních a evaluačních činnostech učitele a vytváří poznatkovou bázi pro plánování, realizaci a hodnocení školního kurikula v navazující Asistentské pedagogické praxi a Souvislé pedagogické praxi I a II. Studenti budou na konci kurzu schopni charakterizovat a uvést do souvislostí základní didaktické pojmy v kontextu školní výuky, didaktické transformace učiva, projektování a hodnocení školního kurikula. Na základě analýzy modelových výukových situací zvolí vhodné výukové strategie a svoji volbu zdůvodní pomocí odborné argumentace.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832006
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat teoretické poznatky obecné didaktiky na výuku konkrétních oblastí chemie. Studenti budou seznámeni s aktuálně platnou aktualizací RVP a jeho konkretizací pro obor Chemie. Seznámí se základními pojmy a s metodikou tvorby ŠVP pro obor Chemie (stanovení cílů, formy, metod, obsahu, časového plánu, podmínek pro vzdělávání talentovaných žáků apod.). Získané dovednosti budou postupně aplikovat v rámci předmětu Didaktika chemie II na jednotlivé oblasti předmětu chemie. Studenti budou seznámeni s výukovými experimenty, s nakládáním s chemickými látkami a legislativním rámcem a naučí se navrhnout funkční výukové prostory. Seznámí se s výukovými pomůckami, modely a souvisejícím využitím ICT. S využitím učebnic a informačních zdrojů dokáží strukturovat obsah učiva v souladu s platným RVP, zpracovat přípravu na vyučovací hodiny pro konkrétní oblast výukového obsahu a v návaznosti připravit učební úlohy a sestavit didaktické testy.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832008
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Cílem kurzu je základní seznámení s nejnovějšími poznatky o psychologických zákonitostech učení, výuky a vyučování. Kurz by měl pomáhat v porozumění: 1. procesu (a průběhu) učení, 2. žákovi v kontextu učební situace 3. sobě jako pedagogovi, který reflektuje svoji pedagogickou činnost Po absolvování kurzu je student schopen: 1. aplikovat teoretické psychologické principy do vyučování chemie 2. vytvářet podmínky pro efektivní učení a vyučování 3. analyzovat příčiny studijního neúspěchu
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832022
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/1/0
Z
2
Cílem předmětu je zopakovat obtížnější partie zejména středoškolské chemie a upozornit na mezioborové vztahy. Cvičení je interaktivní, studenti mohou do určité míry sami vytipovat tematické celky, které budou v rámci cvičení zopakovány. Studenti budou seznámeni s nejběžnějšími obsahovými omyly ve výuce. V rámci předmětu budou formou studentských referátů představeny novinky z oblasti chemie (nejnovější objevy, Nobelovy ceny apod.).
Detail předmětu

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 2

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B105003
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Záměrem předmětu je seznámení s problematikou chemických technologií a ekologií procesů. Ty jsou pojaty jako soubor aplikovaných základních vědeckých poznatků, zabývajících se postupně probíhajícími fyzikálně chemickými přeměnami, jejichž cílem je výroba společensky žádoucích produktů. Na rozdíl od encyklopedických vědomostí je formou vysvětlení základních principů a příčinných souvislostí chemicko-fyzikálních dějů postupně směřováno do problematiky technologických principů chemických výrob.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B216007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Cílem předmětu je získání základních informací o změně klimatu, jejích příčinách a důsledcích v komplexním pojetí. Předmět zahrnuje základní pojmy týkající se tématu, historický vývoj klimatu i věd zabývajících se touto změnou a pohled na změnu klimatu z několika různých hledisek: ekologického, technologického, ekonomického, politického.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B445003
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/3/0
KZ
4
Předmět je zaměřen na tvorbu statických webových prezentací. Předmět proto seznamuje studenty jak s metodikou a technikou příprav a veškerými aspekty tvorby statických webů (hypertextových dokumentů), jejichž obsah a design studenti vytváří pomocí kódů značkovacího jazyka HTML5 a stylovacího jazyka CSS3.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M319001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět je věnován studiu buněčných procesů na molekulární úrovni a je koncipován tak, aby absolventi obdrželi základní znalosti pro pochopení komplexního fungování eukaryotických buněk v mnohobuněčných organismech.
Detail předmětu
Letní semestr

