Průmyslová ekologie a toxikologie

Budete studovat vztahy mezi životním prostředím a lidskou činností. Kromě speciálních chemických a biologických dovedností vás naučíme i managementu a bezpečnostnímu inženýrství. Uplatníte se jako dnes velmi žádaní environmentální manažeři podniků, ve státní správě nebo mezinárodním výzkumu. Studijní program Průmyslová ekologie a toxikologie nabízí aktuální vzdělání zaměřené na studium vztahů mezi životním prostředím a lidskou společností, a to především z pohledu jejích technických a průmyslových aktivit. Náplní studia jsou předměty jako podniková a produktová ekologie, průmyslová a environmentální toxikologie, environmentální management či bezpečnostní inženýrství. Nedílnou součástí studia jsou rovněž environmentální technologie a analýza životního prostředí. Absolvent studijního programu Průmyslová ekologie a toxikologie je připravován k tomu, aby se profesionálně zabýval environmentálním managementem podniků, aby dokázal sledovat a hodnotit toxické látky v životním i pracovním prostředí, aby uměl hledat cesty ke snižování environmentálních dopadů lidských aktivit, výrobních postupů i konkrétních výrobků. Mezi další dovednosti absolventa patří znalost hospodaření s vodou, energií i odpady a schopnost posuzování lidských činností ve vztahu k životnímu prostředí

Uplatnění

 • Environmentální manažer
 • Podnikový ekolog
 • Státní správa – životní prostředí, územní plánování
 • Státní správa – odbor stavebního řízení
 • Výzkumné a vývojové organizace
 • Útvary záchranného systému
 • Projektové a konzultační organizace

Příběhy úspěšných absolventů

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Vladimír Kočí
Vladimír Kočí se věnuje environmentálním vědám a produktové ekologii. Ve svých projektech rozvíjí ekodesign a další nástroje snižování nepříznivých dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 2 roky
 • minimální počet přijímaných: 32 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N204

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 15.4.2022

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 12


přijatí studenti: 8


nesplnili podmínky přijetí: 4

Na Fakultě technologie ochrany prostředí (FTOP) se studenti věnují přírodovědným i technickým předmětům, díky kterým se neztratí ve vědecké ani průmyslové sféře. Důraz je kladen jak na teoretické znalosti, tak na propojení s praxí, ať už v laboratořích u nás či na praxi v průmyslu. Studium je úzce spjato s vědou a studenti mají možnost se zapojit do řešení grantových projektů, které se následně využívají či realizují v průmyslu, na ministerstvech, dále ve výzkumu nebo probíhají ve spolupráci se zahraničními institucemi.