Environmentální inženýrství a analýza

Ochrana vody, ovzduší, hornin a nakládání s odpady – to budou vaše hlavní oblasti expertizy. Studium je založeno na praktické a projektové formě výuky. Absolventi jsou žádanými specialisty pro oblast technické péče o životní prostředí. Magisterský program Environmentální inženýrství a analýza připravuje odborníky vybavené průřezovým profesním základem v oblasti technické péče o životní prostředí. Program směřuje k dosažení tohoto cíle specifickou strukturou předmětů vázaných na jednotlivé složky životního prostředí, kde student postupně získává technologické a analytické dovednosti vázané na ochranu vody, ovzduší, horninového prostředí a na oblast nakládání s odpady. Významným zastoupením praktické a projektové formy výuky bude akcelerována snaha o vysokou samostatnost studentů. Absolvent programu bude schopen zaujímat pozice v soukromém i státním sektoru, v domácím i zahraničním prostředí. Průřezový charakter studia umožní přístup k širokému spektru profesí a v případě potřeby i rychlou orientaci ve speciálních environmentálních dovednostech. Typickou kompetencí absolventa je tedy schopnost vzorkování a analýzy jakékoli složky životního prostředí, schopnost posoudit relevantní rizika, schopnost identifikovat a realizovat optimální technologická opatření a také schopnost přispívat k trvalému snižování environmentálních zátěží.

Uplatnění

 • Technická péče o životní prostředí
 • Odpadové hospodářství
 • Státní správa
 • Kontrolní orgány
 • Analytické laboratoře
 • Věda a výzkum
 • Doktorské studium

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • kapacita studijního programu: 26 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N203

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 10


přijatí studenti: 9


nesplnili podmínky přijetí: 1

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Příběhy úspěšných absolventů

Garant programu

Martin Kubal
Vystudoval VŠCHT Praha obor Chemické a energetické zpracování paliv. Od roku 1996 zaměstnán na Ústavu chemie ochrany prostředí. Zabývá se kontaminací a dekontaminací horninového prostředí a technologiemi pro zpracování odpadů.
Na Fakultě technologie ochrany prostředí (FTOP) se studenti věnují přírodovědným i technickým předmětům, díky kterým se neztratí ve vědecké ani průmyslové sféře. Důraz je kladen jak na teoretické znalosti, tak na propojení s praxí, ať už v laboratořích u nás či na praxi v průmyslu. Studium je úzce spjato s vědou a studenti mají možnost se zapojit do řešení grantových projektů, které se následně využívají či realizují v průmyslu, na ministerstvech, dále ve výzkumu nebo probíhají ve spolupráci se zahraničními institucemi.