Skupina 3

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M832005
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět je zaměřen na pochopení vývojových zákonitostí a specifických změn v psychice i chování lidí v období dospívání. Hlavním cílem je osvojení si poznatků z jednotlivých oblastí vývoje se zaměřením na období dospívání, chápání tohoto období v celém kontinuu vývoje a schopnost aplikace těchto poznatků ve specifických situacích ve školním prostředí v roli učitele.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832007
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/6/0
Z
6
Předmět navazuje na Úvodní pedagogickou praxi s reflexí a na základní teoretické předměty (Úvod do pedagogiky, Obecná didaktika). Jeho cílem je prostřednictvím úzké spolupráce studenta s učitelem chemie, u kterého praxi vykonává, prohloubit zkušenost studentů s prostředím školy a s profesí učitele a vytvořit základní pedagogické dovednosti v oblasti didaktické analýzy učiva, plánování a realizace vlastní výuky před nástupem na Souvislou pedagogickou praxi I. Klíčovou formou zapojení studenta z hlediska rozvoje jeho didaktických kompetencí je asistence pedagogovi při výuce a pedagogický mikrovýstup studenta. Asistence spočívá v pomoci učiteli při přípravě, realizaci i reflexi výuky, přičemž pozornost je zaměřena na implementaci kurikula a na rozpracování ŠVP do tematického plánu a do příprav na jednotlivé vyučovací hodiny. V rámci mikrovýstupu získává studující vlastní zkušenost s plánováním, realizací a hodnocením výuky v dílčím tématu, s promýšlením vazby na ŠVP a mezipředmětové vztahy. Z komplexu profesních kompetencí v mikrovýstupu rozvíjí zejména předmětově oborovou, didaktickou, sociální a komunikativní kompetenci. Dále se studenti zapojují do dalších pedagogických procesů, jako je doučování, práce s talentovanými žáky, asistence žákovi se specifickými potřebami, příprava pomůcek pro laboratorní experiment, oprava a hodnocení domácích úloh. Účastní se pedagogické rady školy, předmětové komise, přisedají při řešení výchovných situací, zapojují se do organizačních činností při chemických soutěžích a dalších akcích, které škola pořádá (exkurze, dny otevřených dveří, třídní schůzky, školní projekty, soutěže aj.). V rámci všech činností vytváří studující portfolio, kterým dokládá kvalitu svých činností.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832010
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/2/0
Z+Zk
6
Cílem předmětu je seznámit studenty s didaktikou nejdůležitější a nejobtížnějších partií obecné, analytické, fyzikální, organické chemie a biochemie.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832011
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/4
KZ
6
Cílem předmětu je navázat na získané teoretické didaktické poznatky prostřednictvím praktických laboratorních úloh. Studenti se během laboratoří seznámí s širokým spektrem experimentů z oblasti anorganické, analytické a fyzikální chemie využitelných ve výuce chemie i při její popularizaci. Studenti si při práci v laboratoři utvrdí správné techniky práce a bezpečnostní návyky při manipulaci s chemickými látkami. Díky vzájemné demonstraci prováděných experimentů a následné zpětné vazbě studenti zároveň posílí svoje kompetence v oblasti měkkých dovedností.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832020
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
4
Studenti získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro přípravu a vlastní zpracování diplomové práce. Pozornost bude věnována etice psaní závěrečných prací. Studenti se seznámí se s různými přístupy ke zpracování odborného textu a získají přehled o základních výzkumných metodách v oboru učitelství chemie. V závěru semináře studující vypracují a prezentují návrh plánu své diplomové práce, který bude obsahovat tematické zaměření, cíle, předpokládanou metodologii, časový harmonogram zpracování a seznam základní odborné literatury.
Detail předmětu

