Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Podej si přihlášku → Podej si přihlášku na navazující magisterské studium

Podej si přihlášku na navazující magisterské studium

V souvislosti s pandemií COVID19 a vyhlášením nouzového stavu je možné, že bude docházet k změnám v přijímacím řízení (zejména lhůty). Sledujte informace na stránce Nouzový stav a podání přihlášky.


Bakalářské studijní programy mají na VŠCHT Praha pokračování v navazujícím magisterském studiu. Výjimkou je čtyřletý profesní bakalářský program Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl.

Termíny

1. 3. 2020 K dispozici elektronická přihláška
15. 5. 2020 Uzávěrka přijímacího řízení
10. 7. 2020 Zveřejnění předběžných výsledků přijímacího řízení
29. 7. 2020 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
17. 7. 2020 Termín pro předložení dokladů o řádném ukončení bakalářského studia

→ Přehled programů

Fakulty VŠCHT Praha přijímají k navazujícímu magisterskému studiu uchazeče s ukončeným bakalářským vzděláním. Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek pro uchazeče-absolventy bakalářského programu, na který daný magisterský studijní program navazuje. Uchazeči, kteří neabsolvovali vybrané studijní předměty, vykonají přijímací zkoušku.

1. Přihláška k navazujícímu magisterskému studiu 

Uchazeči se hlásí prostřednictvím elektronické přihlášky, která bude k dispozici na adrese http://student.vscht.cz/ od 1. 3. 2020 do 15. 5. 2020.

V přihlášce volí uchazeč vybranou kombinaci - fakulta, studijní program, případně specializace, vyplňuje kontaktní údaje a uchazeči z jiných vysokých škol dokládají jako součást přihlášky potvrzený výpis zkoušek z bakalářského studia.

Uchazeči jsou dále povinni k přihlášce nahrát ve formátu pdf doklady o řádném ukončení bakalářského studia, tj. diplom a dodatek k diplomu společně s přihláškou, nebo dodatečně nejpozději do 17. 7. 2020. V případě, že bude uchazeč konat státní závěrečnou zkoušku v pozdějším termínu, nahraje do tohoto termínu výpis zkoušek z bakalářského studia a potvrzení o datu konání státní závěrečné zkoušky. Konečný termín pro předložení dokladů o řádném ukončení bakalářského studia je pro tyto uchazeče 7. 9. 2020.

Absolventi vysokých škol v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky a států, s nimiž má naše republika uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání) jsou povinni společně s přihláškou nebo dodatečně do 17. 7. 2020 popř. 7. 9. 2020  nahrát nostrifikaci bakalářského vzdělání spolu s úředně ověřenou kopií překladu výpisu zkoušek (nostrifikace Bc./Mgr. diplomů na VŠCHT Praha http://www.vscht.cz/uredni-deska/nostrifikace-diplomu). Výpis zkoušek musí obsahovat stejné údaje jako dodatek k diplomu, minimálně však název absolvovaného předmětu, jeho hodinový rozsah a klasifikaci, název bakalářské práce a klasifikaci státní závěrečné zkoušky.

Součástí elektronické přihlášky musí být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Z důvodu nouzového stavu v březnu 2020 je umožněno dodat potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře později (až do data zápisu ke studiu). V takovém případě do aplikace nahrajte dokument s prohlášením - více informací.

Po uzavření přihlášky je nutné bez zbytečného odkladu zaplatit administrativní poplatek 300,- Kč za přijímací řízení. Platba může být provedena kartou nebo bankovním převodem. Platební údaje/platební příkaz je součástí přihlášky.

Přijímací řízení se zahajuje uzavřením a elektronickým odesláním přihlášky. V případě neuhrazení poplatku za přijímací řízení bude přijímací řízení zastaveno.

Nezapomeňte si všechny originály nahrávaných dokumentů uschovat. Ověření pravosti dokumentů bude probíhat nejpozději při zápisu do studia.

2. Přijímací odborná zkouška a zkouška z českého jazyka

Zda uchazeč bude konat odbornou přijímací zkoušku, rozhoduje typ a rozsah předmětů, které uchazeč absolvoval v bakalářském studijním programu. Rozhodnutí o vykonání příjímací zkoušky vychází z porovnání absolvovaných předmětů s předměty kmenového bakalářského programu, na který daný magisterský program (specializace) navazuje.

 

Uchazeč, který absolvoval program s nedostatečnou příbuzností ke kmenovému bakalářskému programu (tzn., nezískal 100 kreditů z vybraných typů předmětů), vykoná přijímací zkoušku. Zkušební okruhy a formu zkoušky stanovuje děkan po dohodě s garantem magisterského programu (specializace) a jsou zveřejněny na webových stránkách fakult.

 

Přijímací odborná zkouška se koná v druhé polovině května 2020, o konkrétním termínu konání budou uchazeči vyrozuměni do 30. 4. 2020 na kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvedli do přihlášky ke studiu.

