Omezování klimatických změn

Program je zaměřený na problematiku klimatických změn a opatření vedoucích k minimalizaci dopadů změny klimatu na obyvatele a přírodu. Naučíte se, jak využívat zachycený CO2 v průmyslu nebo klimaticky přijatelně hospodařit s vodou. Seznámíte se s novými technologiemi pro účinnou redukci emisí skleníkových plynů do ovzduší a naučíte se je prosazovat do každodenní praxe. Stanete se experty na recyklaci odpadů a druhotných surovin. Naučíte se hodnotit ekologické, technické a ekonomické přínosy nových průmyslových i společenských opatření. Zároveň získáte hluboký chemický i technický základ pro další kariérní výzvy.

Uplatnění

 • Technolog v chemicko-inženýrských provozech
 • Projektant environmentálně-inženýrských řešení
 • Specialista ve státních institucích a inspekčních orgánech
 • Konzultant řešení klimatických změn
 • Odborník specialista ve výzkumných organizacích a institucích zabývajících se problematikou klimatických změn
 • Pokračování v navazujícím magisterském studiu

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • kapacita studijního programu: 40 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B204

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 0


přijatí studenti: 0


nesplnili podmínky přijetí: 0

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

David Kubička
Zabývá se využitím heterogenní katalýzy pro přeměnu látek získaných zpracováním biomasy na cenné chemikálie a pokročilá biopaliva.
Na Fakultě technologie ochrany prostředí (FTOP) se studenti věnují přírodovědným i technickým předmětům, díky kterým se neztratí ve vědecké ani průmyslové sféře. Důraz je kladen jak na teoretické znalosti, tak na propojení s praxí, ať už v laboratořích u nás či na praxi v průmyslu. Studium je úzce spjato s vědou a studenti mají možnost se zapojit do řešení grantových projektů, které se následně využívají či realizují v průmyslu, na ministerstvech, dále ve výzkumu nebo probíhají ve spolupráci se zahraničními institucemi.