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
B112002
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Náplní předmětu je studium struktury makromolekul, fyzikálních vlastností makromolekulárních látek, polymerizovatelnosti monomerů, řetězových a stupňovitých polymerizací, polyreakcí cyklických monomerů, kopolymerizací, chemických reakcí polymerů.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B217007
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Cílem předmětu je seznámit studenty přehlednou formou s problematikou ochrany vod, kterou je třeba chápat jako integrovanou ochranu množství i jakosti vod povrchových a podzemních. Předmět pojednává o významu vody pro člověka z pohledu chemického, fyzikálního, biologického, společenského i kulturního, seznamuje studenty s problematikou antropogenního ovlivnění vod a jeho důsledky, se zdravotními riziky spojenými s vodním prostředím, s možnostmi hospodaření s vodou, s legislativními i technologickými nástroji ochrany vodních zdrojů a řešením havárií na vodách. Během cvičení se studenti formou exkurze seznámí s provozem chemické služby Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, podílející se na řešení havárií na vodách, a prostřednictvím terénního cvičení - vzorkování vodního prostředí - si ověří nabyté poznatky v reálných podmínkách.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
B409011
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/1/0
Z+Zk
4
Předmět Chemický průmysl a životní prostředí se zabývá problematikou ochrany životního prostředí. Student se seznámí s legislativou v chemickém průmyslu ovlivňující ochranu životního prostředí. Předmět podá studentům základní přehled o metodách a postupech používaných při odstraňování nečistot z plynů a kapalin. Dále student bude obeznámen s odpadovým hospodářstvím, s bezodpadovými technologiemi, se zpracováním pevného odpadu, s jeho ukládáním, tepelným zpracováním a s možnostmi recyklace. Během cvičení budou počítány chemicko-inženýrské příklady související s probíranou tematikou. V rámci exkurzí studenti navštíví čistírnu odpadních vod a spalovnu odpadu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M342001
P/C/L
Zakončení
Kredity
3/0/0
Zk
4
Předmět seznamuje se základními strukturními skupinami biologicky aktivních přírodních látek a jejich reprezentativními zdroji, zejména v rostlinné říši, diskutovány jsou i vybrané farmakologicky významné produkty hub a mikroorganismů. Vedle farmakologických aktivit jsou probrány i vybrané skupiny senzoricky aktivních látek (necukerná přírodní sladidla, hořké látky, olfaktoricky aktivní látky). Pro vybrané aktivity je uveden molekulový a buněčný princip aktivity a diskutován vztah mezi strukturou a aktivitou.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
V832001
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
3
Předmět přináší přehled vývoje chemie od starověku po moderní dobu s důrazem na význam chemie pro vývoj lidské společnosti. Je vysvětlen vývoj teoretických náhledů na hmotu a její přeměny, popsány starověké chemické technologie, alchymické názory a postupy a jejich dědictví pro moderní chemii, chemická revoluce v 18. století, vývoj chemické nomenklatury a periodizace prvků. Důraz je kladen na historii organické chemie v 19. století a také na vývoj základních chemických technologií.
Detail předmětu