Podmínkou stanovenou pro přijetí ke studiu u zahraničních uchazečů, kteří nesložili  maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka či neabsolvovali vysokoškolské vzdělání v českém nebo slovenském jazyce, je úspěšné vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazyků VŠCHT Praha. Součástí této zkoušky je písemný test a ústní zkouška ze znalostí základní terminologie v chemii a matematice, obojí na úrovni B2 podle SERR. Uchazeči, kteří doloží složení zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK nebo na Ústavu pro jazyk český AV ČR na úrovni B2 s hodnocením minimálně 70%, skládají pouze ústní část zkoušky. Zkoušku zajišťuje Ústav jazyků VŠCHT Praha a její úspěšné složení je podmíněno ziskem minimálně 70% (průměr výsledku písemné a ústní zkoušky). Zkouška z českého jazyka se uskuteční v druhé polovině května 2020, o konkrétním termínu konání zkoušky budou uchazeči vyrozuměni do 30. 4. 2020 na kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvedli do přihlášky ke studiu.

3. Kritéria pro přijetí uchazeče

Ke studiu budou přijati uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí a v pořadí nejlepších se umístili do stanoveného nejvyššího počtu přijímaných uchazečů.

Pro stanovení pořadí nejlepších uchazečů v magisterském studijním programu (specializaci) je kritériem řazení vážený průměr známek z vybraných studijních předmětů v bakalářském studijním programu absolvovaných ke dni podání přihlášky, na které magisterský studijní program navazuje. Váhu tvoří počet kreditů daného studijního předmětu.

Uchazeči prokazují získané kredity dodatkem k diplomu nebo výpisem zkoušek ověřeným fakultou, na níž studovali. Pokud u předmětů bakalářského studia na jiných vysokých školách nebyl využit kreditní systém nebo je použit kreditní systém výrazně odlišný od systému ECTS (30 kreditů na semestr), přiřadí fakulty předmětům kredity podle pravidel, která jsou používána na VŠCHT Praha.

U uchazečů, kteří neabsolvovali kmenový nebo alespoň příbuzný bakalářský program, je vážený průměr známek nahrazen výsledkem přijímací zkoušky. Zkušební komise může podmínit přijetí uchazeče ke studiu povinností absolvovat v rámci magisterského studia předměty bakalářského studia, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí studia v magisterském studijním programu (specializaci).

U uchazečů, kteří skládají na VŠCHT Praha zkoušku z českého jazyka, jsou při sestavování pořadí nejlepších bráni v úvahu pouze ti, kteří úspěšně složili zkoušku z českého jazyka.

4. Průběh přijímacího řízení

Na adrese http://student.vscht.cz budou od 10. 7. 2020 průběžně zveřejňovány výsledky přijímacího řízení v závislosti na tom, jak budou uchazeči předkládat doklady o řádném ukončení bakalářského studia. Konečný termín pro zveřejnění je 29. 7. 2020. Pro uchazeče s pozdějším uzavřením přijímacího řízení budou výsledky přijímacího řízení k dispozici
od 9. 9. 2020. Uchazeči, kteří byli přijati ke studiu, obdrží současně informaci o termínu konání zápisu do studia.

Další informace

Uchazeč má právo nahlédnout do spisu až po vydání Rozhodnutí v úředních hodinách na děkanátu fakulty, která uskutečňuje studijní program/specializaci, k jehož studiu se uchazeč hlásí.

Uchazeč se může odvolat proti rozhodnutí do 30 dnů ode dne jeho doručení k rektorovi VŠCHT Praha prostřednictvím děkana.

Uchazečům, kteří splní podmínky pro přijetí, ale v pořadí nejlepších se umístí za stanoveným nejvyšším počtem přijímaných uchazečů ke studiu v příslušném studijním programu (specializaci), může být nabídnuto přijetí ke studiu v jiném studijním programu (specializaci).

VŠCHT Praha poskytuje studentům ubytování na kolejích v Praze 4 - Kunraticích. Informace o ubytování na kolejích v Praze jsou na adrese: www.vscht.cz/suz.

Organizace výuky v kombinované formě studia je individuální. Student se nemusí účastnit standardní výuky, ale využívá ke studiu konzultací, které jsou pro jednotlivé předměty vypisovány jejich garanty. Výjimkou jsou laboratoře, které probíhají turnusově většinou ve zkouškovém období, nebo před začátkem akademického roku.

→ Aktuální informace o kombinovaném studiu

Kontaktní adresy pro případné dotazy:

Děkanáty fakult, Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol

FCHT tel. 220 443 767   Klara.Voltrova@vscht.cz
FTOP tel. 220 443 276 

Sarka.Dintarova@vscht.cz

FPBT tel. 220 443 890  Jitka.Vydrova@vscht.cz
FCHI tel. 220 443 891 Jana.Nyvltova@vscht.cz

Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol

(Litvínov)

tel. 220 444 444 Zdenka.Peleskova@vscht.cz

Aktualizováno: 10.6.2020 13:07, Autor: Pedagogické oddělení

Poplatky

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka
kód banky: 0300
Číslo účtu: 0130197294/0300
Variabilní symbol: 35010+číslo přihlášky
Specifický symbol:
Konstantní symbol:

V případě úhrady ze zahraničí:
IBAN ČSOB: CZ58_0300_0000_0001_3019_7294
SWIFT KÓD: CEKO CZ PP

×


KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/V/961/21/2019Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 (bakalářské a navazující magisterské programy)10.01.202015.11.2020
A/V/961/13/2020Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 pro studijní programy v oblasti vzdělání EKONOMICKÉ OBORY23.03.202015.11.2020

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi