Voda a prostředí

Perspektivní program zaměřený na technickou péči o životní prostředí, zejména pak na ochranu hydrosféry. Naučíte se, jak se chová voda v životním prostředí i uživatelských systémech a jak chránit a využívat vodní zdroje. Unikátní program otvírá cestu do navazujícího magisterského studia i mnoha profesí v úpravnách nebo čistírnách vody, laboratořích nebo inspekčních orgánech. Získáte osvědčený soubor základních chemických disciplín (anorganická, organická, fyzikální, analytická chemie i biochemie) a specializované dovednosti z hydrochemie, hydro/mikrobiologie a s vodou souvisejících technologií. Výrazně je zastoupena praktická forma výuky v laboratořích a v terénu.

O studijním programu, jeho absolventech a uplatnění více na webu ústavu a ve Vodakástu (podcast o vodě).

Uplatnění

 • Řízení technologických procesů (úpravny pitné vody, čistírny odpadních vod)
 • Vodohospodářské společnosti (management, projekce)
 • Provozní a analytické laboratoře
 • Inspekční orgány
 • Energetika
 • Široké spektrum chemické a průmyslové výroby
 • Státní úřady a instituce

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • kapacita studijního programu: 40 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B201

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 52


přijatí studenti: 39


nesplnili podmínky přijetí: 13

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Portrét studenta programu

Stanislav Gajdoš: „Je to taková sobeckost v dobrém skutku – dělá mi dobře pracovat na něčem, co pomáhá světu. Ochrana vody má smysl, který přesahuje můj diplom.”

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Martin Kubal
Vystudoval VŠCHT Praha obor Chemické a energetické zpracování paliv. Od roku 1996 zaměstnán na Ústavu chemie ochrany prostředí. Zabývá se kontaminací a dekontaminací horninového prostředí a technologiemi pro zpracování odpadů.
Na Fakultě technologie ochrany prostředí (FTOP) se studenti věnují přírodovědným i technickým předmětům, díky kterým se neztratí ve vědecké ani průmyslové sféře. Důraz je kladen jak na teoretické znalosti, tak na propojení s praxí, ať už v laboratořích u nás či na praxi v průmyslu. Studium je úzce spjato s vědou a studenti mají možnost se zapojit do řešení grantových projektů, které se následně využívají či realizují v průmyslu, na ministerstvech, dále ve výzkumu nebo probíhají ve spolupráci se zahraničními institucemi.