2.ročník

Zimní semestr

Skupina 5

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M832009
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/2/0
Z+Zk
4
Cílem předmětu je seznámit studenty s pojetím inkluze jako širšího sociální procesu podporujícího kohezi ve společnosti a vytvářejícího příležitosti k učení pro všechny. Studenti se naučí objasnit relevantní přístupy k žákům v rámci heterogenní třídy, rozpoznat formy rizikového chování dětí a mládeže, diagnostikovat jejich příčiny a navrhovat preventivní výchovná opatření. Zorientují se v preventivním systému školy a dalších institucí. Dále se seznámí s přístupy k žákům/studentům se speciálními vzdělávacími potřebami a osvojí si schopnost komunikovat s nimi i s celou vzdělávací jednotkou (rodina, učitelský sbor, poradenská pracoviště). Seznámí se se systémem podpůrných opatření, tvorbou IVP a budou umět upravit vzdělávací obsah svého předmětu dle individuálních potřeb studenta. Pomocí praktických nácviků, zážitkových seminářů a analýzy videí se naučí připravit sebe a svou třídu na příchod a přítomnost žáka s SVP.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832012
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/6/0
Z
6
Předmět navazuje na Asistentskou pedagogickou praxi a zhodnocuje teoretické poznatky a praktické dovednosti získané v předmětech Obecná didaktika, Didaktika chemie I, II, a Laboratoř z didaktiky chemie I. Jeho cílem je posílit zapojení studenta do pedagogických procesů školy a vybavit ho souborem základních profesních dovedností včetně nácviku sebereflexe. Student získá zkušenosti s přípravou na výuku a vlastním vedením vyučovací hodiny v předmětu chemie na střední škole, případně i na nižším stupni víceletého gymnázia nebo na škole základní pod supervizí pedagoga. Konkrétními profesními dovednostmi je příprava a projektování vlastní výuky, realizace vyučovací hodiny, účast v párové výuce, analýza náslechové a vyučovací hodiny, účelně korigování vlastní pedagogické činnosti. V plánech vyučovacích hodin vychází student ze školního vzdělávacího programu a tematického plánu pro daný ročník, vhodně implementuje výchovně vzdělávací cíle pro daný tematický celek oboru chemie, dle kontextu zařazuje aktivity pro rozvoj klíčových kompetencí žáků, plánuje ověřování úrovně plnění cílů a výukové aktivity na odpovídající kognitivní náročnosti. S ohledem na ŠVP a tematické plány též připravuje plánování výuky pro rozvoj vědomostí, dovedností, postojů a hodnot pro vybraná průřezová témata (např. Environmentální výchova, Mediální výchova). Kurikulární plánování student pravidelně konzultuje před výukou se svým provázejícím učitelem ve škole tak, aby byla zajištěna provázanost příprav na hodiny se školním kurikulem. Studující průběžně provádí sebereflexi a jeho výuka je dále reflektována a hodnocena provázejícím učitelem. Pokračuje ve vedení portfolia, kterým nejen dokládá kvalitu svých činností, ale které slouží také jako nástroj hodnocení a sebehodnocení. Z komplexu profesních kompetencí rozvíjí zejména předmětově oborovou, didaktickou, sociální, komunikativní a diagnosticko-hodnotící kompetenci. V rámci rozvoje pedagogické kompetence ovládá procesy a podmínky výchovy včetně zajištění kázně ve vyučování.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832013
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/1/0
KZ
2
Cílem předmětu je seznámit studenty s funkcemi, typy a metodami hodnocení výsledků učení žáků. Studenti se naučí plánovat výuku a hodnotit její dopad na rozvoj znalostí a dovedností žáků, konstruovat didaktické testy a analyzovat je. Studenti se také seznámí s mezinárodními výzkumy, jako jsou TIMSS a PISA.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832017
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/4
KZ
6
Tento předmět navazuje na předmět Laboratoř didaktiky chemie I. Je zaměřen na školní experimenty z oblasti organické chemie, chemie přírodních látek, biochemie a dále na některé netradiční a efektní experimenty. Studenti se v rámci tohoto předmětu naučí připravovat a správně provádět demonstrační experimenty, vést laboratorní cvičení, a také aplikovat a v praxi používat teoretické poznatky, které si osvojili v předmětech Pedagogická psychologie a Didaktika chemie I a II.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832018
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
4
Studenti se v předmětu seznámí s využitím informačních současných i historických informačních a komunikačních technologií používaných při výuce chemie. Výstupem předmětu je vlastní výukový materiál na vybrané téma vypracovaný s využitím probíraných technologií a obhájený před studijní skupinou. Pro výuku je k dispozici učebna vybavená prezentační technikou, interaktivní tabulí a zařízením pro virtuální realitu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832019
P/C/L
Zakončení
Kredity
1/2/0
Z+Zk
4
Předmět poskytuje základní orientaci v psychologických koncepcích talentu a nadání, zaměřuje se na specifika nadání v přírodních vědách a zdůrazňuje důležitost vnímání individuality žáka. Speciálně-pedagogické hledisko objasňuje možnosti podpůrných opatření ve škole v rámci společného vzdělávání. Didaktická perspektiva přináší metody práce s nadanými žáky v rámci běžné třídy. Dále jsou představeny odborné soutěže a mimoškolní a volnočasové aktivity, zaměřené na rozvoj přírodovědného nadání.
Detail předmětu

