Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Podej si přihlášku → Podej si přihlášku na navazující magisterské studium

Podej si přihlášku na navazující magisterské studium

Každý bakalářský studijní obor má na VŠCHT Praha přímé pokračování v navazujícím magisterském studiu. Výjimkou jsou čtyřleté profesní bakalářské obory programu Konzervování -restaurování objektů kulturního dědictví-uměleckořemeslných děl.

Termíny

1. 3. 2018 K dispozici elektronická přihláška
11. 4. 2018 Termín pro doručení vytištěných přihlášek
10. 7.–27. 7. 2018 Průběžně zveřejněny výsledky přijímacího řízení
18. 7. 2018 Termín pro předložení dokladů o řádném ukončení bakalářského studia
27. 7. 2018 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

→ Přehled oborů

Fakulty VŠCHT Praha přijímají k navazujícímu magisterskému studiu uchazeče s ukončeným bakalářským vzděláním. Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek pro uchazeče-absolventy bakalářského programu (oboru), na který daný magisterský program (obor) navazuje. Uchazeči, kteří neabsolvovali vybrané studijní předměty, vykonají přijímací zkoušku.

1. Přihláška k navazujícímu magisterskému studiu 

Uchazeči se hlásí prostřednictvím elektronické přihlášky, která bude k dispozici na adrese http://student.vscht.cz/ od 1. 3. 2018.

V přihlášce volí uchazeč vybranou kombinaci - fakulta, studijní program, obor a forma studia.

Uchazeči z jiných vysokých škol zasílají spolu s přihláškou výpis zkoušek z bakalářského studia.

Vyplněnou přihlášku je nutné vytisknout a vlastnoručně podepsat.

Uchazeči jsou povinni předložit na děkanát fakulty doklady o řádném ukončení bakalářského studia, tj. diplom a dodatek k diplomu nebo jejich úředně ověřené kopie, společně s přihláškou, nebo dodatečně do 18. 7. 2018. V případě, že bude uchazeč konat státní závěrečnou zkoušku v pozdějším termínu, předloží na děkanát fakulty do tohoto termínu výpis zkoušek z bakalářského studia a potvrzení o datu konání státní závěrečné zkoušky. Konečný termín pro předložení dokladů o řádném ukončení bakalářského studia je pro tyto uchazeče 6. 9. 2018.

Absolventi vysokých škol v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky a států, s nimiž má naše republika uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání) jsou povinni společně s přihláškou nebo dodatečně do 18. 7. 2018 popř. 6. 9. 2018 předložit na děkanátu fakulty nostrifikaci bakalářského vzdělání spolu s úředně ověřenou kopií překladu výpisu zkoušek (nostrifikace Bc./Mgr. diplomů na VŠCHT Praha http://www.vscht.cz/uredni-deska/nostrifikace-diplomu). Výpis zkoušek musí obsahovat stejné údaje jako dodatek k diplomu, minimálně však název absolvovaného předmětu, jeho hodinový rozsah a klasifikaci, název bakalářské práce a klasifikaci státní závěrečné zkoušky.

Přihláška musí dále obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a doklad o zaplacení poplatku za úhradu administrativních nákladů přijímacího řízení.

Poplatek za úhradu administrativních nákladů přijímacího řízení činí 300,- Kč. Poplatek spojený s přijímacím řízením nebo případný přeplatek je nevratný.

Bankovní spojení: ČSOB, kód banky: 0300
Číslo účtu: 0130197294/0300
Variabilní symbol: 963
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky
Konstantní symbol v případě úhrady převodem z bankovního účtu: 0308
Konstantní symbol v případě úhrady poštovní poukázkou typu A: 379

V případě úhrady ze zahraničí:

IBAN ČSOB: CZ58_0300_0000_0001_3019_7294, SWIFT KÓD: CEKO CZ PP

Vytištěnou přihlášku s výše uvedenými přílohami je nutné doručit do 11. 4. 2018 na adresu příslušného děkanátu fakulty:

Děkanát Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6

Děkanát Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha
Technická 3
166 28 Praha 6

Děkanát Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha
Technická 3
166 28 Praha 6

Děkanát Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha
Technická 3
166 28 Praha 6 

Přihláška doručená po stanoveném termínu nebude do přijímacího řízení zařazena.

2. Přijímací odborná zkouška a zkouška z českého jazyka

Zda uchazeč bude konat odbornou přijímací zkoušku, rozhoduje typ a rozsah předmětů, které uchazeč absolvoval v bakalářském studijním programu. Rozhodnutí o vykonání příjímací zkoušky vychází z porovnání absolvovaných předmětů s předměty kmenového bakalářského programu, na který daný magisterský program (obor) navazuje.

 

Uchazeč, který absolvoval program s nedostatečnou příbuzností ke kmenovému bakalářskému programu (tzn., nezískal 100 kreditů z vybraných typů předmětů), vykoná přijímací zkoušku. Zkušební okruhy stanovuje děkan po dohodě s garantem magisterského programu (oboru) a jsou zveřejněny na webových stránkách fakult.

→ Fakulta chemické technologie
→ Fakulta technologie ochrany životního prostředí 
→ Fakulta potravinářské a biochemické technologie
→ Fakulta chemicko-inženýrská

Přijímací odborná zkouška se koná v druhé polovině května 2018, o konkrétním termínu konání budou uchazeči vyrozuměni do 30. 4. 2018 na kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvedli do přihlášky ke studiu.