Povinně volitelné předměty programu

Minimalní počet zapisovaných předmětů: 1

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M832014
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
4
Kurz má poskytnout základní orientaci v problematice profesního a osobního rozvoje a dalšího vzdělávání učitelů (DVU). Studenti se seznámí se základními pojmy a teoretickými východisky profesního rozvoje učitelů a se současným stavem DVU v České republice. Kurz se zabývá kritérii kvality, která jsou kladena na programy profesního rozvoje. Studujícím budou poskytnuty základní témata a možnosti, díky kterým je možné rozvíjet svoji profesní identitu.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832015
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
4
Předmět je zaměřen na pochopení základů školského managementu. Seznámí studenty se základní legislativou v oblasti školství, poskytne informace o možných způsobech řízení a rozvoje školy. Porozumění stávajícímu dění ve školách je prohloubeno zařazením bloku věnovaného projektovému řízení a oblasti přechodu školy na centrum celoživotního učení.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832016
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
KZ
4
Předmět Interpersonální komunikace je koncipován jako teoreticko-praktický. Zabývá se různými aspekty komunikace, které jsou spojeny s prací učitele, vzděláváním žáků (zejména dospívajících) i se školou jako organizací. Program je rozdělen do několika navazujících bloků. Úvodní blok seznamuje studenty se základy teorie komunikace, následuje blok „kultura mluveného projevu (rétorika)“, „komunikační dovednosti učitele“ a „pedagogická komunikace“. Program uzavírá téma „komunikace školy k vnějšímu prostředí“ (mediální komunikace). Předmět obsahuje část teoretickou (přednášky) k dílčím tématům předmětu. Navazující praktická část zahrnuje nácvik komunikačních dovedností a řešení modelových situací - komunikace učitele při práci se školní třídou. Podstatnou součástí praktické části je samostatná práce studentů - analýza videí přibližující reálný průběh komunikace učitel - žáci v rámci výuky chemie v prostředí školních tříd a laboratoří.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832024
P/C/L
Zakončení
Kredity
2/0/0
Zk
4
Cíl předmětu: Student se seznámí se základními sociálně psychologickými poznatky, které souvisejí přímo nebo zprostředkovaně s pedagogickou činností. Osvojování těchto poznatků v teoretické rovině je spojováno s odkazy na jejich uplatnění v praxi, zejména pokud jde o individuální přístup k lidem, týmovou práci a kontakty s širší veřejností.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832025
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/2/0
Z
4
Cílem předmětu je osvětlit studentům základy sociologie, seznámit je se sociologickým způsobem uvažování a představit vybraná sociologická témata s aplikačním přesahem do různých sfér společenského působení.
Detail předmětu
Letní semestr

Skupina 7

KÓD
Název předmětu
P/C/L
Zakončení
Kredity
KÓD
Název předmětu
M832021
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/6/0
Z
6
Předmět navazuje na Souvislou pedagogickou praxi I, Didaktiku chemie I a II, Laboratoř ve výuce chemie I a je podporován souběžně získávanými poznatky z předmětů Laboratoř z didaktiky chemie II a ICT ve výuce chemie. V praxi je příležitostí také pro aplikaci teoretických poznatků získaných v dalších předmětech teoretického a profilujícího základu (Psychologie mládeže, Pedagogická psychologie, Hodnocení výsledků učení žáků, Vzdělávání nadaných žáků v chemii, Sociální a speciální otázky inkluzivní edukace). Cílem je prohloubení zkušeností s přípravou na výuku a vlastním vedením výuky chemie, rozvoj celého komplexu profesních kompetencí učitele, včetně zohlednění sociálních podmínek edukace a vytváření příležitostí pro učení pro všechny žáky. Student je schopen projektování, samostatného vedení a hodnocení výuky a pokročilých forem pedagogické spolupráce s fakultním učitelem v tandemové výuce (např. výuka na stanovištích, diferencovaná výuka, paralelní výuka). Dokáže komplexně posoudit výsledky učení žáků/studentů prostřednictvím různých forem sumativního a formativního hodnocení, analyzovat širší podmínky výuky a reflektovat vlastní pedagogickou činnost. V plánech vyučovacích hodin vychází ze školního vzdělávacího programu, tematického plánu pro daný ročník studia, implementuje výchovně vzdělávací cíle pro daný tematický celek oboru chemie v souladu se školním kurikulem. Dle kontextu zařazuje aktivity pro rozvoj klíčových kompetencí žáků, plánuje ověřování úrovně plnění cílů a výukové aktivity na odpovídající kognitivní náročnosti. S ohledem na ŠVP a tematické plány též připravuje plánování výuky pro rozvoj vědomostí, dovedností, postojů a hodnot a pro průřezová témata. Pokračuje ve vedení portfolia, kterým dokládá kvalitu svých činností a progres ohledně svých profesní výzev.
Detail předmětu
KÓD
Název předmětu
M832099
P/C/L
Zakončení
Kredity
0/0/26
Z
26
Cílem diplomové práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné, převážně cizojazyčné literatury , při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu diplomové práce, a části praktické. Praktická část má experimentální nebo výpočetní charakter a vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu a poznatků získaných v literární části k tomu, aby byly získány původní výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Detail předmětu