Podmínkou stanovenou pro přijetí ke studiu u zahraničních uchazečů, kteří nesložili  maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka či neabsolvovali vysokoškolské vzdělání v českém nebo slovenském jazyce, je úspěšné vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazyků VŠCHT Praha. Součástí této zkoušky je písemný test a ústní zkouška ze znalostí základní terminologie v chemii a matematice, obojí na úrovni B2 podle SERR. Uchazeči, kteří doloží složení zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK nebo na Ústavu pro jazyk český AV ČR na úrovni B2 s hodnocením minimálně 70%, skládají pouze ústní část zkoušky. Zkoušku zajišťuje Ústav jazyků VŠCHT Praha a její úspěšné složení je podmíněno ziskem minimálně 70% (průměr výsledku písemné a ústní zkoušky). Zkouška z českého jazyka se uskuteční v druhé polovině května 2018, o konkrétním termínu konání zkoušky budou uchazeči vyrozuměni do 30. 4. 2018 na kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvedli do přihlášky ke studiu.

3. Kritéria pro přijetí uchazeče

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a v pořadí nejlepších se umístili do stanoveného nejvyššího počtu přijímaných uchazečů.

Pro stanovení pořadí nejlepších uchazečů v magisterském studijním programu (oboru) je kritériem řazení vážený průměr známek z vybraných studijních předmětů v bakalářském studijním programu absolvovaných ke dni podání přihlášky, na které magisterský studijní program navazuje. Váhu tvoří počet kreditů daného studijního předmětu.

Uchazeči prokazují získané kredity dodatkem k diplomu nebo výpisem zkoušek ověřeným fakultou, na níž studovali. Pokud u předmětů bakalářského studia na jiných vysokých školách nebyl využit kreditní systém nebo je použit kreditní systém výrazně odlišný od systému ECTS (30 kreditů na semestr), přiřadí fakulty předmětům kredity podle pravidel, která jsou používána na VŠCHT Praha.

U uchazečů, kteří neabsolvovali kmenový nebo alespoň příbuzný bakalářský program, je vážený průměr známek nahrazen výsledkem přijímací zkoušky. Zkušební komise může podmínit přijetí uchazeče ke studiu povinností absolvovat v rámci magisterského studia předměty bakalářského studia, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí studia v magisterském studijním programu (oboru).

U uchazečů, kteří skládají na VŠCHT Praha zkoušku z českého jazyka, jsou při sestavování pořadí nejlepších bráni v úvahu pouze ti, kteří úspěšně složili zkoušku z českého jazyka.

4. Průběh přijímacího řízení

Na adrese http://student.vscht.cz budou od 10. 7. 2018 průběžně zveřejňovány výsledky přijímacího řízení v závislosti na tom, jak budou uchazeči předkládat doklady o řádném ukončení bakalářského studia. Konečný termín pro zveřejnění je 27. 7. 2018. Pro uchazeče s pozdějším uzavřením přijímacího řízení budou výsledky přijímacího řízení k dispozici
od 10. 9. 2018. Uchazeči, kteří byli přijati ke studiu, obdrží současně informaci o termínu konání zápisu do studia.

Další informace

Uchazeč má právo nahlédnout do spisu až po vydání Rozhodnutí v úředních hodinách na děkanátu fakulty, která uskutečňuje studijní program/obor, k jehož studiu se uchazeč hlásí.

Uchazeč se může odvolat proti rozhodnutí do 30 dnů ode dne jeho doručení k rektorovi VŠCHT Praha prostřednictvím děkana.

Uchazečům, kteří splní podmínky pro přijetí, ale v pořadí nejlepších se umístí za stanoveným nejvyšším počtem přijímaných uchazečů ke studiu v příslušném studijním programu (oboru), může být nabídnuto přijetí ke studiu v jiném studijním programu (oboru).

VŠCHT Praha poskytuje studentům ubytování na kolejích v Praze 4 - Kunraticích. Informace o ubytování na kolejích v Praze jsou na adrese: www.vscht.cz/suz.

Organizace výuky v kombinované formě studia je individuální. Student se nemusí účastnit standardní výuky, ale využívá ke studiu konzultací, které jsou pro jednotlivé předměty vypisovány jejich garanty. Výjimkou jsou laboratoře, které probíhají turnusově většinou ve zkouškovém období, nebo před začátkem akademického roku.

→ Aktuální informace o kombinovaném studiu

Kontaktní adresy pro případné dotazy:

Děkanáty fakult, Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol

FCHT                tel. 220 443 768              Petra.Kohoutová@vscht.cz
FTOP                tel. 220 443 276              Alena.Chmelova@vscht.cz
FPBT                 tel. 233 335 215             Jitka.Vydrova@vscht.cz
FCHI                 tel. 220 443 891              Jana.Nyvltova@vscht.cz
UC Litvínov  tel. 476 137 440              Zdenka.Peleskova@vscht.cz

                                                              

 

Aktualizováno: 8.2.2018 10:13, Autor: Pedagogické oddělení

Poplatky

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka
kód banky: 0300
Číslo účtu: 0130197294/0300
Variabilní symbol: 963
Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky
Konstantní symbol:

  • v případě úhrady převodem z bankovního účtu: 0308
  • v případě úhrady poštovní poukázkou typu A: 379

V případě úhrady ze zahraničí:
IBAN ČSOB: CZ58_0300_0000_0001_3019_7294
SWIFT KÓD: CEKO CZ PP

×

Adresa pro přihlášky

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  
pedagogické oddělení
Technická 5
166 28 Praha 6

×


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi